Bouwen en wonen

De gemeente De Bilt is een groene gemeente waar het prettig wonen en werken is. Wanneer u wilt gaan bouwen of verbouwen heeft u vaak een vergunning nodig.
Sinds 1 oktober 2010 heet dat een omgevingsvergunning bouw. Een omgevingsvergunning is aan diverse regels gekoppeld. U kunt hiervoor de pagina Bouwen en verbouwen raadplegen. Meer informatie vindt u ook op de website www.rijksoverheid.nl bij het onderdeel Bouwregelgeving.

Het bouwen zonder of in afwijking van een verleende bouwvergunning is niet toegestaan. De gemeente ziet hierop toe. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg de Kadernota en het Uitvoeringsprogramma Integrale Handhaving Vergunningen en Toezicht bij het onderdeel Handhaving.

Duurzaam bouwen

In het 'Convenant duurzaam bouwen 2010-2014'  leest u meer over duurzaam bouwen.

Wabo en Omgevingsvergunning in De Bilt

Sinds 1 oktober geldt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet introduceert de omgevingsvergunning. Sinds 1 oktober spreken we dan ook niet meer van van een bouw-, kap- of sloopvergunning, maar van een omgevingsvergunning. Er gaan in totaal zo'n 20 vergunningen en ontheffingen op in de omgevingsvergunning. Doel van deze wet is het vereenvoudigen van het proces van vergunningverlening.

U kunt dan ook diverse vergunningen in één keer aanvragen. Voordat u de aanvraag indient, kunt u een vergunningencheck uitvoeren op internet. Als u weet dat u een vergunning nodig heeft, kunt u daarna`direct de aanvraag digitaal indienen op www.omgevingsloket.nl. Ook papieren aanvragen zijn nog steeds mogelijk. Daarnaast zijn ook de beslistermijnen aanzienlijk verkort. Zie omgevingsvergunning.

Welstandsnota

Wanneer u wilt bouwen of verbouwen vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Deze aanvraag wordt door de welstandscommissie getoetst aan redelijke eisen van welstand.
Dit gebeurt aan de hand van de welstandsnota, die antwoord geeft op de vraag of het bouwwerk past in de omgeving. De  nota geeft aan wat het karakter van een buurt bepaalt en wat de 'redelijke eisen van welstand' zijn. Met de welstandsnota oefent de gemeente een helder, controleerbaar en klantgericht welstandstoezicht uit.

Woonruimte

Zoekt u een huurwoning in de gemeente raadpleeg dan woonruimteverdeling

Heeft u uw woning in de verkoop en duurt de verkoop langer dan verwacht? De leegstandwet (artikel 15 en 16) geeft u de mogelijkheid om uw te koop staande woning tijdelijk te verhuren. 

Naast uw pand bestaat soms de kans om openbaar groen te kopen. U kunt door het aankopen van openbaar groen bijvoorbeeld uw tuin uitbreiden. Natuurlijk kan het aankopen van openbaar groen niet zo maar. Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt kunt u via Groenverkoop meer informatie verkrijgen.

Verschillende functies als wonen, werken, recreatie, natuur en landbouw leven in stedelijke gebieden op gespannen voet met elkaar. Om functies goed af te wegen stelt de gemeente duidelijke grenzen om de ruimtelijke kwaliteit van uw leefomgeving te behouden. Zo kunnen bijvoorbeeld steden niet onbeperkt het groene buitengebied opslokken. En op een lager schaalniveau kan het ook niet zo zijn dat tuinen worden volgebouwd of dat bedrijven ongecontroleerd uitbreiden middenin een woonwijk.

Wilt u weten welke invloed bestemmingsplannen op uw woonomgeving heeft, raadpleeg dan Bestemmingsplannen.