Prinsenlaan 80, Groenekan

Op 27 september 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Prinsenlaan 80 Groenekan’ gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Prinsenlaan 80 Groenekan’ heeft met ingang van 15 november 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen.

Tegen het plan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 31 juli 2013 heeft Raad van State uitspraak gedaan en het beroep gegrond verklaard. Het raadsbesluit ter vaststelling van bestemmingsplan ‘Prinsenlaan 80 Groenekan’ is hiermee vernietigd.

Het plangebied

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding (plankaart) en heeft betrekking op de Prinsenlaan en het naastgelegen perceel aan de Prinsenlaan 80 te Groenekan.

Aanleiding

Aanleiding voor de bestemmingsplanwijziging was het verzoek om op dit perceel een functiewijziging van het bestaande agrarisch bedrijf mogelijk te maken. In de nieuwe situatie zou, onder de bestemming ‘gemengd’ en ‘wonen’, een landschappelijk ingepast bouwcluster opgericht worden. Het overige deel van het plangebied zou als ‘natuur’ worden bestemd.

Uitspraak Raad van State

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 31 juli 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan onder nummer 201211685/1/R2. Met deze uitspraak is het beroep gegrond verklaard en het besluit tot de vaststelling van het bestemmingsplan op eerder genoemde datum vernietigd. Hierdoor is het bestemmingsplan ‘Prinsenlaan 80 Groenekan’ komen te vervallen.