Wet openbaarheid van bestuur (Wob)


Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben burgers recht op informatie over het bestuur van de gemeente.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van o.a. de gemeente. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is. Op die manier kunnen burgers meer inzicht krijgen in het handelen van de gemeente en zo beter deelnemen aan de democratie en de besluitvorming.

Uitzonderingen waarbij geheimhouding wel van toepassing is, zijn bijvoorbeeld bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk zijn meegedeeld aan de gemeente. Ook mag openbaarmaking de veiligheid van de staat niet schaden of de privacy van personen niet aantasten. De gemeente hoeft verder geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern beraad, voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne beraad.

De Wob onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Bij actieve openbaarheid geeft de gemeente uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via de gemeentelijke informatiepagina of de gemeentelijke website.
Daarnaast kunt u een verzoek indienen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het Wob-verzoek. Wij verzoeken u om schriftelijk het Wob-verzoek in te dienen.

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan een aantal criteria:

  • In uw Wob-verzoek dient u de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document waarover u informatie wenst te ontvangen te vermelden.
  • Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is, die ergens is vastgelegd op een gegevensdrager.
  • Het moet gaan om informatie, waar het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester over beschikken.
  • De informatie moet gaan over een aangelegenheid die betrekking heeft op het beleid van een bestuursorgaan, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan.

De beslissing op een Wob-verzoek wordt zo spoedig mogelijk genomen, met een maximale termijn van vier weken. Bij wijze van uitzondering bestaat de mogelijkheid deze termijn met nog eens vier weken te verlengen.

De gemeente kan vergoeding (leges) vragen voor het verstrekken van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document. Bij Wob-verzoeken die betrekkelijk gering zijn, zullen over het algemeen geen kosten in rekening worden gebracht.