Onderdoorgang Leijenseweg

Al vele jaren is de spoorwegovergang bij de Leijenseweg in Bilthoven een doorn in het oog. De overweg wordt als onveilig ervaren. Een ongelijkvloerse kruising is altijd al de wens geweest. Met een toezegging in 2012 voor een financiële bijdrage van het ministerie, de provincie, ProRail en het BRU is het mogelijk om een onderdoorgang te realiseren. Er komt een veilige kruising met het spoor en de lange wachttijden zijn verleden tijd.

  • Ingenieursbureau Movares heeft in juli 2012 opdracht gekregen om het ontwerp van de onderdoorgang uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Hiervoor hebben de begeleidingsgroep, ProRail en de gemeente input geleverd. Het voorlopige ontwerp is ook beoordeeld door de gemeente, ProRail en de begeleidingsgroep.
  • Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad het Voorlopig Ontwerp vastgesteld. Na vaststelling door de raad, heeft het Voorlopig Ontwerp een officiële status en kan er gewerkt worden aan de voorbereidingen voor de realisatie.
  • De gemeente is druk bezig met het opstellen van het ontwerp van de bestemmingsplan ten behoeve van de onderdoorgang aan de Leijenseweg.
  • Medio 2014 start de gemeente met de eerste voorbereidende werkzaamheden in het gebied.
  • De aannemer zal naar verwachting in 2015 starten met de werkzaamheden aan het spoor om de onderdoorgang te realiseren. Inmiddels is de onderdoorgang aan de Soestdijkseweg beschikbaar.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage/inloopavond op 30 januari 2014

In 2014 wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de onderdoorgang bij het spoor over de Leijenseweg. Hiermee komt een einde aan de onveilige overgang.

Lees meer....

Bijeenkomst Wijkraad 14 oktober 2013

Op maandag 14 oktober 2013 vond de bijeenkomst plaats van Wijkraad De Leijen. De gemeente heeft tijdens deze bijeenkomst de stand van zaken gepresenteerd van verschillende projecten. 

Presentatie bijeenkomst Wijkraad de Leijen 14 oktober 2013. pdf icoon.

Bijeenkomst begeleidingsgroep 26 november 2012

Op 26 november 2012 vond er een bijeenkomst plaats van de begeleidingsgroep onderdoorgang Leijenseweg. Meer informatie vindt u in het verslag pdf icoon en de bijbehorende memo pdf icoon van de bijeenkomst.

Bijeenkomst begeleidingsgroep 17 september 2012

Op maandag 17 september 2012 vond er een bijeenkomst plaats van de begeleidingsgroep onderdoorgang Leijensweg. Meer informatie vindt u in de uitnodiging pdf icoon en in de Powerpoint Presentatie Afbeelding Powerpoint logo van de bijeenkomst.

Inspraak en bestemmingsplan

Om  de aanleg van de tunnel, de bypass en de rotonde mogelijk te maken is het nodig om een deel van het bestemmingsplan te herzien. Als er een voorlopig ontwerp bestemmingsplan is, start ook de inspraakprocedure. De bestemmingsplanprocedure kan opgestart worden op het moment dat er een voorlopig ontwerp beschikbaar is. Als de bestemmingsplanprocedure gaat lopen kunt u hier meer informatie vinden over de procedure en hoe u kunt reageren op het ontwerp.

Het uitwerken van het ontwerp voor de tunnel en de verkeersafwikkeling rondom de tunnel doen we niet alleen, maar met een begeleidingsgroep van betrokken en belanghebbende bewoners en organisaties.

In maart 2012 is gestart met de begeleidingsgroep die bestaat uit bewonersgroepen die direct grenzen aan het plangebied. Dit zijn: Wijkraad De Leijen, Bewonerscomité Anne Franklaan, Comité Park Brandenburg, Wijkvereniging Vogelzang en Wijkvereniging ’t Jagtplan. Daarnaast maken ook de Fietsersbond en VVN deel uit van de groep. Met het gehandicaptenplatform vindt bilateraal overleg plaats waarbij de standpunten en verslagen in de begeleidingsgroep worden ingebracht. Omliggende bedrijven zijn separaat bezocht en geïnformeerd. Op dit moment vindt overleg plaats met de bedrijven om in kaart te brengen wat de gevolgen voor hen kunnen zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en hoe daar mee omgegaan kan worden.

De huidige gelijkvloerse kruising bij de spoorwegovergang aan de Leijenseweg in Bilthoven wordt als onveilig beschouwd. Incidenten in de afgelopen jaren hebben de veiligheidsbeleving van inwoners negatief beïnvloed. Daarnaast geeft de overweg een barrièrewerking. De spoorbomen zijn  in de huidige situatie ca. 35 minuten per uur gesloten waardoor de  verkeersdoorstroming, bereikbaarheid tussen de wijken en de leefbaarheid negatief beïnvloed wordt. Daarom pleitten wij al jaren voor een onderdoorgang onder het spoor door.
Al in 2008 kregen wij vanuit het BRU een subsidie om de mogelijkheden van vervanging van de spoorwegovergang aan de Leijenseweg te onderzoeken. Mede in overleg met ProRail gaf de gemeente opdracht aan adviesbureau Movares om de mogelijkheden te onderzoeken. Dat verzoek leidde tot een schetsontwerp voor de onderdoorgang dat wij gebruikt hebben om financiële middelen te zoeken. In 2009 vond helaas een tweetal dodelijke ongevallen plaats op de overweg. Dat onderstreepte de urgentie voor aanpassing van de overgang. In 2009 en 2010 hebben wij gezocht naar potentiële partners voor financiering en waren er onder andere gesprekken met het BRU, ProRail en de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Begin 2011 vond weer een bijna ongeval plaats. ProRail heeft toen direct actie ondernomen en heeft een rapport opgesteld waarin verschillende ontwerpen voor een onderdoorgang uitgewerkt waren. De gemeente is ambtelijk betrokken geweest bij het opstellen van dit rapport. Het rapport is in feite een kritische beschouwing hoe je, met behoud van de oorspronkelijke uitgangspunten en doelstellingen, in zo kort mogelijke tijd en tegen zo laag mogelijke kosten een onderdoorgang kunt realiseren. Op basis van de verschillende varianten is alleen variant 3b financieel haalbaar.

Variant 3b pdf icoon betreft een onderdoorgang met aan één zijde een dubbel fietspad, een rotonde bij de kruising van de Leijenseweg met de Tweede Brandenburgerweg. Daarnaast is in deze variant een weg opgenomen die vanaf de nieuw te realiseren rotonde langs de Leijenseweg loopt, voor de politie en de brandweerkazerne langs en vervolgens afbuigt over de onderdoorgang en langs het spoor in de richting van de Talinglaan. Deze weg moet dan aangelegd worden ter vervanging van de huidige aansluiting van de Anne Franklaan op de Leijenseweg.
Het rapport en de voorkeur voor variant 3b zijn op 26 januari 2012 aan de gemeenteraad voorgelegd zie de vergaderkalender. De raad heeft besloten om variant 3b als basis aan te houden voor afspraken met andere betrokken partijen over de verdere uitwerking en realisatie van de onderdoorgang.

Archief