Huisnummer aanvragen of toekennen

Een nummeraanduiding is van belang voor de postbezorging en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Zonder nummeraanduiding kunt u zich ook niet inschrijven bij de gemeente.

Omschrijving

Een nummeraanduiding is van belang voor de postbezorging en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Zonder nummeraanduiding kunt u zich ook niet inschrijven bij de gemeente.

De gemeente is verplicht nummeraanduidingen (huisnummers) toe te kennen aan verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen. Een verblijfsobject wordt sinds de wet BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) onderscheiden als een eenheid van gebruik (bijvoorbeeld een woning, een winkel etc.) binnen een of meerdere panden. Bij elk verblijfsobject hoort een nummeraanduiding. Omgekeerd hoort een adres altijd bij een verblijfsobject, dan wel een standplaats of ligplaats.

Dit betekent dat het tegenwoordig dus anders gaat met nummeraanduidingen dan vroeger. Vroeger was het de burger zelf die een nummeraanduiding aanvroeg, tegenwoordig geeft de gemeente automatisch een nummeraanduiding af zodra een nieuwe woning, winkel of een ander ‘verblijfsobject’ ontstaat. Bij een nieuw te bouwen pand bijvoorbeeld dat zowel een woning als een winkel zal omvatten, ontstaan twee verblijfsobjecten en worden dus twee adressen uitgegeven. Als een pand wordt gesloopt, vervallen met de erbij horende verblijfsobjecten ook de nummeraanduiding.
 
Er zijn 5 situaties waarin de gemeente automatisch nummeraanduidingen uitgeeft, wijzigt of intrekt.

  • De gemeente regelt automatisch een nieuwe nummeraanduiding voor de verblijfsobjecten bij een pand, wanneer een omgevingsvergunning (bouwen) wordt verleend;
  • De gemeente regelt automatisch een nieuwe nummeraanduiding voor de verblijfsobjecten die ontstaan bij het verlenen van een splitsingsvergunning / samenvoegingvergunning;
  • De gemeente regelt automatisch een nieuwe nummeraanduiding voor een nieuw vergunde stand- of ligplaats.
  • De gemeente kan een bestaande nummeraanduiding wijzigen door uit te breiden of te vernummeren.
  • De gemeente trekt nummeraanduidingen in bij het slopen van vastgoedobjecten en het intrekken van stand- of ligplaatsen.

Wanneer vraagt u zelf een nummeraanduiding aan?

U als burger of bedrijf hoeft slechts in enkele gevallen zelf de gemeente te verzoeken om een nummeraanduiding uit te geven of te wijzigen. Dat is vooral het geval wanneer er nieuwe verblijfsobjecten bijkomen zonder dat er een vergunning voor nodig is. Deze wijziging komt dan immers niet bij de gemeente ‘in beeld’, en de gemeente weet dan niet dat er verblijfsobjecten bij komen die een adres moeten krijgen.

U kunt dan contact opnemen met de gemeente om de nummeraanduiding te regelen. Voorwaarde is wel dat de nieuwe eenheden van gebruik voldoen aan de strikte definitie van een verblijfsobject: Een verblijfsobject is gedefinieerd als “de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.”

Nevenadres

In sommige gevallen kan naast een uitgegeven adres een extra zogeheten 'nevenadres' worden aangevraagd. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf behalve de hoofdingang nog een afzonderlijke expeditie-ingang heeft die aan een andere openbare ruimte ligt. Een dergelijk nevenadres kan voor leveranciers gebruikt worden, bijvoorbeeld bij het gebruik van navigatieapparatuur.

Nummeraanduiding opvragen

Heeft u een nieuw gebouwd huis gekocht of gehuurd en weet u niet wat uw nummeraanduiding is? U kunt uw nummeraanduiding bij de gemeente opvragen. Wanneer in bestaande wijken woningen worden gesplitst of als bestaande bouw wordt vervangen door meerdere woningen (veelal appartementen) kunt u bij de gemeente terecht voor nieuwe nummeraanduiding.

Aanvragen

U vraagt een nieuw nummeraanduiding aan door het ‘Aanvraagformulier nummeraanduiding’ in te vullen, ondertekenen en naar ons postadres te sturen. Ook als u de nummeraanduiding wilt wijzigen of in wilt laten trekken, dient u een formulier in te sturen. De eigenaar van het object of een door hem/haar gemachtigde kan een (intrekking of wijziging van) huisnummer aanvragen. Indien u de gemachtigde bent, dient u ook een machtiging van de eigenaar mee te sturen. We streven er naar uw aanvraag binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag af te handelen.

Nieuw huisnummer nodig?

Heeft u een nieuw huisnummer nodig, bijvoorbeeld voor nieuwbouw of omdat één woning wordt gesplitst in twee woningen, dan moet u dit bij ons aanvragen. U mag als eigenaar of gebruiker dus niet zelf een huisnummer toekennen, wijzigen of intrekken.

Extra

Vernummering

Het wijzigen van nummeraanduidingen (vernummering) heeft grote gevolgen voor onder andere bewoners, belastingen, gemeentelijke diensten, hulpdiensten en nutsbedrijven. Bij vernummering vervangt de gemeente een bestaande nummeraanduiding door een nieuwe nummeraanduiding. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij nieuwbouwprojecten. Het is niet altijd mogelijk om bij nieuwbouw de nieuwe nummeraanduidingen in te passen tussen de bestaande nummeraanduidingen. De gemeente informeert eigenaren/gebruikers van te voren over de vernummering. De gemeente kan een onkostenvergoeding uitkeren.

 

 

 

We kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u de volgende stukken meestuurt:

  • een situatietekening (1:1000) van de bestaande situatie
  • een plattegrond per verdieping (bij voorkeur op A3-formaat), met daarop
    aangegeven: de ligging van de toegang ten opzichte van de openbare weg, de trapopgangen en liften, de plaats en het aantal van de eventuele postkasten.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een huisnummer zijn leges verschuldigd op grond van de Legesverordening.

U bent ook leges verschuldigd als de aanvraag wordt geweigerd of buiten behandeling wordt gesteld wegens onvoldoende gegevens, bijvoorbeeld als er nog geen bouwvergunning is verleend.