Welzijn, zorg en gezondheid

Een overzicht van de mogelijkheden op het terrein van welzijn, zorg en gezondheid. Ook vindt u hier informatie over actuele onderwerpen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mensen die zelf of met hulp van mensen in hun omgeving niet in staat zijn om zelfstandig te leven, kunnen gebruikmaken van ondersteuning. Er wordt vooral gekeken naar wat u zelf kunt en wat u echt nodig heeft, mede afhankelijk van uw financiële mogelijkheden.

Veranderingen regelingen Wmo

In 2012 komen er veranderingen aan op het gebied van voorzieningen en regelingen binnen de uitvoering van de Wmo. De gemeente krijgt de komende jaren minder geld van het rijk en moet zelf ook bezuinigen. Dat vraagt om duidelijke prioriteiten en veranderingen. De inwoners van De Bilt die een beroep doen op de Wmo zullen de bezuinigingen direct of indirect merken. Uitgangspunten zijn eigen kracht en een goed vangnet. Bij de uitvoering van de Wmo gaat het tot nu toe vaak om een vanzelfsprekend aanbod van (financiële) regelingen en voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken. Wij doen vanaf nu echter een groter beroep op de eigen kracht van onze inwoners.

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden op het terrein van welzijn, zorg en gezondheid. Ook vindt u hier informatie over actuele onderwerpen.

Inkoop Wmo - Zorg om Tafel

Vanaf 2015 vinden er veel veranderingen plaats in het sociaal domein. De gemeenten krijgen door wetswijzigingen meer verantwoordelijkheden voor de ondersteuning van haar inwoners.

Een aantal soorten van begeleiding uit de Awbz, gaan per 1 januari 2015 over naar de gemeenten. De gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van alle begeleiding van zelfstandig wonende, hulpbehoevende inwoners. De gemeente De Bilt zorgt ervoor dat  de daarvoor benodigde professionele zorg  vóór 1 januari 2015 is ingekocht.  In de regio Zuidoost Utrecht werken de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist bij de inkoop  samen.

De gemeente Zeist coördineert de inkoop van de soorten zorg die overkomen vanuit de Awbz. Hiervoor wordt een overlegstructuur in de vorm van een overlegtafel georganiseerd: 'Zorg om Tafel'. De inkoop van de Wmo-zorg die reeds onder de gemeenten valt, wordt ingekocht door de afzonderlijke gemeenten.

Meer informatie kunt u vinden via deze link: www.zeist.nl/zorgomtafel.

Zorg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

Beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Zorgloket De Bilt en zorg voor chronisch zieken en gehandicapten 

WMO innovatieproject MENS

WMO adviesraad De Bilt

Welzijn en gezondheid

Actief zijn in uw eigen omgeving: projecten wijkgericht werken

Jeugd en jongeren  

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Subsidies

Gezondheid en vaccinaties

AED/Help mee levens redden 

Buurtwerk / wijkwerk

Integratie en respectvol samenleven

Vrijwilligerswerk in de gemeente

Regelingen minima