Financiën

Informatie over de begroting en het verloop van de financiën.

Begroting

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. De begroting is de financiële vertaling van het meerjarenprogramma waarin staat wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert. Meer over de begroting leest u op de pagina Begrotingen.

Jaarrekening

Het jaarverslag bestaat uit de verantwoording per programma. In het tweede deel, de jaarrekening wordt een cijfermatige toelichting per programma gegeven en  een toelichting op de algemene dekkingsmiddelen. Ook wordt hierin de balans en toelichting gepresenteerd.

Jaarrekening 2013 inclusief burgerjaarverslag  pdf icoon Jaarrekening 2012 pdf icoon(vastgesteld op 20 juni 2013)
Jaarrekening 2011 pdf icoon (vastgesteld op 21 juni 2012)
Erratum SISA tabel 2012 pdf icoon
Jaarrekening 2010 pdf icoon (vastgesteld op 16 juni 2011)
Erratum 6.2 Balans per 31 december 2010 pdf icoon
Jaarrekening 2009  pdf icoon (vastgesteld op 17 juni 2010)

Nota's

Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota geeft inzicht in het verloop van de financiën en de beleidsrealisatie in het lopende begrotingsjaar. De cijfers die hierin worden gepresenteerd zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven in de eerste 2 maanden en de beschikbare informatie op het moment van samenstellen. In deze rapportage worden de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting gerapporteerd.

Voorjaarsnota 2014 pdf icoon
Voorjaarsnota 2013 pdf icoon
Voorjaarsnota 2012 pdf icoon
Voorjaarsnota 2011 pdf icoon 
Voorjaarsnota 2010 pdf icoon 

Kadernota

De kadernota vormt de start van de P&C cyclus. Het is voor de raad een puur kaderstellend document en hèt moment om het college politieke en financiële kaders mee te geven en keuzes te maken. De kadernota bevat onder andere voorstellen voor de te hanteren indexeringen voor lonen en prijzen, ontwikkelingen binnen het bestaande beleid, voorstellen voor nieuw beleid en indien noodzakelijk voorstellen tot bezuinigingen. Op deze wijze voedt de kadernota de te voeren algemene beschouwingen over de beleidsmatige en financiële kaders en vormt het de opmaat voor de begroting van het volgende jaar.

Kadernota 2015-2018  pdf icoon . De kadernota is vastgesteld in de raadsvergadering van donderdag 19 juni 2014.  

Najaarsnota

Met de najaarsnota geven wij  inzicht in het verloop van de financiën en de beleidsrealisatie in het lopende begrotingsjaar. De cijfers die wij hierin presenteren zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven in de eerste 8 maanden en de beschikbare informatie op het moment van samenstellen. In deze rapportage worden de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting en de voorjaarsnota gerapporteerd.

Najaarsnota 2014 pdf icoon
Najaarsnota 2013 pdf icoon
Najaarsnota 2012 pdf icoon
Najaarsnota 2011 pdf icoon 
Najaarsnota 2010 pdf icoon