Jeugd en jongeren

Jeugdbeleid en jeugd- en jongerenwerk in de gemeente De Bilt

Waar vindt u informatie over jeugd- en jongeren?

In de gemeente De Bilt zijn veel instellingen en organisaties die te maken hebben met jeugdigen en jongeren. Bijvoorbeeld de scholen. Zie op onze website de pagina’s over onderwijs. Naast het onderwijs zijn er veel vrijetijdsvoorzieningen die belangrijk zijn.  Bijvoorbeeld sportverenigingen, bibliotheek, buurthuizen, jeugdsozen en de muziekschool.

Als u informatie en/of advies zoekt over opvoed-en opgroeivragen dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Toekomst jeugdhulp in de regio Zuidoost Utrecht

Ouders en kinderen hebben soms ondersteuning nodig bij opvoeden en opgroeien en kunnen hiervoor terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG valt al jaren onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, net als de preventieve taken van de jeugdgezondheidszorg, zoals het bezoek aan het consultatiebureau en de schoolarts. Maar soms is voor een gezin meer hulp nodig, bijvoorbeeld bij een kind met ernstige  gedragsproblemen. Vanaf 1 januari 2015 worden ook de zwaardere vormen van zorg voor jeugd door de gemeente georganiseerd. Dat staat in de nieuwe Jeugdwet.

Jeugdhulp door professionals

De gemeente wordt dan verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals geestelijke gezondheidszorg voor jeugd, hulp voor jeugd met een verstandelijke beperking en crisisopvang. De jeugdhulp wordt door professionals uitgevoerd, de gemeente koopt deze zorg in of neemt professionals in dienst. Deze overheveling van taken, dat wil zeggen van Rijk en provincie naar de gemeenten, zorgt ervoor dat de jeugdhulp anders georganiseerd moet worden.

Regionale samenwerking

De gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist werken samen op het gebied van de zorg voor jeugd in de regio Zuidoost Utrecht. Zij hebben afspraken gemaakt over hoe de jeugdhulp er vanaf 2015 gaat uitzien in deze regio.
Omdat het belangrijk is dat het nieuwe jeugdstelsel aansluit op de lokale situatie in elke gemeente, wordt niet alles regionaal vastgelegd. Naast  het regionaal beleidskader heeft iedere gemeente zelf een lokaal beleidsplan opgesteld. Daarin staat hoe deze gemeente belangrijke kwesties wil aanpakken. Hoe krijgen mensen toegang tot jeugdhulp? Hoe zorgen we voor preventie en goede basisvoorzieningen? Hoe wordt het team van professionals vormgegeven? Het uitgangspunt voor alle gemeenten is:

“Kinderen in de regio Zuidoost Utrecht groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien.”

Eigen kracht

De jeugdhulp gaat veranderen. Deze verandering vraagt om een cultuuromslag van zowel de zorgaanbieders als de cliënten. De overheid stapt namelijk af van het principe ‘zorgen voor’. Dit wordt ‘zorgen dat’, dat wil zeggen: zorgen dat iedereen zich kan redden in de maatschappij. Waar nodig worden de eigen mogelijkheden ondersteund. Dit neemt natuurlijk niet weg dat wanneer hulp of zorg nodig is, de jeugdige en zijn gezin die ook krijgt.
De eigen kracht en het eigen sociale netwerk van de jeugdigen en hun ouders of verzorgers krijgen in dit nieuwe stelsel dan ook veel aandacht. Omdat u als inwoner van de gemeente deel uitmaakt van het sociale netwerk in uw buurt, op school of in het kinderopvangcentrum van uw kinderen kan deze nieuwe manier van werken ook gevolgen voor u hebben.

Subsidies  

De gemeente subsidieert instellingen voor de uitvoering van het algemeen jeugd- en jongerenwerk:

  • Stichting MENS

Adressen vindt u in in de digitale gemeentegids. Lees meer over subsidies.

Wat doet het jongerenwerk in de gemeente?

Het jeugd- en jongerenwerk wordt voor een deel uitgevoerd door vrijwilligers en voor een deel door beroepskrachten. Stichting MENSheeft jongerenwerkers en sportopbouwwerkers dienst. 

Deze beroepskrachten organiseren activiteiten voor en - zoveel als mogelijk - door de jeugd. Er worden bijvoorbeeld inloopactiviteiten georganiseerd en disco’s. ook kunnen kinderen en jongeren kunnen meedoen met sportieve activiteiten. Daarbij wordt onder andere de sportbus ingezet. Op het gebied van sport en cultuur werken de jongerenwerkers en sportopbouwwerkers samen met scholen, sportverenigingen en Masquerade. Op de Doe Mee site staan de activiteiten die worden georganiseerd.

De jongerenwerkers organiseren zowel activiteiten in het jongerencentra, W4 en Sojos, als ook buiten. Ze gaan regelmatig de straat op om contacten te leggen met jongeren en ze te betrekken bij de organisatie van de activiteiten voor de jeugd. Ook brengen jongerenwerkers jongeren en bewoners met elkaar in contact als er bijvoorbeeld sprake is van overlast. Bedoeling is om samen te zoeken naar een oplossing van de problematiek.

Andere instellingen voor jeugd en jongeren

Andere gesubsidieerde instellingen die activiteiten organiseren voor jeugdigen zijn:

  • VVSO-wvt;
  • Biltse Muziekschool;
  • Jeugdtheaterschool Masquerade;
  • A.K.V. De Werkschuit
  • Openbare Bibliotheek De Bilt/ Bilthoven en
  • Speelgoedleenderij

Er zijn verder veel verenigingen op het gebied van sport en cultuur die aandacht besteden aan activiteiten voor jeugd en jongeren. Adressen vindt u in de Digitale Gemeentegids (via het zoekvenster in deze gids of via de rubriek overige adressen).