Inrichting en renovaties

Handboek Inrichting Openbare Ruimte

Voor de inrichting van de openbare ruimte zijn richtlijnen opgesteld. Deze zijn vastgelegd in het Handboek Inrichting openbare ruimte. pdf icoon Het handboek geeft minimale maten aan om de duurzaamheid en de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen. Het handboek wordt gebruikt bij herinrichtingen, renovaties en nieuwe ontwikkelingen.

Renovaties en herinrichtingen

Bij renovaties en herinrichtingen streven wij er naar om de gehele straat in één keer op te knappen. Ook worden kabel- en leidingbedrijven gevraagd hun werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren, zodat de straat niet na de renovatie opnieuw opgebroken hoeft te worden in verband met werkzaamheden aan bijvoorbeeld de gasleiding of elektrakabel.

Bewonersparticipatie

Bij grootschalige herinrichtingen en renovaties betrekken wij bewoners  bij de planvorming. In welke vorm dit gebeurt wordt per project bepaald. Vaak maken wij gebruik van de aanwezige kennis van bewonersgroepen (via de wijkcontactambtenaren) of wordt er een aparte klankbordgroep opgericht.
Informatie over renovaties en grootschalige projecten kunt u vinden op de pagina Projecten