Bouwen en verbouwen

Wanneer u wilt bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze digitaal aanvragen (www.omgevingsloket.nl). U heeft in ieder geval een omgevingsvergunning nodig wanneer uw pand op de monumentenlijst staat of in een beschermd dorpsgezicht ligt.

Digitale indiening

Met het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) kunt u ook via een vragenboom vaststellen of uw (bouw)plan vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Op basis van de gegeven antwoorden, stelt de module het aanvraagformulier samen.

Wij maken u er op attent dat voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning u op grond van de legesverordening leges verschuldigd bent. Hieruit volgt dat in geval uw aanvraag wordt geweigerd of buiten behandeling wordt gesteld u leges verschuldigd bent. 

Op uw digitaal ingediende aanvraag krijgt u voortaan een digitale vergunning. De vergunning wordt aan u verzonden via www.omgevingsloket.nl en u krijgt hiervan bericht op het door u opgegeven e-mailadres. Deze werkwijze heeft tot gevolg dat er geen bijlagen (bijv. gewaarmerkte tekeningen) aan u retour worden gestuurd. U krijgt alleen de vergunning. In de vergunning geven we wel aan welke bijlagen de basis zijn geweest voor ons besluit.

Toetsing

Alle aanvragen voor een omgevingsvergunning worden getoetst aan redelijke eisen van welstand (welstandsnota) , bestemmingsplan, bouwbesluit (technische eisen) en bouwverordening.

Rechtsbescherming

Bent u het als belanghebbende niet eens met een verleende omgevingsvergunning, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Hoe u dit kunt doen leest u bij Rechtsbescherming: bezwaar of beroep.

Meer informatie over omgevingsvergunning en andere relevante onderwerpen:

Omgevingsvergunning 

Monument en beschermd dorpsgezicht

Commissie Welstand en Monumenten Midden Nederland

Handhavingsbeleid 2010-2014 en Handhavingsprogramma 2010

Bouwverordening De Bilt 2010

Informatie

Voor meer informatie over bouwen en verbouwen kunt u contact opnemen met de gemeente De Bilt, afdeling Vergunningen en Toezicht, telefoon (030) 228 94 11.