Persbericht raadsvergadering 29 maart 2012

Verzendingsdatum:
30-03-2012
In dit bericht treft u ter informatie een overzicht van de onderwerpen en de besluiten van de raadsvergadering van de gemeente De Bilt van 29 maart 2012.

Gast van de raad

Voorafgaand aan de vergadering verwelkomde de gemeenteraad zijn eerste ‘gast van de raad’. De gast van de raad is een politiek geïnteresseerde inwoner van De Bilt, die de raadsvergadering vanaf de publieke tribune volgt. Hij of zij krijgt een persoonlijke ontvangst van een van de raadsleden, die het een en ander over het raadswerk vertelt. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om andere raadsleden te ontmoeten en na te praten. Mevrouw Van Haperen uit De Bilt beet het spits af. Zij werd ontvangen door Anne-Marie Mineur, raadslid voor de SP.

Gast van de raad is vorige maand van start gegaan. De griffie heeft inmiddels verschillende aanmeldingen ontvangen.

Vragenuurtje

Tijdens het vragenuurtje stellen raadsleden vragen aan het college over een actueel politiek onderwerp. Verschillende fracties maakten gebruik van het vragenuurtje. Onderwerpen waren het gemeentelijk toezicht op kinderopvang, de reactie van het college op de berichtgeving rondom de onhaalbaarheid van een eigen station voor Maartensdijk, het aanbestedingsbeleid, glasvezel en het jongerencentrum W4.

Structuurvisie gemeente De Bilt 2030

De raad debatteerde uitgebreid over de structuurvisie 2030. De structuurvisie is een document waarin de ruimtelijke koers van de gemeente wordt uitgezet met betrekking tot natuur en landschap, wonen,  werken en voorzieningen, verkeer en bereikbaarheid. Het geeft een antwoord op de kansen en uitdagingen waar de gemeente voor staat.
Alle partijen waren het er over eens dat het groene karakter van de gemeente behouden moet blijven, maar zij verschilden over de wijze waarop dit moet gebeuren. Met name de zogenaamde rode contouren van de gemeente leverde veel discussie op. Uitgangspunt van het beleid is dat de gemeente geen grootschalige woningbouwprojecten onderneemt, maar per kern maatwerk levert in aantallen en type huis. Verschillende fractie vreesden dat de geringe uitbreidingsmogelijkheden en de focus op binnenstedelijk bouwen een negatief effect heeft op de  leefbaarheid. In het verlengde hiervan werd veel aandacht besteed aan het voorzieningenniveau in de gemeentelijke kernen en de mogelijkheid tot bouw van betaalbare woningen. Diverse fracties stonden stil bij het belang van de lifescience-as voor de gemeente en de gevolgen voor bedrijvigheid en verkeersdruk.
De discussie rondom de woningbouw leidde tot een motie waarin o.a. gepleit wordt voor onderzoek en realisatie van betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen ondermeer in de kern Maartensdijk. De motie werd breed ondersteund. Een motie die opriep tot een planning van voorzieningen en een motie over de uitwerking van gebiedsvisies per deelgebied haalden het niet.

Het onderwerp nam de hele raadsvergadering in beslag. Het debat en de besluitvorming over het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan is uitgesteld tot volgende week donderdag 5 april. De gemeenteraad komt om 20.00 uur in een extra vergadering bijeen. 

Overig

De raad stelde verder een wijziging in de Verordening leerlingenvervoer vast en besloot tot een aanvullend krediet van € 200.000,- voor de verbouwing van de gemeentewerf en tot verdere stappen in de fusie van de milieudiensten Zuidoost en Noordwest Utecht.