Brandveilig gebruik vergunning of melding omgevingsvergunning

Brandveiligheid van bouwwerken en gebouwen is een belangrijk onderwerp. Of een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik moet worden aangevraagd, staat geregeld in het Besluit omgevingsrecht. Deze zijn overgenomen uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit).

Omschrijving

Deze zijn overgenomen uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Deze eisen aan de ingebruikname van een pand zorgen ervoor dat de kans dat er brand uitbreekt wordt beperkt en de gevolgen van een eventuele brand zo klein mogelijk worden gehouden. In sommige gevallen heeft u dan een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Tot de inwerktreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 1 oktober 2010 heette dit een gebruiksvergunning.

Gebouwen die niet vergunningplichtig zijn, kunnen wel meldingsplichtig zijn. Via de vergunnningencheck op het landelijke loket www.omgevingsloketonline.nl kunt u nagaan of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Welke gevallen vergunningplichtig zijn, kunt u ook vinden in artikel 2.2 van het Besluit omgevingsrecht

Aanvragen

Melding

Bij het doen van een melding kunnen zich twee situaties voordoen:
1. U wilt enkel een melding doen zonder verdere activiteiten.
2. U gaat tegelijkertijd ook een activiteit verrichten waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft, zoals voor bouwen of voor het wijzigen van een gebruik van een bepaalde bestemming.

1. In het eerste geval dient u de melding te doen ten minste 4 weken voor u het gebouw in gebruik wilt nemen. Na de melding krijgt u van de gemeente een bewijs van ontvangst toegezonden. Vier weken na de melding mag het gebouw in gebruik worden genomen. Een melding kunt u doen via www.omgevingsloketonline.nl.

2. Indien u naast de melding ook nog van plan bent te gaan bouwen, heeft u voor dat bouwen waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. U mag de melding dan tegelijk met deze omgevingsvergunning indienen via de daarvoor aangewezen weg www.omgevingsloketonline.nl. De aanvraag en de melding worden dan tegelijkertijd behandeld als één aanvraag. De melding voor brandveilig gebruik mag ook later worden ingediend, mits wel wordt voldaan aan de eis van ten minste 4 weken voor ingebruikname van het gebouw.

Omgevingsvergunning

In een aantal gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of ingebruikname nodig. U kunt dan niet volstaan met een melding. Een gebouw dat vergunningplichtig is, mag pas worden gebruikt als de vergunning is afgegeven. 

Een vergunning kunt u aanvragen via www.omgevingsloketonline.nl. Als u uw plannen invult op deze website dan ziet u ook welke gegevens er bij de aanvraag moeten worden ingediend. Mogelijk heeft u ook nog andere vergunningen nodig en kunt u die tegelijkertijd in deze aanvraag meenemen.

Procedure

Voor deze vergunning is de uitgebreide procedure  van toepassing. Deze duurt in principe 26 weken. Voor een melding geldt dat deze gedaan moet worden 4 weken voor ingebruikname van het pand.

 

Extra

Achtergrond

Na de vuurwerkramp in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam is het verlenen van de gebruiksvergunning nationaal in de aandacht gekomen. De gebruiksvergunning was destijds op gemeentelijk niveau geregeld.
Het bleek dat veel gemeenten niets over de gebruiksvergunning geregeld hadden. Ook waren formulieren en regels in iedere gemeente sterk verschillend en werd er niet overal toegezien op de naleving. Om het belang van brandveiligheid is daarom besloten de gebruiksvergunning op nationaal niveau te regelen. Dat is gebeurd met het Gebruiksbesluit, dat op 1 november 2008 in werking is getreden. Ook is er één formulier gekomen voor het aanvragen én melden, dat in heel Nederland hetzelfde is.

Nog niet alles is helder geregeld met het Gebruiksbesluit. Zo is het niet duidelijk wat er moet gebeuren met de brandveiligheid van niet-bouwwerken. Er is geen wettekst die uitlegt wat een bouwwerk is. De Raad van State heeft in 2001 geoordeeld dat het spraakgebruik richtinggevend is, maar zoekt ook aansluiting bij de Modelbouwverordening (MBV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Vier elementen van de definitie van het begrip bouwwerk, komen in zowel jurisprudentie als de MBV terug:

  • constructie;
  • van enige omvang;
  • met de grond verbonden;
  • bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Tips

Let op: Ook al hoeft u het gebruik van uw pand niet te melden, de eisen van het Gebruiksbesluit gelden voor alle soorten van gebruik. Via de website van het Ministerie van VROM komt u bij een checklist waarmee u zelf al kunt controleren of u aan het Gebruiksbesluit voldoet.

Informatie over de wet-en regelgeving vindt u op:

Kosten

Voor overzicht van de kosten kunt u de legesverordening raadplegen.