Onttrekkingsvergunning Wagnerlaan 15

Locatie:
Bilthoven, Wagnerlaan 15
Publicatiedatum:
16 februari 2011
Type bekendmaking:
onttrekkingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben op basis van artikel 3.1.4 lid 2 van de BRU Huisvestingsverordening 2011 besloten de onttrekkingsvergunning voor het pand aan de Wagnerlaan 15 te Bilthoven te verlenen.

Rechtsmogelijkheden

Rechtsverwijzing
Als u het niet eens bent met het genomen besluit, dan kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Bilt, Postbus 300, 3720 AH in Bilthoven.

Uw bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en moet volgens artikel 6:5 Awb tenminste bevatten:
a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht;
d. de gronden van uw bezwaar.

Als een bezwaarschrift aanhangig is, kan de indiener daarvan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA in Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, wanneer onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit zou vereisen.

De verzoeker van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. De griffie van genoemde rechtbank kan informatie verstrekken over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.