Welzijn, zorg en gezondheid

Veranderingen bij uitvoering Wmo

Het ondersteunen van inwoners die gebruik maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verandert de komende tijd. De gemeente werkt samen met MENS DE Bilt en maatschappelijke partners aan een andere werkwijze. Hierbij wordt aandacht besteed aan wat iemand nodig heeft en gezocht naar passende ondersteuning bij de persoonlijke situatie. Er wordt niet langer uitgegaan van een vanzelfsprekend aanbod waar iemand recht op heeft, maar er wordt maatwerk geleverd. Doel is dat mensen met een beperking en ouderen kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

Iedereen doet mee

Ouderen en mensen met beperkingen kunnen belemmeringen ondervinden om zelfstandig te kunnen blijven wonen of om mee te doen in de samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan belemmeringen die het gevolg zijn van verstandelijke, lichamelijke of psychische beperkingen of ouderdomsklachten. Mensen die hierbij hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op de gemeente via de Wmo. De uitvoering van de Wmo wordt anders dan voorheen. Niet de vraag: "wat kan de gemeente voor mij doen?" staat centraal, maar "waarbij heb ik ondersteuning nodig, wat kan ik zelf of wat kan mijn omgeving doen?".

Team MENS op Maat

U kunt daarom vanaf deze zomer met al uw vragen op het gebied van zorg en welzijn terecht bij het team MENS op Maat. Het team MENS op Maat kijkt samen met u naar uw situatie. Samen zoeken we de beste oplossingen om zelfstandig te kunnen blijven wonen en om mee te kunnen doen in de samenleving. Dit vraagt om denken vanuit de persoon en niet vanuit voorzieningen. Het betekent individuele beoordelingen, oplossingen en maatwerk.

Het gesprek

Wanneer iemand een hulpvraag heeft, voert het team MENS op Maat eerst een gesprek met deze persoon om te kijken wat precies het probleem is. Ook wordt gekeken welke andere problemen er eventueel spelen. Daarna wordt gezocht naar welke oplossingen het beste passen bij uw persoonlijke situatie. Eerst binnen de eigen mogelijkheden en het netwerk van de persoon met een hulpvraag en daarna binnen de algemene, collectieve of individuele voorzieningen van de gemeente. Afspraken worden vastgelegd in een gespreksverslag. Is er in het verslag sprake van een individuele Wmo-voorziening, dan vraagt u een indicatie aan bij de gemeente. Het gespreksverslag dient u dan in als aanvraag. Binnen acht weken ontvangt u een beschikking. Houdt u er rekening mee dat de gemeente voor een individuele WMO-voorziening een (inkomensafhankelijke) bijdrage vraagt.

Samengevat: wat doet het team MENS op Maat?

Het team MENS op Maat gaat, wanneer iemand om ondersteuning vraagt, meer tijd besteden aan het helder krijgen van de vraag. Er wordt gekeken naar wat iemand nog wel kan, in plaats van wat iemand niet meer kan. Er wordt ook gekeken naar wat iemand samen met zijn/haar netwerk van familie, buren of vrienden kan organiseren. Het team MENS op Maat wil de zorg dus niet overnemen maar zorgen dat iemand zijn of haar ondersteuning zelf kan organiseren.

Meedoen naar vermogen

Het is belangrijk dat alle inwoners naar vermogen meedoen in de samenleving. Dit betekent ook dat iedereen zich naar vermogen inzet om zijn eigen problemen op te lossen. Wanneer dat (even) niet lukt, moet de juiste hulp en ondersteuning beschikbaar zijn. Inwoners die dat nodig hebben, moeten makkelijk, snel en dichtbij de juiste ondersteuning kunnen krijgen om zelf hun problemen aan te pakken. Een beroep kunnen doen op mantelzorgers, vrijwilligers, stichtingen, instellingen en andere organisaties is daarbij van belang. Dan ontstaat een prettige samenleving waarin we voor elkaar zorgen.

Nieuwe werkwijze in de praktijk

Het team MENS op Maat en de gemeente werken op een andere manier:

  • U meldt zich bij het team MENS op Maat, de gemeente of een servicecentrum met een (hulp)vraag. Dat kan persoonlijk bij een van de vier servicecentra of via een schriftelijke, digitale of telefonische melding. De medewerker van het team MENS op Maat legt uw melding vast. Als uw problemen geen betrekking hebben op de Wmo wordt u verwezen naar andere instanties of organisaties die u verder helpen. De medewerker van het team MENS op Maat kan u hierbij ondersteunen.
  • Het team MENS op Maat maakt een afspraak voor een gesprek. Dit vindt in principe bij u thuis plaats. U mag natuurlijk een familielid of professionele ondersteuning vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.
  • Tijdens het gesprek wordt ingegaan op uw (hulp)vraag. Ook wordt gevraagd naar uw (medische) beperkingen, uw sociale omgeving, uw (financiële) mogelijkheden om de hulpvraag zelf of met hulp van anderen op te lossen. Het doel van het gesprek is om uw vraag te verhelderen en samen tot oplossingen te komen.
  • De medewerker van het team MENS op Maat maakt tijdens het gesprek met u afspraken. Hierna ontvangt u een gespreksverslag waarin deze afspraken zijn opgenomen. De oplossing wordt gezocht in uw sociale netwerk (familie, vrienden of vrijwilligers), uw financiële mogelijkheden om bijvoorbeeld zelf voorzieningen te kopen of te huren, algemene en collectieve voorzieningen. Pas daarna, als dat noodzakelijk blijkt, kan een individuele Wmo-voorziening worden aangevraagd.  Een ondertekend gespreksverslag dient als aanvraag voor deze voorziening.
  • Een eventuele aanvraag voor een voorziening wordt apart afgehandeld. Maximaal acht weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u daarover bericht van de gemeente.

Flyer Mens op Maat pdf icoon

Meer informatie

Heeft u vragen over deze nieuwe manier van werken? Neem dan contact op met: