Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

In de gemeente De Bilt zijn diverse organisaties voor kinderopvang actief.

 

 

 

 

 

Informatie over kinderopvang in De Bilt

 • adressen en informatie over locaties kinderopvang:  Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen. In het LRKP worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.
 • kinderopvangtoeslag, zie: Recht op kinderopvang of op de website van de Belastingdienst. Ouders hebben daar alleen recht op als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het LRKP staat (dit geldt niet voor peuterspeelzalem).
 • Kinderopvang voor ouders die behoren tot de speciale doelgroepen volgens de Wet kinderopvang en die gebruik maken van geregistreerde kinderopvang, hebben niet alleen recht op een tegemoetkoming van het Rijk. Ook van de gemeente ontvangen zij een tegemoetkoming, namelijk een zesde deel van de totale kosten. Voorbeelden van deze wettelijke, speciale doelgroepen zijn ouders met een bijstandsuitkering die een reïntegratietraject volgen, herintreders, nieuwkomers, ouders die studie/opleiding en zorg combineren. Voor de door de gemeente toegewezen sociaal medische doelgroep is een aparte regeling van toepassing. Heeft u  vragen over de gemeentelijke bijdrage dan kunt u contact opnemen met: Regionale Sociale Dienst,  telefoon (030) 692 95 00, adres: Het Rond 6E 3701 HS Zeist of zie www.rsdkrh.nl.
 • toezicht op kwaliteit en handhaving: lees meer in de brochure: Toezicht en handhaving in de kinderopvang. pdf icoon  De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen regelt de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen. Hiervoor zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. Daarnaast zijn er landelijke beleidsregels vastgesteld over de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen. De wet verplicht het kindercentrum, gastouderbureau of gastouder te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de kinderen en ouders te informeren over het gevoerde beleid. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. Het team Technische Hygiënezorg van de GGD Midden-Nederland controleert het naleven van de kwaliteitseisen. De gemeente moet ingrijpen als uit inspectierapportages van de GGD blijkt dat niet of onvoldoende wordt voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen. Gemeente De Bilt heeft sinds 1 mei 2013 een nieuw handhavingsbeleid pdf icoon (afwegingsmodel gemeente De Bilt 2013 pdf icoon). Hoewel een lokaal handhavingsbeleid niet wettelijk verplicht is voor gemeenten, is het goed om het formeel vast te stellen in verband met rechtsgelijkheid, transparantie en motivering van handhavingacties.
 • inspecties GGD: zie het LRKP (zie boven).  De GGD inspecteert de locaties kinderopvang en de locaties peuterspeelzalen en legt alle bevindingen vast in  een inspectierapport per locatie.
 • Kinderopvang in het algemeen: website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang.

Informatie voor ondernemers in de kinderopvang

 • over het beginnen van een kinderopvanglocatie: www.antwoordvoorbedrijven.nl/branche/kinderopvang. De Wet Kinderopvang bepaalt dat iedereen die een kindercentrum, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvanglocatie wil beginnen verplicht is hiervan melding te maken bij de gemeente. De gemeente laat deze locaties door de GGD inspecteren. Na positief advies van de GGD volgt inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De volgende brochure  over handhaving kinderopvang is voor nieuwe houders  handig: Toezicht en handhaving in de kinderopvang.pdf icoon
 • het laten registreren  of doorgeven van een wijziging bij een kinderopvanglocatie: download een aanvraag-of wijzigingsformulier voor registratie in het LRKP via de website www.rijksoverheid.nl > LRKP
 • gastouderopvang: zie Praktische handleiding gastouders pdf icoonen Voor gastouders - nieuwe regels.pdf icoon 
 • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie in het LRKP zijn op grond van de Legesverordening 2013 van de gemeente De Bilt leges verschuldigd. Deze leges gelden voor registratie van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderlocatie. In 2013 geldt voor alle soorten kinderopvang een legesbedrag van € 695,- per locatie, met uitzondering van peuterspeelzalen. Vanaf 2014 geldt dit tarief ook voor peuterspeelzalen maar zijn de leges voor gastouderopvang verlaagd naar € 195,-.
  Leges dienen betaald te worden door aanvrager na ontvangst van de aanvraag, De leges worden in rekening gebracht ongeacht de uitkomst van de aanvraag. Bij intrekking voordat op de aanvraag is besloten bedragen de leges 50% van het tarief.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente De Bilt:

Kinderopvang in De Bilt: mevrouw I. Winkel telefoon (030) 228 91 69
Peuterspeelzalen in De Bilt: de heer R. Zeekaf, telefoon (030) 228 95 55