Raadsvergadering 22 december 2011


De raad vergaderde donderdagavond 22 december voor de laatste keer dit jaar. Belangrijke bespreekpunten waren de belastingverordening 2012 en de algemene subsidieverordening 2012.

Interpellatie

Hoog op de agenda stond een interpellatiedebat over De Kwinkelier, aangevraagd door Fractie Rost van Tonningen. Een interpellatie is een zwaar politiek middel om informatie te krijgen van het college over een actueel en vaak gevoelig onderwerp. De raad moet in meerderheid instemmen met een interpellatie.
Fractie Rost van Tonningen vroeg een interpellatie aan, omdat hij van mening is dat het college de raad niet goed heeft geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom De Kwinkelier. Hierdoor heeft de raad hierdoor zijn controlerende taak niet goed kunnen uitvoeren. De fractie stelde de haalbaarheid van de plannen aan de kaak en vond daarnaast dat het college in gebreke is gebleven in haar communicatie richting de bewoners. De wethouder gaf als reactie dat het een private herontwikkeling betreft en dat de invloed van de gemeente beperkt is. Zij heeft geen instrumenten om onderhoud af te dwingen. Ondanks de moeizame vooruitgang zijn de gemaakte plannen voor het winkelcentrum nog steeds geldend, aldus de wethouder.
Een interpellatiedebat wordt meestal afgerond met een motie die een uitspraak doet over het functioneren van het college of een wethouder. De heer Rost van Tonningen bood echter een schilderij van eigen hand aan waarop zijn zorgen rondom de Kwinkelier tot uiting kwamen. Hij bood aan volgend jaar wederom een schilderij te maken om de voortgang te bewaken.

Geldigheid burgerinitiatief

In november heeft de Historische Kring D’ Oude School een burgerinitiatief aangeboden voor het behoud van de stationschefwoning. Voordat een burgerinitiatief inhoudelijk kan worden behandeld, moet de raad een besluit nemen over de geldigheid. Hiertoe is het burgerinitiatief Stationschefwoning getoetst aan de verordening op het burgerinitiatief. Omdat het onderwerp betrekking heeft op een onderwerp waarover deze raadsperiode een besluit is genomen, nl. het bestemmingsplan van het stationsgebied, kon het initiatief de toets niet doorstaan.
Om het initiatief niet helemaal verloren te laten gaan, dienden D66 en de ChristenUnie een motie in, waarin het college werd verzocht te onderzoeken of het ruimtelijk en financieel mogelijk is de stationschefwoning te behouden, op de huidige of op een alternatieve locatie in het plangebied Bilthoven Centrum. De raad nam met ruime meerderheid de motie aan.

Overig

De agenda van de laatste vergadering voor het reces was lang. De raad stelde onder meer de belastingverordening 2012 vast. Er werden twee amendementen ingediend om de tarieventabel van de leges te wijzigen, maar deze werden verworpen. De raad debatteerde lang over de algemene subsidieverordening. De vaststelling van deze verordening is een belangrijke stap in de herziening van het welzijnsbeleid. Minder regeldruk en meer vertrouwen moet hieruit volgen. De raad gaf aan geïnformeerd te willen worden over de uitwerking van de beleidsregels. Er werden verschillende amendementen ingediend, die niet zijn aangenomen.
Verder werd onder meer vastgesteld de opheffing van het woonwagenschap en de woonvisie 2012 – 2020 en werd een krediet voor de herstructurering van de Rembrandtlaan beschikbaar gesteld.

Raadpleeg de volledige agenda en de besluitenlijst in het archief.