Subsidies

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 22 december 2011 de Algemene subsidieverordening gemeente De Bilt 2012 (Asv) vastgesteld. Deze verordening is op 1 april 2012 in werking getreden en geldt voor subsidies vanaf 2013.

De Asv bevat, net als de oude Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003, regels en procedures voor subsidieverstrekking. Ten opzichte van de oude verordening betekent de Asv minder administratieve lasten voor vooral kleine subsidieontvangers als ook voor de gemeente.

De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen, groepen of personen. De procedure voor het aanvragen en de voorwaarden zijn vastgelegd in de Asv. Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks een subsidieprogramma vast. Hierin staat aan wie in een bepaald jaar subsidie wordt verleend.

Subsidieprogramma 2015

Welzijnsinstellingen die op grond van de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 voor het jaar 2015 een jaarlijks subsidie wensen, moeten vóór 1 april 2014 schriftelijk (via het formulier rechts op deze pagina) een subsidieaanvraag indienen bij burgemeester en wethouders. Voor instellingen met een uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie geldt een aparte procedure.

Burgemeester en wethouders beschikken voor 1 december 2014 op elk subsidieverzoek.

De datum 1 april 2014 geldt niet voor incidentele welzijnsactiviteiten. Dit zijn activiteiten die zich in de loop van een subsidiejaar voordoen. Aanvragen voor incidentele subsidies moeten uiterlijk acht weken voorafgaande aan de activiteit bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

Subsidieplafonds 2015 en verdelingsregels

Voor 2015 wordt er gewerkt met subsidieplafonds per beleidsterrein of een onderdeel daarvan. De in 2015 te verstrekken subsidies moeten passen binnen deze plafonds. De bedragen vloeien voort uit het Subsidieprogramma 2014 en de meerjarenbegroting van de gemeente exclusief een eventuele indexering voor loon- en prijsstijgingen. Voor de bedragen zie het overzicht rechts op deze pagina.

Instellingen die in 2014 een jaarlijks subsidie ontvangen hebben voorrang voor een jaarlijks subsidie 2015, tenzij bij het vaststellen van beleidsregels of bezuinigingen anders wordt besloten. De betreffende instellingen waarbij iets verandert ontvangen hierover bericht voor 1 juli 2014.

Voorbeelden van subsidies

Jaarlijks subsidie

Jaarlijkse subsidies zijn subsidies voor een periode van maximaal vier kalenderjaren. De subsidies worden verstrekt voor activiteiten en prestaties passend in het gemeentelijke (subsidie)beleid. Zo mogelijk worden de subsidies gekoppeld aan door de gemeente gewenste resultaten en maatschappelijke effecten.

Jaarlijkse subsidies worden verleend als:

1. Instandhoudingssubsidie: een subsidie waarmee een zodanig deel van de uitvoering van activiteiten wordt betaald, dat deze met in achtneming van de gestelde voorwaarden redelijkerwijs kunnen worden voortgezet; 
2. Garantiesubsidie: de subsidie voor activiteiten met een onzeker verloop en waarvoor door de aanvrager bij het college een reëel sluitende begroting is overgelegd; 
3. Budgetsubsidie: een subsidie die wordt verleend op basis van vooraf met een instelling afgesproken activiteiten, waarvan de beoogde resultaten aantoonbaar moeten worden gemaakt in kwantitatieve of kwalitatieve zin, bestede tijd en/of ingezette financiële middelen.

Eenmalige subsidie

Eenmalige subsidies zijn subsidies voor bijzondere incidentele activiteiten of projecten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een bepaalde periode van maximaal drie achtereenvolgende jaren subsidie wil verstrekken.

Er zijn twee soorten eenmalige subsidies:

1. Incidentele subsidie: een subsidie die kan worden verleend voor kadervorming en/of de uitvoering van bepaalde activiteiten die het karakter hebben van een eenmalig evenement, dan wel een nieuwe opzet of werkwijze waarvan de bestemming niet voorzien was op het moment van de vaststelling van het programma;
2. Investeringssubsidie: een subsidie die kan worden verleend in de kosten van nieuwbouw, verbouw en inrichting van een accommodatie.

Informatie

Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken, heer R.J. Engelbregt via telefoon (030)  228 95 41 of via e-mail engelbregtrj@debilt.nl