Intrekking milieuvergunning Kerkdijk 44 Westbroek

Locatie:
3615 BG
Publicatiedatum:
18 juli 2007
Type bekendmaking:
milieuvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende ontwerpbeschikking ter inzage ligt: Kerkdijk 44 te Westbroek. Het betreft een ambtshalve intrekking van de milieuvergunning voor een melkrundvee- en mestkalverenbedrijf van C. van Barneveld. De ontwerpbeschikking strekt tot het intrekken van de gehele milieuvergunning. Het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, liggen gedurende zes weken ter inzage, vanaf 19 juli 2007 tot en met 29 augustus 2007. Tevens kunnen de stukken gedurende die periode op verzoek tenminste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de werkuren worden ingezien. Tot en met 30 augustus 2007, kan iedereen schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt, p/a Milieudienst Zuidoost-Utrecht, Postbus 461, 3700 AL Zeist (bezoekadres Laan van Vollenhove 3211 te Zeist). Degene die zienswijzen kenbaar maakt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Dit verzoek moet tegelijkertijd met de zienswijzen bij de Milieudienst worden ingediend. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen verzoeken om een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking. Wij verzoeken u daarvoor contact op te nemen met de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, telefoon (030) 699 95 00. Tijdens deze gedachtewisseling kunnen mondelinge zienswijzen kenbaar gemaakt worden. Wij vragen u uiterlijk 4 weken na de publicatiedatum hiertoe een verzoek te doen. De aanvrager kan in de gelegenheid worden gesteld om hierbij aanwezig te zijn of te reageren op de ingebrachte zienswijzen. Inzage van stukken De desbetreffende stukken kunnen gedurende de inzagetermijn op verzoek kosteloos worden ingezien bij: de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, Laan van Vollenhove 3211 in Zeist (iedere werkdag van 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur) de gemeente De Bilt, Soestdijkseweg 173 in Bilthoven (iedere werkdag van 8.30 - 12.30 uur) en de openbare bibliotheek, De Kwinkelier 20 in Bilthoven (tijdens openingsuren) Een kopie-exemplaar van de stukken wordt tegen vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten verstrekt. Voor informatie: Milieudienst Zuidoost-Utrecht, telefoon (030) 699 95 00/528/536.