Welzijn, zorg en gezondheid

Het ondersteunen van inwoners die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is veranderd.. In de nieuwe werkwijze wordt aandacht besteed aan wat iemand nodig heeft en gezocht naar passende ondersteuning bij de persoonlijke situatie. Er wordt niet langer uitgegaan van een vanzelfsprekend aanbod waar iemand recht op heeft, maar er wordt maatwerk geleverd. Doel is dat mensen met een beperking en ouderen kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Niet de vraag: ‘wat kan de gemeente voor mij doen?’ staat centraal, maar: ‘waarbij heb ik ondersteuning nodig, wat kan ik zelf of wat kan mijn omgeving doen?’.

Team MENS op Maat

Met al uw vragen op het gebied van zorg, welzijn en wonen, kunt u terecht bij het team MENS op Maat. Zij  bekijken samen met u uw persoonlijke situatie en zoeken  naar de beste oplossing zodat u zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt blijven doen in de samenleving.  Er wordt ook gekeken naar wat iemand samen met zijn/haar netwerk van familie, buren of vrienden kan organiseren. Het team MENS op Maat wil de zorg dus niet overnemen maar zorgen dat iemand zijn of haar ondersteuning zelf kan organiseren.
De afspraken worden vastgelegd in een verslag. Is een individuele Wmo-voorziening nodig, dan vraagt u een indicatie aan bij de gemeente. Het gespreksverslag dient u in als aanvraag. Binnen acht weken ontvangt u een beschikking van de gemeente. Houdt er rekening mee dat de gemeente voor een individuele Wmo-voorziening een (inkomensafhankelijke) bijdrage vraagt.

Meedoen naar vermogen

Het is belangrijk dat alle inwoners naar vermogen meedoen in de samenleving. Dit betekent ook dat iedereen zich naar vermogen inzet om zijn eigen problemen op te lossen. Wanneer dat (even) niet lukt, moet de juiste hulp en ondersteuning beschikbaar zijn. Inwoners die dat nodig hebben, moeten makkelijk, snel en dichtbij de juiste ondersteuning kunnen krijgen om zelf hun problemen aan te pakken. Een beroep kunnen doen op mantelzorgers, vrijwilligers, stichtingen, instellingen en andere organisaties is daarbij van belang. Dan ontstaat een prettige samenleving waarin we voor elkaar zorgen.

Werkwijze in de praktijk

Het team MENS op Maat en de gemeente werken alsvolgt:

  • U meldt zich bij het team MENS op Maat, de gemeente of een servicecentrum met een (hulp)vraag. Dat kan persoonlijk bij een van de vier servicecentra of via een schriftelijke, digitale of telefonische melding. De medewerker van legt uw melding schriftelijk vast. Als uw problemen geen betrekking hebben op de Wmo wordt u verwezen naar andere instanties of organisaties die u verder helpen. De medewerker van het team MENS op Maat kan u hierbij ondersteunen.
  • Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek. Dit is in principe bij u thuis.. U mag natuurlijk een familielid of professionele ondersteuner vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.
  • Tijdens het gesprek wordt ingegaan op uw (hulp)vraag. Ook wordt gevraagd naar uw (medische) beperkingen, uw sociale omgeving, uw (financiële) mogelijkheden om de hulpvraag zelf of met hulp van anderen op te lossen. Het doel van het gesprek is om uw vraag te verhelderen en samen tot oplossingen te komen.
  • De medewerker van het team MENS op Maat maakt een verslag waarin de afspraken zijn vastgelegd. U ontvangt daarvan een afschrift. De oplossing wordt gezocht in uw sociale netwerk (familie, vrienden of vrijwilligers), uw financiële mogelijkheden om bijvoorbeeld zelf voorzieningen te kopen of te huren, of in algemene en collectieve voorzieningen. Als er geen andere mogelijkheden zijn, kan een individuele Wmo-voorziening worden aangevraagd.  Een ondertekend gespreksverslag dient als aanvraag.
  • De eventuele aanvraag voor een voorziening wordt apart afgehandeld. Maximaal acht weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u daarover bericht van de gemeente.

Flyer Mens op Maat pdf icoon

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met: