Planschade, tegemoetkoming aanvragen

In de loop van de tijd zijn er allerlei ruimtelijke ontwikkelingen in onze omgeving. Als een dergelijke ontwikkeling in strijd is met het geldende bestemmingsplan dan moet deze ontwikkeling eerst planologisch mogelijk worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door een wijziging van het bestemmingsplan of het verlenen van een ontheffing van het bestemmingsplan.

Omschrijving

Niet iedereen zal profijt hebben van een dergelijke planologische maatregel. Zo kan bijvoorbeeld de waarde van een woning dalen door een ingrijpende inbreuk op de privacy en beperking van het uitzicht door de komst van een flatgebouw. Er is dan sprak van planschade.

De wettelijke basis voor een tegemoetkoming in planschade is vastgelegd in afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Niet iedereen komt voor een dergelijke tegemoetkoming in aanmerking. Indien de planologische maatregel voorzienbaar was en indien de schade binnen het normale maatschappelijk risico valt, blijft deze schade voor eigen rekening.

Aanvragen

Indien u van mening bent dat u voor een tegemoetkoming in planschade in aanmerking komt, kunt u een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en wethouders waarin u aangeeft waarom u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt en hoe hoog volgens u de schade is. U dient hiervoor het 'aanvraagformulier tegemoetkoming planschade' in te dienen.

Voordat deze aanvraag in behandeling wordt genomen, dient u eerst op grond van de wet € 300 te betalen. Hiervoor ontvangt u een nota. Meestal schakelt de gemeente voor het behandelen van deze aanvraag een onafhankelijke en deskundige planschadebeoordelingscommissie in. De procedure die wordt gevolgd is vastgelegd in de 'Procedureverordening voor advisering in tegemoetkoming in planschade'.  Het advies van de planschadebeoordelingscommissie zal vervolgens door de gemeente worden meegenomen bij de uiteindelijke beslissing op uw aanvraag. De termijn van afhandeling bedraagt ongeveer 7 tot 10 maanden.