Gemeentelijk cultuurbeleid

Wat doet de overheid aan cultuur?

Het cultuurbeleid van de gemeente De Bilt is beschreven in de nota Ouverture (zie de pagina Ouverture). De gemeente De Bilt voert het cultuurbeleid uit door bijvoorbeeld subsidiëring van Het Kunstenhuis en de bibliotheek. De Stichting Kunst en Cultuur ontvangt subsidie om meer mensen bij kunst en cultuur te betrekken. Het toegankelijk maken van cultuur krijgt zo de nadruk in het gemeentebeleid. Het maken, behouden of laten zien van kunst krijgt in financieel opzicht veel minder aandacht. Dit is meer een taak voor het rijk en de provincies die bijvoorbeeld grotere musea en beeldende kunstenaars steunen. Wel voert de gemeente in aanvulling op het beleid van het rijk een gemeentelijk monumentenbeleid.

Gemeentelijke geldstromen voor cultuur

Meer informatie over de bedragen die de gemeente De Bilt besteedt aan cultuur vindt u in het document Cultuuruitgaven 2008-2012 pdf icoon

Details over de subsidiëring van instellingen en verenigingen voor kunst en cultuur vindt u in de gemeentelijke welzijnsprogramma's.

Overheid en cultuur

Artikel 22 lid 3 van de Grondwet bepaalt dat de overheid voorwaarden schept voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

De overheid doet aan cultuur om de volgende doelstellingen te realiseren:

  • het ontwikkelen en in stand houden van culturele waarden (bedenken welke oudheidkundige en culturele zaken je moet bewaren en dat ook doen (bijvoorbeeld in archieven, musea, monumentenbeleid);
  • het toegankelijk maken van culturele voorwerpen en manifestaties (bijvoorbeeld bezoek aan archieven en musea mogelijk maken, bevorderen van studies en publicaties, Open Monumentendagen en dergelijke); 
  • het scheppen van mogelijkheden om actief of passief aan culturele activiteiten mee te doen (bijvoorbeeld muziekonderwijs, subsidie aan theaters of voor amateurkunst en dergelijke).

Taakverdeling tussen  gemeente, provincie en het rijk

Er is een taakverdeling tussen de overheden in Nederland:

  • Het Rijk is verantwoordelijk voor de kunstproductie en het behoud van culturele voorwerpen.
  • De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het afnemen van kunstproducten en de kunstparticipatie door de burger. Met andere woorden, de gemeente zorgen voor kunstpodia, educatieve activiteiten, kunstuitleen en dergelijke. De gemeenten zijn dus vooral gericht op de publieksfuncties. 
  • De provincie is verantwoordelijk voor intermediaire en steunfuncties.