Stedenbanden

Door bevordering van contacten wil de gemeente een bijdrage leveren om op een bredere basis te werken aan meer onderling begrip en waardering in de wereld.

Binnen de gemeente De Bilt zijn drie stichtingen werkzaam, die tot doel hebben contacten te onderhouden met gemeenten en dorpen buiten Nederland. Contactpersoon bij de gemeente van deze drie stichtingen is mevrouw E. Verburg (030) 228 95 68 (e-mail: verburge@debilt.nl).

Bij twee stichtingen gaat om het om jumelages oftewel het onderhouden van vriendschapsbanden tussen twee gemeenten (jumelage is afgeleid van het Franse woord voor tweeling, jumeau). De derde stichting kiest als invalshoek de ontwikkelingssamenwerking. 

Jumelage met Coesfeld

Vanaf 1977 bestaat de jumelage met Coesfeld, een plaats in Duitsland, in de buurt van Winterswijk met circa 38.000 inwoners. Contacten worden onderhouden door de Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld. Jaarlijks vinden veel ontmoetingen plaats tussen inwoners van beide plaatsen in de vorm van bustochten, fietstochten, scholenuitwisselingen, kunsttentoonstellingen etcetera. Voorzitter van de stichting is de heer M. van Kampen, telefoon (030) 220 18 49.

Jumelage met Miescisko

In 1995 werd door de gemeenteraad van Maartensdijk besloten tot een jumelage met Miescisko, een dorp in Polen, met circa 5.000 inwoners. Door de jaren heen zijn diverse vriendschapsbanden ontstaan. Jaarlijks worden ontmoetingen tot stand gebracht tussen scholieren op muzikaal en sportief gebied; ook zamelt de stichting goederen in om deze tijdens de St. Michaelsmarkt in september in Miescisko te verkopen. De opbrengst hiervan is bestemd voor een goed doel (bibliotheek, kinderopvang etc.) Contacten worden onderhouden door de Stichting Razem, voorzitter is mevrouw J.C.J. Cramer-de Groot, telefoon (0346) 211 229.

Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt

Sinds 1986 bestaat de Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt. Zij zet zich in voor een energieneutraal Sumba, één van de Indonesische eilanden. Dit voorbeeldproject van Hivos moet duidelijk maken dat, met inzet van alle partijen, het mogelijk is om één van de armste eilanden binnen 10 jaar 100% duurzaam te maken. Daarmee ontstaat een verandering die de hele bevolking ten goede komt: schone energie, werkgelegenheid, leven ook in de avonduren.

Onze Stichting steunt dit initiatief van Hivos, een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die strijdt tegen armoede, onderdrukking en discriminatie. Dit initiatief sluit naadloos aan bij de visie die wij als Stichting hebben: duurzaamheid op lokaal niveau heeft alleen zin als we dat ook elders in de wereld nastreven.

Om onze doelstelling te realiseren benaderen we organisaties in onze gemeente om een bijdrage te leveren aan dit proces door actie te voeren op basis van eigen mogelijkheden.

Voorzitter van de stichting is de heer F. Diepstraten, telefoon (030) 228 30 62.

www.hivos.nl
www.ontwiikkelingssamenwerkingdebilt.nl