Ouverture: cultuurbeleid in de gemeente De Bilt

Het cultuurbeleid van de gemeente De Bilt is verwoord in de nota Ouverture. In mei 2009 heeft de gemeenteraad de nota Ouverture vastgesteld.

De nota Ouverture stelt is het kader voor het gemeentelijk cultuurbeleid en werkt door in besluiten over subsidies en dergelijke. Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2009 eenmalig € 90.000 uitgetrokken. € 50.000 daarvan is bedoeld voor een fonds voor grote culturele evenementen. € 40.000 wordt besteed aan de andere uitvoeringszaken die in de Nota worden genoemd.

Bij de bespreking van de nota gaven de raadsleden het college onder meer mee dat in een volgende cultuurnota ook aandacht moet worden besteed aan het beleid op het gebied van erfgoed (monumenten, archieven, archeologie). Informatie over de behandeling door commissie en raad vindt u in het in het raadsinformatiesysteem. Daarin vindt u ook de door de raad vastgestelde versie van de nota en de door de raad vastgestelde uitvoeringsnotitie (zoek naar: Ouverture bijlage 1 en Ouverture bijlage 2).

Achtergrond informatie nota Ouverture

Hierna vindt u verdere informatie over de interactieve totstandkoming van de nota Ouverture.

Inspraakreacties concept nota Ouverture

Over de beleidsnota Ouverture konden reacties worden ingediend. Er zijn acht reacties ontvangen. Deze zijn opgenomen in een nota van zienswijzen die u kunt inzien downloaden bij de stukken over de raadsbehandeling.

Brief burgemeester en wethouders inspraak Ouverture pdf icoon

Ouverture: de aanleiding

Het Biltse culturele leven is rijk en gevarieerd. Er zijn veel verenigingen, instellingen en initiatieven, maar een goed overzicht ontbreekt. Wat eveneens ontbreekt, is een duidelijk beschreven gemeentelijke beleidsvisie op het gebied van cultuur. De rolverdeling tussen gemeente en culturele veld is bijvoorbeeld historisch gegroeid tot wat die nu is. Maar welke rol zou de gemeente idealiter op het gebied van cultuur moeten innemen? Die van initiatiefnemer? Aanjager? Dichtbij? Op afstand?

Kortom: de gemeente ontbeerde een helder geformuleerd beleidskader voor subsidiëring en prioriteitstelling, een leidraad hoe en vanuit welke rol de gemeente de komende jaren om wil gaan met alle verschillende culturele initiatieven in De Bilt. Deze gedachte leeft ook binnen de culturele sector en werd ook door het gemeentelijke bestuur onderkend. De gemeente heeft daarom het initiatief genomen om te komen tot een Bilts meerjaren-cultuurbeleid. Dit traject wordt inhoudelijk begeleid door een commissie, die als advies- en klankbordgroep fungeert. Deze begeleidingsgroep bestaat uit sleutelfiguren die verbonden zijn met verschillende disciplines binnen het culturele veld. De adviescommissie Ouverture bestond uit:

Adviescommissie Ouverture

  • Anneke van Heertum (voorzitter)
  • Henk van den Berg (beeldende kunsten, evenementen)
  • Anne Holvast (culturele activiteiten in de kernen)
  • Peter van der Horst (financiën, evenementen, amateurkunst)
  • Ben Liezenberg (grote instellingen, kunsteducatie)
  • Ella Prins (onderwijs en kunsteducatie)
  • Ernest Schuler (beleidsmedewerker cultuur gemeente De Bilt)

Ouverture: totstandkoming nota 

Om tot de nieuwe beleidsnota te komen heeft de commissie intensieve contacten gehad met het culturele veld in de gemeente. Veel cultuurorganisaties zijn geïnterviewd en hebben deelgenomen aan zogenaamde werkateliers. Ook zijn alle organisaties op het gebied van cultuur in de gemeente De Bilt in een inventarisatie opgenomen. Voor inwoners en organisaties zijn ook twee avonden gehouden waarop wensen en ideeën voor het nieuwe cultuurbeleid werden besproken.

De nota bestaat uit een beleidsdeel en uit de inventarisatie van culturele activiteiten en organisaties in de gemeente De Bilt. Kernpunten in het beleidsdeel van de nota zijn het versterken van de culturele infrastructuur in de gemeente, het vergroten van het publieksbereik en het stimuleren van het cultureel ondernemerschap.

De commissie is begeleid door het adviesbureau de Culturele Zaak. De Culturele Zaak heeft ook de nota en de inventarisatie opgesteld. De provincie Utrecht heeft het inschakelen van een adviesbureau financieel mogelijk gemaakt.

Inventarisatie

Op woensdag 23 januari 2008 werd de startbijeenkomst voor het nieuwe cultuurbeleid in de Mathildezaal van het gemeentehuis gehouden. Uiteenlopende onderwerpen kwamen deze avond aan de orde, zoals: wat is sterk en wat is zwak binnen de Biltse cultuur? Wat missen we? Waar liggen onze kansen en culturele ambities en hoe benutten we die het beste? U kunt het verslag pdf icoon van deze avond downloaden. Op 30 juni 2008 is een vervolgbijeenkomst gehouden. De inbreng op en bijdragen aan deze avonden worden mede gebruikt voor het nieuwe cultuurbeleid.

Met behulp van een vragenlijst zijn activiteiten en ambities van het culturele veld geïnventariseerd. De vragen zijn bedoeld voor sociale en culturele instellingen en voor kunstenaars en dergelijk. Met het oog op de toekomstige beleidsvorming is het voor ons van belang meer te weten te komen over vorm, inhoud en inzet binnen culturele organisaties en initiatieven. De gemeente heeft de vragenlijst aan bekende culturele instellingen gestuurd en ook via de krant en de website gevraagd om de inventarisatie in te vullen. Iedere deelnemer ontvangt komend voorjaar een overzicht deze inventarisatie. De rapportage is inmiddels gereed. U kunt het  inventarisatierapport pdf icoon downloaden.