Persbericht raadsvergadering 8 mei 2012

Verzendingsdatum:
9-05-2012
In dit bericht treft u ter informatie een overzicht van de onderwerpen en de besluiten van de raadsvergadering van de gemeente De Bilt van 8 mei 2012.

De raadsvergadering was een voortzetting van de vergadering van 26 april, die wegens het late tijdstip werd geschorst.

Initiatiefvoorstel servicepunt Maartensdijk

De fractie van het CDA heeft in maart een initiatiefvoorstel ingediend om het servicepunt in Maartensdijk open te houden. De raad koos ervoor om dit voorstel direct in de raad te behandelen en het onderwerp niet eerst terug te laten komen in de commissie, zoals dit met collegevoorstellen gebruikelijk is.
Het recht van initiatief houdt in dat individuele raadsleden zelf voorstellen te doen voor een verordening of een ander voorstel. In de gemeentewet staat het recht van initiatief voor raadsleden omschreven. In het reglement van orde voor de raad heeft de raad geregeld hoe een initiatiefvoorstel moet worden ingediend en hoe de raad dit behandelt.
De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten het servicepunt in Maartensdijk te sluiten als onderdeel van een pakket aan bezuinigingen. De centrale vraag in het debat was wat zwaarder woog: de leefbaarheid en voorzieningen in de kernen of de noodzaak tot bezuinigen. Tegenover het argument van behoud van voorzieningen werd het argument ingebracht dat het aantal bezoekers afneemt en de digitale dienstverlening toeneemt. Bovendien blijft een aantal diensten in Maartensdijk gevestigd, zoals het steunpunt Wmo. Na een kort debat verwierp de raad het initiatiefvoorstel.

Moties vreemd aan de agenda

De raad debatteerde uitgebreid over een motie van vertrouwen in het beleid van het college ten aanzien van de project ontwikkeling van winkelcentrum De Kwinkelier. De motie daagde de raad uit om het college te prijzen voor het gevoerde beleid. Een aantal fracties zeiden dat zij geen motie nodig hadden om het vertrouwen in de wethouder uit te spreken. Andere fracties stonden kritischer tegenover het beleid, maar tekenden direct aan dat dit geen blijk van wantrouwen was. De motie werd na een schorsing en een hoofdelijke stemming door de hele raad verworpen.
Minder gecompliceerd was de discussie over een motie in waarin grote verontrustheid over reorganisatie van de brandweer werd uitgesproken. De indiener maakte zich met name zorgen over het gebrek aan de kwaliteitsverbetering van de brandweerzorg en het draagvlak onder de brandweervrijwilligers. De motie werd raadsbreed aangenomen.