Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft de gemeenteraad een verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld.
Deze verordening is ingegaan op 1 januari 2007 en is daarna enkele keren gewijzigd. In de verordening staan welke vormen van ondersteuning via de gemeente verstrekt kunnen worden. Op dit moment is de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 van kracht.

Naast de verordening heeft de gemeenteraad het Beleidskader maatschappelijke ondersteuningen lokaal gezondheidsbeleid in 2010 vastgesteld. Onder de titel 'De Biltse kleur', kansen voor de wijken en de dorpen is hiermee de richting aangegeven voor de Wmo uitvoering en het lokaal gezondheidsbeleid. Het beleidskader bouwt voort op de in 2007 in gang gezette project dat uitgaat van de wijkgerichte uitvoering van de Wmo. Dit project is bekend geworden onder de naam 'Project Mens'. De uitvoering van het beleidskader is neergelegd in het Uitvoeringsplan De Biltse kleur, 2012-2014.

De gemeente bereidt zich nu voor op de overgang van nieuwe taken die per 2015 op de gemeente afkomen. Binnen de Wmo komen er taken over vanuit de AWBZ. Het gaat daarbij waarschijnlijk om de extramurale begeleiding en mogelijk de persoonlijke verzorging. Het rijk bereidt een wetswijziging voor om deze taken onder te brengen in de Wmo.

De gemeenteraad heeft eind 2012 de Visienota maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Deze nota bevat de uitgangspunten voor uitvoering van de verwachte nieuwe taken. Deze uitgangspunten gelden ook voor andere taken die de gemeente erbij krijgt op het sociale domein. Verder is een nieuw beleidsplan in voorbereiding die begin 2014 klaar zal zijn.

Meer informatie over de gemeentelijke beleidsnota’s, de verordening en het jaarverslag kunt u downloaden via onderstaande links.