Verbreding snelwegen regio Utrecht

Rijkswaterstaat, provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de gemeente Utrecht werken nauw met elkaar samen aan de verbreding van diverse (rijks)wegen in de regio Utrecht. Het gaat om de verbreding van de A27/A1, uitbreiding van de A28 en de opwaardering van de Ring Utrecht (A12, A27).

De gemeente De Bilt heeft geen beslissingsbevoegdheid bij al deze plannen maar is nauw betrokken. De gemeente participeert mee in de processen om de belangen van onze gemeente en onze inwoners zo goed mogelijk te waarborgen. Daarvoor is er nauw contact en goede samenwerking met de verschillende bewoners(verenigingen) in de verschillende kernen van de gemeente die met de verbreding van de snelwegen te maken krijgen.

De verkeersdrukte op het traject A27/A1 tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en Amersfoort neemt steeds verder toe. Daardoor ontstaan er steeds vaker grote vertragingen op de A27 tussen knooppunt Eemnes en Utrecht Noord. Om dit op te lossen wil Rijkswaterstaat dit stuk van de A27 verbreden tot 2 keer 3 rijstroken (met een extra reservering aan de binnenkant van de weg voor een eventuele 4e rijstrook of een nieuw openbaar vervoer verbinding naar Almere). 

Voor deze verbreding moet de zogenaamde Tracéwet procedure door Rijkswaterstaat gevolgd worden. Globaal bevat deze procedure de volgende stappen:

1. Opstellen van een Ontwerp Tracé Besluit (OTB), samen met een verplichte Milieu Effect Rapportage (MER) waarin de effecten van de verbreding van de weg op alle verschillende milieuaspecten zijn onderzocht;
2. Inzage en mogelijkheid tot indienen van zienswijzen op het OTB en de MER;
3. Beoordelen zienswijzen en opstellen definitief Tracé Besluit (TB);
4. Inzage en mogelijkheid tot indienen beroep bij de Raad van State.

Eind 2010 heeft Rijkswaterstaat het OTB en de bijbehorende MER ter inzage gelegd. Iedereen is in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken. Bekijk de zienswijze pdf icoon .

De volgende stap in het formele proces, het Tracé Besluit, is nog in voorbereiding. Zodra dit besluit in procedure wordt gebracht, naar verwachting begin 2014, zal de gemeente in nauw overleg met betrokken bewoners(verenigingen) de stukken beoordelen en afwegen of het nodig is om beroep aan te tekenen.

Alle documenten en meest recente projectinformatie is te vinden via de website www.ikgaverder.nl onder het kopje ‘documenten’.

In het kader van het programma ‘Spoedaanpak wegen’ zijn door heel Nederland 30 hanrdnekkige knelpunten op de snelwegen benoemd. Het traject van de A28 tussen Utrecht en Amersfoort is één van deze 30 punten. Om tot een oplossing te komen worden extra rijstroken aangelegd, plusstroken en weefstroken. In 2013 is de snelweg officieel geopend.

Alle documenten en meest recente projectinformatie is te vinden via de website www.rijkswaterstaat.nl/a28.

De snelwegen rond de stad Utrecht vormen een belangrijke knoop in het totale hoofdwegennet in ons land. Rond Utrecht staan vaak files met de nodige vertraging. Om die aan te pakken is onderzocht op welke manier dat het beste zou kunnen. Daarvoor is ook een eerste globale onderzoek naar de relevante milieuaspecten gedaan. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in een Milieu Effect Rapport (MER) 1e fase.  Bekijk de Reactie gemeente De Bilt op MER pdf icoon

In december 2010 hebben rijk en regio een voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht vastgesteld: uitbreiding van de A27 aan de oostkant van Utrecht, extra rijstroken op A12 aan de zuidkant en de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) N230.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor verdere uitwerking en concrete aanpak van eerst de A27 en op termijn ook de A12. Het is de bedoeling om het voorkeursalternatief uiteindelijk uit te werken in één voorkeursvariant. Daarvoor zijn nog veel onderzoeken en uitwerkingen nodig.
De verwachting is dat begin 2014 het verantwoordelijk bestuur een besluit neemt over de voorkeursvariant van de A27.

Daarna moet de zogenaamde Tracéwet procedure door Rijkswaterstaat gevolgd worden. Globaal bevat deze procedure de volgende stappen:

1. Opstellen van een Ontwerp Tracé Besluit (OTB), samen met een verplichte Milieu Effect Rapportage (MER) waarin de effecten van de verbreding van de weg op alle verschillende milieuaspecten zijn onderzocht;
2. Inzage en mogelijkheid tot indienen van zienswijzen op het OTB en de MER;
3. Beoordelen zienswijzen en opstellen definitief Tracé Besluit (TB);
4. Inzage en mogelijkheid tot indienen beroep bij de Raad van State.

De verwachting is dat het OTB en de MER (2e fase) in de loop van 2015 in procedure zullen worden gebracht.  Op dat moment zal de gemeente in nauw overleg met betrokken bewoners(verenigingen) de stukken beoordelen en als dat nodig is een zienswijze indienen.

Alle documenten en meest recente projectinformatie is te vinden via de website www.ikgaverder.nl onder het kopje ‘documenten’.

 

De snelwegen rond de stad Utrecht vormen een belangrijke knoop in het totale hoofdwegennet in ons land. Rond Utrecht staan vaak files met de nodige vertraging. Om die aan te pakken is onderzocht op welke manier dat het beste zou kunnen. Daarvoor is ook een eerste globale onderzoek naar de relevante milieuaspecten gedaan. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in een Milieu Effect Rapport (MER) 1e fase. De reactie van de gemeente De Bilt op dit rapport kunt u hier nader bekijken.
In december 2010 hebben rijk en regio een voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht vastgesteld: uitbreiding van de A27 aan de oostkant van Utrecht, extra rijstroken op A12 aan de zuidkant en de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) N230.

De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor het verder uitwerken en uitvoeren van de aanpassingen aan de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), de N230. Dit deel van de verbindingsroute tussen de A2 en A27 moet een volwaardig onderdeel van de Ring Utrecht worden, een autoweg met ongelijkvloerse kruisingen.Het is de bedoeling hiervoor op basis van het voorkeursalternatief één definitieve voorkeursvariant uit te werken. Daarvoor is nog veel onderzoek en nadere uitwerking nodig.  

Bij de presentatie van de rijksbegroting 2012 is duidelijk geworden dat de aanleg van de NRU met 10 jaar wordt vertraagd. Het is niet duidelijk of de verbreding nog doorgaat en in welke vorm.

Alle documenten en meest recente projectinformatie is te vinden via de website www.utrecht.nl/nru.