Verleende omgevingsvergunning regulier

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende omgevingsvergunningen te verlenen:

Locatie:
De Bilt, Looydijk 33
Publicatiedatum:
16 mei 2012
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Subtype bekendmaking:
Verleende omgevingsvergunning regulier

kappen van 1 douglasspar en 1 apenboom (09-05-2012

Rechtsmogelijkheden

Bezwaar
De besluiten inclusief de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken ter inzage.

Voor het bekijken van de ter inzage liggende stukken moet u een afspraak maken via de website www.debilt.nl > gemeenteloket > afspraken > Bouwdossier inzien of via het Informatiecentrum op tel. 030-2289411.

Indien u van mening bent dat u door dit besluit rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit (=datum achter besluit) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.

Als u wilt voorkomen dat het besluit in werking treedt, dan moet u ook een voorlopige voorziening
aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige Voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet voor een dergelijke voorziening ook griffierecht betalen. Voor meer informatie over de hoogte daarvan kunt u contact opnemen met de griffier van de rechtbank. tel. 030 – 2233000.