Subsidies

De gemeente geeft subsidies voor activiteiten die passen binnen de ambitie van de gemeente. We verstrekken onder andere subsidies op het gebied van: sport, jeugd en onderwijs, kunst en cultuur.

Er zijn twee soorten subsidies: jaarlijkse subsidies en eenmalige subsidies.

Jaarlijkse subsidies

Jaarlijkse subsidies zijn terugkerende subsidies voor een periode van maximaal vier kalenderjaren. De subsidies worden verstrekt voor activiteiten en prestaties passend in het gemeentelijke beleid.

Eenmalige subsidies

Een eenmalige subsidie is een financiële bijdrage voor een activiteit met een eenmalig karakter.

Hoe werkt het?

We kunnen subsidie geven als de activiteit van uw organisatie past binnen ons beleid. Ons subsidiebeleid is opgedeeld in twee delen:

1. Algemene subsidieverordening De Bilt 2012
2. Nadere regels

Tot wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Voor eenmalige subsidies kunt u uw aanvraag indienen tot uiterlijk 8 weken voordat de activiteit plaats vindt. Voor meer informatie over hoe u de aanvraag kunt indienen, kunt u contact opnemen met de unit Maatschappelijke Voorzieningen via (030) 228 94 11.

De termijn voor het indienen van een jaarlijks terugkerende subsidie 2015, is inmiddels verstreken. Organisaties die op grond van de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 voor het jaar 2016 een jaarlijkse subsidie wensen, kunnen vanaf 1 februari tot 1 april 2015 een subsidieaanvraag indienen bij burgemeester en wethouders. Het formulier hiervoor is vanaf 1 februari op deze pagina beschikbaar.

Subsidieprogramma 2015

Burgemeester en wethouders hebben op 25 november jl. het Subsidieprogramma 2015 vastgesteld. In dit subsidieprogramma staan de instellingen aan wie we in 2015 een subsidie verlenen.