Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft de gemeenteraad een verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld.
Deze verordening is ingegaan op 1 januari 2007 en is daarna enkele keren gewijzigd. In de verordening staan welke vormen van ondersteuning via de gemeente verstrekt kunnen worden. Op dit moment is de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014 van kracht.

Bij de verordening behoren het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en de beleidsregels. Het Financieel besluit regelt de hoogte van de bedragen die horen bij te verstrekken Wmo voorzieningen, terwijl de beleidsregels aangeven wanneer een inwoner in aanmerking komt voor Wmo voorzieningen.

Naast de verordening heeft de gemeenteraad het Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en lokaal gezondheidsbeleid in 2010 vastgesteld. Onder de titel 'De Biltse kleur', kansen voor de wijken en de dorpen is hiermee de richting aangegeven voor de Wmo uitvoering en het lokaal gezondheidsbeleid. Het beleidskader bouwde voort op het in 2007 in gang gezette project dat uitgaat van de wijkgerichte uitvoering van de Wmo. Dit project is bekend geworden onder de naam 'Project Mens'. De uitvoering van het beleidskader is neergelegd in het Uitvoeringsplan De Biltse kleur, 2012-2014.

De gemeenteraad heeft eind 2012 de Visienota maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Deze nota bevat de uitgangspunten voor uitvoering van de verwachte nieuwe taken. Deze uitgangspunten gelden ook voor andere taken die de gemeente erbij krijgt op het sociale domein.

De gemeente bereidt zich nu voor op de overgang van nieuwe taken die per 2015 op de gemeente afkomen. Binnen de Wmo komen er taken over vanuit de AWBZ. Het gaat daarbij om de begeleiding thuis en het kortdurend verblijf. Deze taken worden onderdeel van de nieuwe Wmo. Het rijk bereidt een wetswijziging voor om deze taken onder te brengen in de Wmo. De nieuwe Wmo heeft het kabinet in januari van dit jaar aangeboden aan de Tweede Kamer. Behandeling van deze wet vindt eind april 2014 plaats.

Vooruitlopend op de nieuwe wet zijn er in De Bilt al stappen gezet om de Wmo op een andere manier te organiseren. In het vervolg van het project MENS is de Stichting MENS De Bilt opgericht. Deze stichting is aangewezen als de belangrijkste uitvoerder van de Wmo. Met de oprichting van de Stichting MENS is het wijkgericht werken zoals ontwikkeld binnen het project MENS geborgd.

Verder is een nieuw Wmo beleidsplan in voorbereiding dat na de zomer 2014 klaar zal zijn. Vooruitlopend op het beleidsplan is het de bedoeling dat de raad in juni 2014 de uitgangspunten van het beleidskader vaststelt. Belangrijke beslispunten zijn hoe de gemeente de bezuinigingen op de uitvoering van de Wmo per 2015 gaat opvangen.

Jaarlijks verschijnt er een verslag van de uitvoering van de Wmo. Op dit moment wordt het Wmo jaarverslag 2013 voorbereid.

Meer informatie over de gemeentelijke beleidsnota’s, de verordening en het jaarverslag kunt u downloaden via onderstaande links.