Financiën

Informatie over de begroting en het verloop van de financiën.

Begroting

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. De begroting is de financiële vertaling van het meerjarenprogramma waarin staat wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert. Meer over de begroting leest u op de pagina Begrotingen.

Jaarrekening

Het jaarverslag bestaat uit de verantwoording per programma. In het tweede deel, de jaarrekening wordt een cijfermatige toelichting per programma gegeven en  een toelichting op de algemene dekkingsmiddelen. Ook wordt hierin de balans en toelichting gepresenteerd.

Jaarrekening 2012 pdf icoon(vastgesteld op 20 juni 2013)
Jaarrekening 2011 pdf icoon (vastgesteld op 21 juni 2012)
Erratum SISA tabel 2012 pdf icoon
Jaarrekening 2010 pdf icoon (vastgesteld op 16 juni 2011)
Erratum 6.2 Balans per 31 december 2010 pdf icoon
Jaarrekening 2009  pdf icoon (vastgesteld op 17 juni 2010)

Nota's

Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar. Deze dient in het algemeen als een uitgangspunt voor de begroting van het daaropvolgende jaar.
In de voorjaarsnota doen wij voorstellen voor nieuw beleid. Ook doen wij voorstellen tot bezuinigingen. De behandeling van de voorjaarsnota is het uitgelezen moment voor de gemeenteraad om het college de politieke en financiële kaders mee te geven en keuzes te maken voor de begroting 2012 en verder. De ontwikkelingen binnen het bestaande beleid en nieuwe ontwikkelingen zijn in kaart gebracht en afgezet tegen het huidige beleid zoals dat financieel is vertaald in de meerjarenbegroting 2012-2014. Op deze wijze voedt de voorjaarsnota de te voeren algemene beschouwingen over de beleidsmatige en financiële kaders.

Voorjaarsnota 2013 pdf icoon
Voorjaarsnota 2012 pdf icoon
Voorjaarsnota 2011 pdf icoon 
Voorjaarsnota 2010 pdf icoon 

Najaarsnota

Met de najaarsnota geven wij  inzicht in het verloop van de financiën en de beleidsrealisatie in het lopende begrotingsjaar. De cijfers die wij hierin presenteren zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven in de eerste 8 maanden en de beschikbare informatie op het moment van samenstellen. In deze rapportage worden de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting en de voorjaarsnota gerapporteerd.

Najaarsnota 2013 pdf icoon
Najaarsnota 2012 pdf icoon
Najaarsnota 2011 pdf icoon 
Najaarsnota 2010 pdf icoon

Ontwerpbegroting 2014 BghU

Het college van de gemeente De Bilt maakt bekend dat het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) de ontwerpbegroting 2014 pdf icoon heeft vastgesteld op 22 april 2013. BghU is een samenwerkingsverband tussen het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de gemeente Utrecht en de gemeente De Bilt voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken en de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen.

Ter inzage

De ontwerpbegroting 2014 BghU ligt vanaf 5 juni 2013 gedurende een periode van twee weken voor een ieder ter inzage, bij de receptie van de gemeente De Bilt. U kunt de stukken inzien tijdens kantooruren.