Wat beweegt De Bilt?

Wat beweegt gemeente De Bilt? Wat beweegt u? Dagelijks vinden in de gemeente veel verkeersbewegingen plaats. Er wordt naar het werk gereden met de auto, kinderen naar school gebracht, even op de fiets naar de sportclub of een boodschap doen in het centrum.

Al deze bewegingen van onze inwoners moeten in goede banen geleid worden. Voor uw veiligheid, maar ook voor het gemak en comfort. Dit gaat niet vanzelf. Als gemeente hebben wij hier een belangrijke rol in. Om deze rol goed in te vullen, is het het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) opgesteld. In dit plan kijken we vooruit naar 2020.

Documenten

In de raadsvergadering van 29 maart 2012 heeft de gemeenteraad het GVVP vastgesteld. Het GVVP bestaat uit de volgende onderdelen die u hier kunt downloaden:

Proces

Bij het opstellen van het GVVP stonden wij voor verschillende keuzes. Gaan we voor een compleet fietsnetwerk of willen we juist de bereikbaarheid per auto vergroten? Wij hoorden daarom graag hoe inwoners (en dus ervaringsdeskundigen) de huidige situatie in de gemeente zien en hoe zij zich binnen en buiten de gemeente bewegen. Daarom hebben we inwoners en belanghebbende partijen betrokken bij het opstellen van het GVVP.

GVVP

Binnen het GVVP ligt er vooral een opgave voor het op peil houden van de bereikbaarheid, het verbeteren van de leefbaarheid en het stimuleren van slimmer reizen. De verwachting is dat door de toenemende mobiliteit de bereikbaarheid en leefbaarheid binnen de gemeente onder druk komen te staan. Het doel van het GVVP is de gemeente bereikbaar en leefbaar te houden, zodat het realiseren van nieuwe infrastructuur uitgesteld kan worden. Hiervoor zijn een aantal strategische mobiliteitsopgaven geformuleerd. Deze betreffen:

  • Noord-zuidrelaties
  • Fietsbereikbaarheid
  • Versterken knooppunten OV
  • Centrumgebieden
  • Leefbare kernen en wijken
  • Recreatieverkeer

Op basis van deze strategische mobiliteitsopgaven zijn verschillende projecten uitgewerkt. De projecten vindt u in hoofdstuk 5 van het GVVP. Een volledig overzicht van alle projecten is opgenomen in bijlage 4. Door uitvoering van deze projecten willen we de gemeente De Bilt bereikbaar en leefbaar houden. 

Participatie

Op 9, 23 en 30 mei 2011 hebben open werkateliers met vertegenwoordigers uit de wijken en van belangenverenigingen plaatsgevonden. Daarnaast is een enquête uitgezet onder de inwoners van De Bilt en zijn verschillende andere inventarisaties verricht, waaronder een mobiliteitsscan van de gemeente.

Eveneens is een werkgroep opgericht waarin belangenbehartigers zitten, organisaties met kennis van verkeer en vervoer en vertegenwoordigers van de verschillende bewonersverenigingen. Zij hebben in verschillende bijeenkomsten en werksessies hun input geven voor het plan. Aan deze werkgroep is op 11 oktober het 1e concept-GVVP gepresenteerd.

Op 9 november heeft een inloopavond plaatsgevonden waarin het GVVP is gepresenteerd. Verschillende mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een reactie achter te laten. Deze reacties die zijn meegenomen in het GVVP (zie bijlage 3).

Gedurende een periode van 6 weken heeft het GVVP ter inzage gelegen. Alle reacties die in deze periode zijn binnen gekomen zijn in een reactienota gebundeld en voorzien van commentaar. Deze reactienota wordt eveneens aan de gemeenteraad voorgelegd.

Inventarisatie

De Bilt is op een aantal punten vergeleken met omliggende gemeenten. Hieruit is naar voren gekomen dat het aantal ernstige verkeersslachtoffers hoger is dan gemiddeld binnen de Provincie Utrecht. Echter, waar binnen De Bilt een dalende lijn zit in het aantal slachtoffers, stijgt dit aantal binnen de Provincie. Met name jongeren op de fiets en bromfiets en ouderen zijn kwetsbaar in het verkeer.

Uit mobiliteitsonderzoek is naar voren gekomen dat iets meer dan de helft van alle verplaatsingen binnen de gemeente met de fiets worden gemaakt. Alleen Houten scoort hoger binnen de regio. Ten aanzien van de verplaatsingen naar een andere gemeente kent De Bilt juist een relatieve lage automobiliteit (zie figuur hieronder). Met name de goede fietsverbindingen naar De Uithof en het centrum van Utrecht spelen hierin een rol.

De bewoners van De Bilt hebben de mogelijkheid gekregen om een internetenquête in te vullen. Dit is door ongeveer 150 mensen gedaan. Uit deze enquête kwam wederom naar voren dat er veel gefietst wordt binnen de gemeente en naar omliggende gemeenten. Ook is er een grote bereidwilligheid tot gebruik van de fiets, mits er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, zoals veilige routes en goede stalvoorzieningen.

De resultaten uit de inventarisatie zijn meegenomen in het GVVP om te bepalen waar wij momenteel staan ten aanzien van het verkeer binnen de gemeente.

OV-visie

Eén van de onderdelen binnen het GVVP is de Visie op het openbaar vervoer (OV)  pdf icoon Hiervoor is een specifiek document opgesteld. In deze OV-visie wordt uiteengezet welke ontwikkelingen relevant zijn. Daarnaast wordt de visie op het OV op korte, middellange en lange termijn beschreven. Op basis van deze visie kan de gemeente met het BRU overleggen over de lijnvoering van de bussen.

De OV-visie De Bilt is een onderliggend document voor het GVVP. Door vaststelling van het GVVP wordt eveneens het beleid ten aanzien van het openbaar vervoer vastgesteld.

Naar de uitvoering van het GVVP

Na vaststelling van het GVVP is gestart met de uitvoering hiervan. Welke onderdelen van het GVVP gedurende 2012-2013 uitgevoerd worden vindt u in het uitvoeringsprogramma. Eind 2013 wordt het uitvoeringsprogramma 2014-2015 opgesteld.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Corsel via telefoon (030) 228 94 11 of met de heer R. van der Westen via telefoon (030) 228 91 99.