Bouwen en verbouwen

Wanneer u wilt bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze digitaal aanvragen (www.omgevingsloket.nl). U heeft in ieder geval een omgevingsvergunning nodig wanneer uw pand op de monumentenlijst staat of in een beschermd dorpsgezicht ligt.

Digitale indiening

Met het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) kunt u ook via een vragenboom vaststellen of uw (bouw)plan vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Op basis van de gegeven antwoorden, stelt de module het aanvraagformulier samen.

Wij maken u er op attent dat voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning u op grond van de legesverordening leges verschuldigd bent. Hieruit volgt dat in geval uw aanvraag wordt geweigerd of buiten behandeling wordt gesteld u leges verschuldigd bent. 

Toetsing

Alle aanvragen voor een omgevingsvergunning worden getoetst aan redelijke eisen van welstand (welstandsnota) , bestemmingsplan, bouwbesluit (technische eisen) en bouwverordening.

Rechtsbescherming

Bent u het als belanghebbende niet eens met een verleende omgevingsvergunning, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Hoe u dit kunt doen leest u bij Rechtsbescherming: bezwaar of beroep.

Meer informatie over omgevingsvergunning en andere relevante onderwerpen:

Omgevingsvergunning 

Monument en beschermd dorpsgezicht

Commissie Welstand en Monumenten Midden Nederland

Handhavingsbeleid 2010-2014 en Handhavingsprogramma 2010

Bouwverordening De Bilt 2010

Informatie

Voor meer informatie over bouwen en verbouwen kunt u contact opnemen met de gemeente De Bilt, afdeling Vergunningen en Toezicht, telefoon (030) 228 94 11.