Structuurvisie 2030

Op 29 maart 2012 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie 2030 Behoud door ontwikkeling vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening de kaders voor het ruimtelijk beleid vastgelegd.

De uitvoering van de structuurvisie geschiedt op basis van de bijgaande en regelmatig te actualiseren uitvoeringsmatrix. De 'Uitvoeringsmatrix Structuurvisie, eerste fase' is ter informatie als bijlage toegevoegd aan dit voorstel. Wij zullen de daarin benoemde nieuwe projecten betrekken bij de Voorjaarsnota 2012.

Bij de structuurvisie horen onderstaande pdf bestanden pdf icoon:

Inspraak

Op 29 november heeft het college ingestemd met het vrijgeven van de ontwerpstructuurvisie en de uitvoeringsmatrix voor de inspraak.
De ontwerp-structuurvisie heeft gedurende zes weken vanaf 12 december 2011 ter inzage gelegen.

  • Voor de ontwerp-structuurvisie hebben wij 18 inspraakreacties ontvangen. Deze zijn in de Zienswijzennota voorzien van een reactie. Waar de ingekomen reacties aanleiding geven voor wijziging van de ontwerp-structuurvisie hebben wij dat aangegeven bij onze reactie in de Zienswijzennota. De zienswijze nota is hier te vinden Zienswijzenota pdf icoon De aldus aangegeven wijzigingen hebben wij verwerkt in de ter vaststelling aangeboden versie van de structuurvisie aan de gemeenteraad. Zie ook het bijbehorende raadsvoorstel pdf icoon

Openbare inloopavond

Op 9 november heeft een openbare inloopavond plaatsgevonden. Tijdens deze avond zijn de concepten van de ontwerp structuurvisie en het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) gepresenteerd en waren er informatiepanelen waarop verschillende onderdelen van de plannen werden toegelicht en vragen werden beantwoord. Ook is er de mogelijkheid geboden om vragen, opmerkingen, aanvullingen via de speciale e-mail adressen tot 16 november aan te geven. De avond is door ongeveer 70 mensen bezocht.

Wat is een structuurvisie?

De gemeente De Bilt stelt een Structuurvisie 2030 op.  Dit is wettelijk verplicht. Een Structuurvisie is een ruimtelijk kader voor toekomstige (gemeentelijke) projecten en ontwikkelingen. Of beter gezegd: de Structuurvisie is een inspirerend kompas en een aanjager voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente.

Ruimtelijke ontwikkeling

De Structuurvisie brengt meer samenhang in de ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente. Met de visie geven we op hoofdlijnen heldere en haalbare kaders voor sturing van de ruimtelijke ontwikkeling. We creëren toekomstbeelden met betrekking tot de ruimtelijke structuren en de verdeling van de verschillende functies binnen de gemeente en de afzonderlijke kernen. Binnen de structuurvisie wordt ingegaan op thema’s zoals wonen, werken, voorzieningen, landschap en recreatie.

Bilts Manifest

De basis voor de Structuurvisie is het Bilts Manifest. In het Bilts Manifest zijn de ambities van de gemeente tot 2030 op hoofdlijnen  beschreven. Het is samen met gedreven en enthousiaste inwoners opgesteld. In kennisateliers, debatten en via een digitaal forum gaven zij antwoord op de vraag waar de kwaliteiten van onze gemeente liggen. En hoe wij die kwaliteiten kunnen gebruiken zodat wij in 2030 nog steeds een prachtige gemeente zijn. Bij de ontwikkeling van de Structuurvisie gaat het om het vinden van een balans tussen korte termijn acties en het samenhangende lange termijn perspectief zoals verwoord in het Bilts Manifest.

Hoe komen we tot een Structuurvisie en wie is erbij betrokken?

Wij ontwikkelen de Structuurvisie in vier fasen: inventariseren, integreren, concretiseren en finaliseren. Aan de hand van de vier fasen maken wij de structuurvisie steeds concreter.

Inventariseren

De Structuurvisie is een ruimtelijke vertaling van het Bilts Manifest. De uitkomsten van de kennisateliers, debatten en het digitaal forum vormen de basis voor het opstellen van de Structuurvisie. Daarnaast nemen we onder andere de nota Economisch Beleid, de dorpsvisie Groenekan en de dorpsvisie Westbroek mee in de Structuurvisie. Allemaal trajecten waarbij breed geïnventariseerd en gecommuniceerd is met inwoners en bedrijfsleven. Daarom hebben wij met enkele sleutelfiguren gesproken  uit de gemeente die vanuit hun expertise aan konden geven wat de toekomstige wensen en uitdagingen zijn op ruimtelijk gebied. De thema’s waarvoor de sleutelfiguren zijn uitgenodigd zijn: economie, wonen, agrarische sector, landschap en welzijn.

Ook is er een maatschappelijke klankbordgroep ingesteld waarmee op een aantal momenten in het proces de resultaten worden besproken. De raad heeft vanuit haar midden een raadsklankbordgroep gevormd, op deze wijze is de gemeenteraad nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de structuurvisie.

Inventarisatie

In de  inventarisatiefase hebben wij een ruimtelijke analyse van de gemeente gemaakt. Allereerst hebben wij sleutelfiguren geïnterviewd om een goed beeld te krijgen van de belangrijkste opgaven voor de komende 20 jaar. Daarnaast hebben wij verschillende beleidsnota’s  geanalyseerd en een eerste landschappelijke en stedenbouwkundige verkenning gemaakt.  Ook hebben wij met de raadsklankbordgroep en de maatschappelijke klankbordgroep de belangrijkste opgaven en de ruimtelijke analyse besproken en verder uitgewerkt.

Integreren

Vervolgens hebben wij op basis van deze inventarisatie een eerste ruwe schets van de  Structuurvisie ontwikkeld en besproken met de twee klankbordgroepen. In deze ruwe schets zijn de ruimtelijke beleidskeuzen weergegeven.

Concretiseren

Op dit moment zitten wij in de fase concretiseren. In deze fase hebben wij de eerste ruwe schets verder geconcretiseerd en uitgewerkt. De concept-ontwerpstructuurvisie is nu gereed. Om de zes kwaliteiten te behouden en om in te spelen op de verschillende aandachtspunten zijn zes speerpunten onderscheiden.  Het gaat daarbij niet alleen over het afwegen van belangen, maar vooral over het vastleggen van de waarden voor de toekomst. Aanvullend  is een werkwijze beschreven, die een strategie en houding weerspiegelt voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. De overkoepelende visie is dat de gemeente De Bilt moet inzetten op kwaliteit boven kwantiteit. De zes speerpunten en de werkwijze vormen samen de visie op de gemeente.

Informatie

Voor meer informatie over de Structuurvisie 2030 kunt u contact opnemen met projectleider Trudy Maas, afdeling Beleid en Strategie, via telefoonnummer (030) 228 95 30 of per e-mail maast@debilt.nl of met Maarten Gipon assistent-projectleider, telefoon (030) 228 96 28  of e-mail giponm@debilt.nl .