Bezuiniging peuterspeelzaalwerk

De besluitvorming rondom het beleidskader voorschoolse voorzieningen nam de hele raadsvergadering van 26 april in beslag.

Bij de begroting 2012 heeft de raad ingestemd met een forse korting op het peuterspeelzaalwerk als  onderdeel van verdere bezuinigingen op het sociale domein. Het nieuwe beleid voor voorschoolse voorzieningen richt zich alleen op de wettelijke taken, dat wil zeggen de zorg voor kinderen met een indicatie voor VVE (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit wordt ondergebracht bij de reguliere kinderopvang in plaats van de peuterspeelzalen. De vraag of het beleid uit moet gaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen was voer voor een principiële discussie over de rol van de lokale overheid.
Hier doorheen liep een discussie over een alternatief plan dat de Stichting Peuterspeelzalen heeft ontwikkeld om het peuterspeelzaalwerk te behouden. De voorzitter van de stichting heeft in de commissievergadering van 12 april het plan toegelicht. Er werd een amendement ingediend om de stichting een eenmalige subsidie van € 35.000 toe te kennen, zodat zij een businesscase kan ontwikkelen voor zelfstandige voortzetting van de peuterspeelzalen. Het college nam dit amendement over. Het college nam ook een amendement over om de indicatie voor VVE te verruimen.
Daarnaast werd een amendement ingediend om de VVE niet bij de reguliere opvang onder te brengen. Dit amendement haalde het niet. Wel zegde het college toe het besluit zodanig aan te passen dat zowel de reguliere kinderopvang als de peuterspeelzalen (in zelfstandige vorm) in aanmerking kunnen komen om VVE-kinderen op te vangen.
De wethouder benadrukte in zijn termijn dat de gemeente kiest voor de groep kwetsbare kinderen. Het college vindt daarom het Centrum voor jeugd en gezin de aangewezen instantie om de signaleringsfunctie te vervullen. Het consultatiebureau ziet immers alle kinderen. Hij noemde het nemen van de eigen verantwoordelijkheid de kern van de zaak. Hij zegde toe zich in te spannen om het verlies van banen zo goed mogelijk op te vangen.

De Stichting Peuterspeelzalen heeft begin dit jaar een e-petitie gestart om handtekeningen te verzamelen. De handtekeningen werden voorafgaand aan de commissievergadering aan de burgemeester aangeboden.