Wonen

Woonbeleid

Woonvisie 2013-2020

Op 25 april 2013 heeft de raad de Nieuwe Woonvisie voor de periode 2013-2020 pdf icoon vastgesteld. Deze visie is een logisch vervolg op het Bilts Manifest uit 2010 en de gemeentelijke Structuurvisie 2030 uit 2012. Daarnaast speelt de visie in op de actuele economische en maatschappelijke ontwikkelingen die de woningmarkt beïnvloeden.
 
Door het vaststellen van deze woonvisie is het mogelijk, meer dan voorheen, te sturen op het vasthouden van de kwaliteit die het Biltse woonmilieu- woonomgeving haar huidige en toekomstige inwoners biedt. Waar voorheen vooral gestuurd werd op kwantiteit, het uitbreiden van de woningvoorraad, streven we nu meer naar kwaliteit; kleinschalige inpassingen passend bij de woningbehoeften van de huidige en toekomstige inwoners. Naast sturing op nieuwbouw is ook aandacht voor sturing binnen de bestaande woningvoorraad en voor wonen, welzijn en zorg.  

Om concreet uitwerking te geven aan het geen dat is opgenomen in de Woonvisie 2013-2020 en de gestelde ambities te kunnen bereiken, zullen we komende periode de volgende activiteiten opstarten:

  • Het onderzoeken naar de mogelijkheid tot het invoeren van startersleningen in de gemeente De Bilt
  • Uiterlijk het einde van 2013 te komen met een plan van aanpak om samen met de inwoners van de kernen Maartensdijk, Groenekan en Hollandsche Rading te inventariseren waar mogelijke toekomstige bouwlocaties voor woningen zijn
  • Samen met SSW prestatieafspraken opstellen voor de periode 2013-2020.

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van de Woonvisie 2013-2020 dan kunt u contact opnemen met MW. I. Mensink, beleidsmedewerker Wonen via mensinki@debilt.nl of via (030) 228 96 14.

BRU Huisvestingsverordening

Gemeente De Bilt maakt deel uit van het samenwerkingsverband Bestuur Regio Utrecht (BRU). Ook de volgende 8 gemeenten zijn aangesloten bij dit samenwerkingsverband: Bunnik, Houten, IJsselstein, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen en Zeist.

De reden voor deze samenwerking ligt in het feit dat de gemeenten aan elkaar verbonden zijn wat betreft natuur, wegen, woningen, voorzieningen etc. Een samenwerking tussen de gemeenten is dan ook logische. Ondanks dat iedere gemeente uniek is vormen ze samen één regio rondom Utrecht dus vandaar ook de naam: Bestuur Regio Utrecht.

Bestuur Regio Utrecht ontwikkelt beleid voor de regio, zo ook de regionale huisvestingsverordening pdf icoon (www.regioutrecht.nl). Deze verordening bevat regels omtrent de verdeling van woonruimte in de regio, regels voor het wijzigen van de samenstelling van de woonruimtevoorraad, bevoegdheden van de verschillende organen en andere bepalingen.

Starterslening

De Starterslening is bedoeld voor iedereen die voor het eerst in zijn/ haar leven een woning koopt,  maar onvoldoende inkomen heeft om de financiering rond te krijgen. De Starterslening stelt u in staat nèt iets meer financiering te krijgen (max. € 30.000,-) dan u met uw inkomen bij de bank onder Nationale Hypotheekgarantie (NHG) kunt aantrekken. De Starterslening is een aanvullende lening die het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland verstrekt op een eerste hypotheek.

Voorbeeld:

Maximaal te verkrijgen hypotheek is € 140.000,-. Benodigde hypotheek om de woning te kunnen kopen is € 160.000,- . Dit betekent een tekort van € 20.000,-.

De starterslening biedt deze € 20.000,- aan als een soort 2e hypotheek waarover de eerste 3 jaar geen rente en geen aflossing over hoeft te worden betaald. Na een periode van 3 jaar wordt door het SVN gekeken of het inkomen gegroeid is en of de rente en aflossing van de starterslening betaald kan worden. Mocht de koopstarter hier niet of niet geheel toe in staat zijn dan wordt hiervoor een regeling getroffen.

De algemene voorwaarden voor het verstrekken van de Starterslening staan in de ‘verordening Starterslening gemeente De Bilt 2013’.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een Starterslening

De gemeente De Bilt stelt, onverminderd het bepaalde in de verordening, in elk geval de navolgende  voorwaarden voor het verkrijgen van een Starterslening

- De aanvrager en eventuele partner is/ zijn een meerderjarig, verblijfsgerechtigd persoon.
- De aanvrager en eventuele partner is/ zijn minimaal 1 jaar woonachtig in de gemeente De Bilt blijkend uit de gemeentelijke basis administratie.
- De aanvrager en eventuele partner mogen niet eerder in het bezit zijn geweest van een koopwoning.
- De koopwoning waarvoor de Starterslening wordt aangevraagd staat in de gemeente De Bilt
- De aanvrager en eventuele partner moeten de woning waarvoor de Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.
- De verwervingskosten van de woning bedragen maximaal de NHG grens (deze is per 1-7-2014 € 265.000,-).
- De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning met een maximum van € 30.000,-.
- De starterslening is van toepassing voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw.
- Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
- Er mag geen stapeling van koopsubsidies zijn.

De aanvraagprocedure van de Starterslening bestaat uit twee stappen:

1. Aanvraagformulier voordracht Starterslening

Om te kunnen controleren of de koopstarter aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een SVN Starterslening dient hij/ zij een ‘aanvraag voordracht Starterslening' in te vullen. Dit formulier kan via deze website worden geprint of worden opgehaald aan de balie van het gemeentehuis. Op basis van het ingevulde formulier beslist de gemeente of de koopstarter voldoet aan de voorwaarden. Komt de koopstarter in aanmerking voor de Starterslening dan wordt een op naam gesteld aanvraagformulier SVN Starterslening verstrekt. 

2. Aanvraagformulier SVN Starterslening

De koopstarter vult het op naam gestelde aanvraagformulier SVN Starterslening in en stuurt dit, voorzien van de benodigde bijlagen, naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN). Het SVN adviseert en ondersteunt de gemeente bij het verstrekken van de Startersleningen. Het SVN toetst de aanvraag en stelt vast of de Starterslening inderdaad verstrekt kan worden en voor welk bedrag. Het SVN informeert de gemeente over haar bevindingen, bij een positief advies laat de gemeente vervolgens haar college van B&W een besluit nemen de Starterslening toe te kennen aan de koopstarter. Indien het college van B&W positief besluit ontvang de koopstarter een toewijzingsbrief.   

Meer informatie

Meer informatie over de Starterslening kunt u vinden op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland via www.svn.nl. Voor specifieke vragen rondom de gemeentelijke procedure kunt u contact opnemen met Beleidsmedewerker Wonen mw. Iris Mensink via (030) 228 94 11 of via mensinki@debilt.nl 

Op zoek naar een huur of koopwoning

Huren

In de gemeente De Bilt worden vrijkomende huurwoningen verdeeld via een regionaal aanbodsysteem. Daarnaast zijn er ook particuliere verhuurders actief. Indien u in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning dan dient u met het volgende rekening te houden:

  • Per 1-1-2011 dienen corporaties 90% van de woningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 34.229.-. De overige 10% van de woningen kan wel worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen boven € 34.229,-.

Woningaanbod

Binnen de regio Utrecht heeft u de mogelijkheid om voor woningen in meerdere gemeenten in aanmerking te komen, terwijl u maar in één van deze gemeenten als woningzoekende bent geregistreerd. De verhuurders uit de regiogemeenten bieden hun woningen aan in de Woningkrant regio Utrecht. De woningkrant is tweewekelijks van vrijdag tot en met dinsdag gratis af te halen op een aantal verspreidingspunten; onder andere op het gemeentehuis in Bilthoven, het servicepunt gemeente De Bilt in Maartensdijk, Woonstichting SSW en de bibliotheken.

Registratie

Om te kunnen reageren op de woningadvertenties moet u zich inschrijven als woningzoekende. Inschrijven kan bij Woonstichting SSW www.ssw.nl  of bij Woningnet www.woningnet.nl Voor het reageren op het woningaanbod kunt u gebruik maken van de woonbon uit de krant, maar u kunt ook reageren via het internet.

Kopen

U wilt een woning kopen in gemeente De Bilt? Via de landelijke website www.funda.nl kunt u eenvoudig vele te koop staande woningen in de gemeente bekijken. 

Huisvestingsvergunning

Indien u een woning koopt/ huurt onder de vastgestelde prijsgrens moet u een huisvestingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor de volgende woningen:

Woningen met een kale huurprijs beneden de huurprijsgrens € 681,02
- De grens voor een bestaande koopwoning ligt op € 170.225,-
- De grens voor een nieuwbouwkoopwoning ligt op € 200.000,-

Voor meer informatie en voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning kunt u contact opnemen met Woonstichting SSW, telefoon (030) 220 58 33.

Leegstandvergunning

De leegstandwet (artikel 15 en 16) geeft u de mogelijkheid om uw te koop staande woning tijdelijk te verhuren.

Splitsen, samenvoegen en onttrekken van woonruimten

Informatie over het splitsen, samenvoegen en ontrekken van woonruimten vindt u onder het gemeenteloket.