Persbericht raadsvergadering 26 april 2012

Verzendingsdatum:
27-04-2012
In dit bericht treft u ter informatie een overzicht van de onderwerpen en de besluiten van de raadsvergadering van de gemeente De Bilt van 26 april 2012. Niet alle onderwerpen zijn behandeld. De vergadering wordt op 8 mei voortgezet.

Gast van de raad

Voorafgaand aan de vergadering verwelkomde de gemeenteraad twee ‘gasten van de raad’. De gast van de raad is een politiek geïnteresseerde inwoner van De Bilt, die de raadsvergadering bijwoont en een persoonlijke ontvangst van een van de raadsleden krijgt. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om andere raadsleden te ontmoeten. Gisteravond waren mevrouw Gopalrai en mijnheer Minning de gasten van de raad. Zij werden begeleid door respectievelijk het CDA en Bilts Belang.

Voorschoolse voorzieningen

De besluitvorming rondom het beleidskader voorschoolse voorzieningen nam de hele vergadering in beslag. Bij de begroting 2011 heeft de raad ingestemd met een forse korting op het peuterspeelzaalwerk, onderdeel van verdere bezuinigingen op het sociale domein.
Het nieuwe beleid voor voorschoolse voorzieningen richt zich alleen op de wettelijke taken, dat wil zeggen de zorg voor kinderen met een indicatie voor VVE (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit wordt ondergebracht bij de reguliere kinderopvang in plaats van de peuterspeelzalen. De vraag of het beleid uit moet gaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen was voer voor een principiële discussie over de rol van de lokale overheid.
Hier doorheen liep een discussie over een alternatief plan dat de Stichting Peuterspeelzalen heeft ontwikkeld om het peuterspeelzaalwerk te behouden. Er werd een amendement ingediend om de Stichting een eenmalige subsidie van € 35.000 toe te kennen om een businesscase te ontwikkelen voor zelfstandige voortzetting van de peuterspeelzalen. Het college nam dit amendement over. Het college nam ook een amendement over om de indicatie voor VVE te verruimen.
Daarnaast werd een amendement ingediend om de VVE niet bij de reguliere opvang onder te brengen. Dit amendement haalde het niet. Wel zegde het college toe het besluit zodanig aan te passen dat zowel de reguliere kinderopvang als de peuterspeelzalen (in zelfstandige vorm) in aanmerking kunnen komen om VVE-kinderen op te vangen.
De wethouder benadrukte dat de gemeente kiest voor de groep kwetsbare kinderen. Het college vindt daarom het Centrum voor jeugd en gezin de aangewezen instantie om de signaleringsfunctie te vervullen. Het consultatiebureau ziet immers alle kinderen. Hij noemde het nemen van de eigen verantwoordelijkheid de kern van de zaak. Hij zegde toe zich in te spannen om het verlies van banen zo goed mogelijk op te vangen.

Overig

De raad stelde verder de brandbeveiligingsverordening, de ruimtelijke randvoorwaarden voor B&B ‘t Koningsbed en de eerste herziening van het bestemmingsplan Bilthoven Zuid vast.
De raad vergadert donderdag 8 mei om 20.00 uur verder. Aan de orde is onder meer het initiatiefvoorstel servicepunt Maartensdijk.