Gebiedsgerichte besluiten

De gebiedsgerichte besluiten die digitaal zijn te raadplegen vindt u in onderstaand overzicht.

Geldende gebiedsgerichte besluiten

Beheersverordening De Bilt
Voorberedingsbesluit Dorpsstraat 41-43, De Bilt
Voorbereidingsbesluit Utrechtseweg 341, De Bilt
Voorbereidingsbesluit Universiteitsweg 2 De Bilt

Voor het inzien van geldende bestemmingsplannen kunt u op afspraak terecht bij de balie van het Vergunningenloket. U kunt een afspraak maken door te bellen met het secretariaat van het Vergunningenloket, telefoon (030) 228 91 80.

Beheersverordening

Het is mogelijk om voor een bepaald gebied geen bestemmingsplan vast te stellen, maar een beheersverordening. In een beheersverordening staat precies waarvoor de grond gebruikt mag worden. Een beheersverordening is bedoeld voor gebieden met een lage dynamiek, dat wil zeggen dat er geen of weinig ontwikkelingen in het gebied te verwachten zijn. Een beheersverordening is er namelijk op gericht om de bestaande situatie vast te leggen. De regels in een beheersverordening zijn bindend voor iedereen, dus voor bewoners, bedrijven, instellingen in de gemeente De Bilt. Wij hebben deze verordening nodig om ons goede woon- en werkklimaat te behouden; ze zijn nodig om te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden.  Als er toch sprake is van ontwikkelingen in het gebied waarvoor een beheersverordening geldt, kan de gemeenteraad besluiten om de beheersverordening voor het gebied van de ontwikkeling buiten toepassing te verklaren.

Beheersverordening Weltevreden-Heemstrakwartier 2013 (ontwerp)

Voorbereidingsbesluit

Met een voorbereidingsbesluit verklaart de gemeenteraad dat een herziening van het bestemmingsplan van een bepaald gebied wordt voorbereid. Het directe gevolg van een voorbereidingsbesluit is dat er in het gebied geen bouwvergunningen meer mogen worden afgegeven. Het voorbereidingsbesluit geldt één jaar na publicatie van het besluit. Het doel van het voorbereidingsbesluit is vrijwel altijd om het gebied te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen. De gemeenteraad kan bijvoorbeeld een voorbereidingsbesluit nemen om van een bepaald gebied een natuurgebied te maken. Als in het bestemmingsplan dan is bepaald dat in dat gebied mag worden gebouwd, is dat nadelig voor het toekomstig gebruik als natuurgebied. Dan moet het gebied zo onbebouwd mogelijk zijn. Met het nemen van een voorbereidingsbesluit beschermt de gemeente De Bilt het gebied tegen ongewenste nieuwe bouwwerken en bereidt ondertussen een nieuw bestemmingsplan voor.

Informatie

Als u meer informatie wilt over gebiedsgerichte besluiten in onze gemeente dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op nummer (030) 228 94 11. Voor algemene informatie over gebiedsgerichte besluiten kunt u ook terecht op www.vrom.nl. Heeft u opmerkingen of vragen over digitale aspecten van gebiedsgerichte besluiten, dan kunt u deze via e-mail sturen naar durp@debilt.nl.