Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Leerplicht en Voortijdig School Verlaten (VSV) voor /over jongeren tot 23 jaar.

Schooltijd de leukste tijd van je leven?

De ene jongere vindt van wel, de andere helemaal niet. Toch zijn alle jongeren verplicht een tijd naar school te gaan omdat we in Nederland een Leerplichtwet hebben.
In de Leerplichtwet staat:

Het begin en einde van de leerplicht

Veel kinderen gaan met drie jaar naar de peuterspeelzaal en de meeste kinderen gaan vanaf hun vierde verjaardag naar groep 1 van het basisonderwijs. Echt verplicht alle dagen naar school moeten kinderen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op hun vijfde verjaardag.

De volledige leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin een leerling zestien jaar is geworden of aan het einde van het twaalfde schooljaar (waarbij de basisschoolperiode voor acht jaren telt). Daarna begint de kwalificatieplicht die duurt tot de jongere een startkwalificatie heeft behaald maar uiteindelijk tot de 18e verjaardag. Onder een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt verstaan we een diploma HAVO, VWO of een diploma MBO op niveau 2.

Wanneer wel en wanneer niet naar school?

De hoofdregel is dat leerplichtige leerlingen alle dagen naar school moeten en moeten deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten, tenzij de Leerplichtwet daarvoor een uitzondering maakt.
Uitzonderingen zijn er bijvoorbeeld in geval van ziekte, schoolsluiting en als er verplichtingen in verband met godsdienst of levensovertuiging moeten worden vervuld. Tot de 18-jarige leeftijd moeten ouders voor al deze zaken zich houden aan de regels die voor dit schoolverzuim gelden. Die regels staan vaak in  het boekje van de school of kunnen worden nagevraagd bij de schoolleiding. 
In speciale gevallen kan bijzonder verlof worden aangevraagd bij de school of kan een vrijstelling of vervangende leerplicht worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met de schoolleiding of de leerplichtambtenaar.

Meer informatie leest u in de Regionale Leerplichtfolder pdf icoon.

Wat kan een leerplichtambtenaar voor u of jou betekenen?

In de wet staat dat leerplichtambtenaren verplicht zijn om toezicht te houden op de naleving van de Leerplichtwet.
In de praktijk betekent dit dat ze het grootste gedeelte van de tijd bezig zijn om oplossingen te vinden voor problemen die de schoolloopbaan van een jongere in gevaar kunnen brengen. Hierbij moet worden gedacht aan advisering en informatie over scholen, verwijzing of aanmelding voor alternatieve trajecten, bemiddeling tussen school en ouders, maar ook verwijzing naar of melding bij (jeugd)hulpverlening.
De andere kant van het toezicht is: als alles is geprobeerd, en niets lijkt te helpen, dan kan dat betekenen dat de leerplichtambtenaar een proces-verbaal voor overtreding van de wet opmaakt. Processen-verbaal kunnen worden opgemaakt tegen directeuren van scholen, tegen ouders of tegen jongeren van 12 jaar en ouder. 

Na de leerplicht houdt de zorg van de gemeente niet op

Als je na de leerplicht van school bent, begint een heel ander leven. Dat kan heel leuk zijn, maar ook tegenvallen: soms kun je geen werk vinden en soms kom je erachter dat het toch beter is om (weer) een opleiding te gaan volgen.

Als je al een tijdje van school bent kan het zijn dat je geen werk (meer) kan vinden. Ook kan het zijn dat je (weer) aan een opleiding wilt beginnen, omdat je merkt dat je dat voor een baan nodig hebt. Ook dan kan de gemeente je helpen.
Voorwaarde is dat je nog geen 23 jaar bent en nog geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt (= een havo- of vwo-diploma of een beroepsopleiding op niveau 2) hebt.
We kunnen je helpen met het zoeken naar een passende deeltijd- of voltijdopleiding, een leerwerkplek in combinatie met een opleiding, of - als je niet anders wilt op dit moment – helpen bij het vinden van werk. Regionaal zijn er trajecten afgesproken waarbij (gratis) gebruik kan worden gemaakt van beroepskeuzeadviseurs of  trajectbegeleiding naar werk.
Wil jij gebruik maken van deze hulp, dan kun je een afspraak maken met de Leerplicht- en VSV-ambtenaar. Vaak hebben we genoeg aan één gesprek om te bepalen wat op dit moment het beste bij jou past of waar jij het meeste aan hebt. Daarna kun je of bij een trajectbegeleider of een beroepskeuzeadviseur worden aangemeld.

Meer informatie

Neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken, Leerplichtambtenaren: Patty Goossens en Maryam Azougagh. Zij zijn elke werkdag bereikbaar via telefoonnummer (030) 228 95 65 of 06 300 621 80/(030) 228 95 83 of 06 300 616 85 of via e-mail goossensp@debilt.nl of azougaghm@debilt.nl.

Voor specifieke vragen over het MBO (kwalificatieplichtigen en 18-23 jarigen) kunt u contact opnemen met Ingeborg Krouwel, 06 52 69 73 59 of via e-mail krouweli@debilt.nl