Strategisch Manager sociaal domein

Gemeente De Bilt zoekt een Strategisch Manager sociaal domein

Bevlogen, innovatief en met natuurlijk leiderschap

Samen met twee andere strategisch managers en de directie vorm jij het managementteam van de gemeente De Bilt. En zetten jullie de koers uit voor de ambtelijke organisatie. De grote opgaven waar De Bilt voor staat vertalen jullie naar wat dat betekent voor de organisatie.
Je hebt een helder beeld van de opgaven in jouw domein en ziet als ambtelijk opdrachtgever toe op het behalen van de gestelde doelen.

Zó werkt het in De Bilt

Gemeente De Bilt telt ruim 43.000 inwoners en wordt gevormd door zes dorpen; Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading en Westbroek. Bijzonder aan de gemeente is de groene ligging in een stedelijke regio. 

Gemeente De Bilt is het bloeiende middelpunt van de regio Utrecht, de ontmoetingsplaats voor Healthy Urban Living. Met de ambitie om een economisch, sociaal en ecologisch topklimaat te scheppen, werken ruim 200 medewerkers van de gemeente continu aan een leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender De Bilt. Een gemeente waar het voor mensen nog fijner wonen, werken en recreëren is. Kijk op onze Youtube.

Om deze ambitie te kunnen realiseren, is de gemeentelijke organisatie actief in ontwikkeling. De afgelopen jaren is de ontwikkeling richting zoveel mogelijk opgaven gestuurd en gebiedsgericht werken ingezet en wordt gewerkt vanuit kleine zelforganiserende teams met een heldere kernopdracht. 

De organisatie

Recent is in de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie gestart met het implementeren van een nieuwe sturingsvisie. Deels is deze al zichtbaar in de praktijk; de komende jaren wordt hier verder aan gewerkt. In deze sturingsvisie is gekozen voor een organisatiemodel waar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. Elk team organiseert zelf het werk; ze nemen zelf de verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden, monitoren hun prestaties, en passen waar nodig de werkstrategie aan.

De zelforganiserende teams worden ondersteund door teamondersteuners. Zij hebben een coachende rol en stimuleren en verbeteren dagelijks de verdere ontwikkeling van de zelforganisatie van het team. 

Elk team heeft daarnaast een of meerdere ambtelijk opdrachtgevers. Voor de inhoudelijke programma’s ligt deze rol bij drie strategisch managers. Voor de bedrijfsvoering ligt deze bij directie. Sturing op de inhoud van de opdracht in de domeinen ruimte, sociaal en bestuur vindt plaats door een drietal strategisch managers. 

Wat ga je doen? 

Als strategisch manager sociaal domein maak je onderdeel uit van het managementteam van de organisatie. Je stemt regelmatig af met directie, bestuur én de teams over de voortgang en ambities van de organisatie in jouw domein. Dit domein bestaat uit het gehele pallet aan onderwerpen op sociaal gebied; sport, cultuur, onderwijs (ook huisvesting en leerplicht), gezondheid, WMO, jeugd, participatie. Daarnaast heb je de verankering van onze gekozen samenwerkingsvorm gebiedsgericht werken in je portefeuille. 

Door je brede blik kun je de gemeente op het alle niveaus vertegenwoordigen, en bestuur en directie strategisch adviseren over organisatie brede vraagstukken op met name het sociaal domein. Vanuit je visie op onze organisatie als regiegemeente, weet je de verbinding te leggen met de diverse uitvoeringspartners, en het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap hierin te verbeteren. Je versterkt de samenwerking met de uitvoeringspartners en zorgt ervoor dat de uitvoering van taken door hen voedend is voor de beleidsontwikkeling die intern wordt opgepakt. Je kent de context waarbinnen de opgave optreedt en neemt namens de organisatie een netwerkpositie in, in de Zuidoost-Utrecht (ZOU) regio. Je bent hierbij continu op zoek naar kansen om het sociaal domein en de samenwerking hierin met anderen verder te verstevigen en slimmer te organiseren, met meer kwaliteit op inhoud. 

Intern vertaal je de bestuurlijke ambities naar wat er nodig is op de werkvloer deze doelen te bereiken en je houdt hierbij het grotere plaatje in beeld. Van de strategisch manager wordt verwacht dat je ervoor zorgt dat knelpunten in jouw domein of programma opgelost worden, nieuwe initiatieven opgepakt worden, en dat je helpt draagvlak te creëren bij bestuur voor beleid.

Als spelverdeler zorg je ervoor dat de opgaven in handen komen van de juiste collega’s. Als dé ultieme intermediair en ‘matchmaker’ overzie je het hele speelveld.
Omdat de functie nieuw is, is er ruimte deze functie samen met de directie en je collega strategisch managers vorm te geven. De behoeften van de teams op inhoudelijke sturing op de opgaven speelt hierin natuurlijk ook een belangrijke rol. 

Vergroten strategisch vermogen en versterken van het ambtelijk opdrachtgeverschap

Je vertaalt strategische concerndoelen naar de organisatie. Integraal samenwerken, team- en domein-overstijgend is een logisch gevolg van opgaven gestuurd en gebiedsgericht werken. Daarbij maak je mensen bewust van het belang om ook integraal samen te werken met collega's die ondersteunen in bedrijfsvoeringsprocessen, zodat tijdige signalering en bijsturing mogelijk is. Je stuurt hierop actief en brengt de hoeveelheid werk in relatie tot beschikbare capaciteit goed in kaart. Je doet voorstellen aan collegeleden t.a.v. prioritering en creëert hiermee rust in de organisatie. 

Leiderschap en eigenaarschap

Blijvend ontwikkelen van medewerkers is van groot belang voor toekomstbestendigheid. Je bent gericht op ontwikkeling van medewerkers zodat inhoudelijke professionaliteit en niveau gewaarborgd zijn. Je hanteert de sturingsprincipes opgaven gestuurd en gebiedsgericht werken in combinatie met de kernwaarden betrouwbaar, laagdrempelig én duidelijk. Je past dit toe afhankelijk van wat de medewerkers nodig hebben. Je geeft vertrouwen en ruimte, je hebt relativeringsvermogen, en stimuleert durf om zaken anders aan te pakken. Hiermee vergroot je het eigenaarschap bij medewerkers en daarmee het lerend vermogen van de organisatie. Als ambtelijk opdrachtgever ben je emotioneel betrokken (hart) en houd je zakelijk afstand (hard). Je geeft sturing op inhoud, maar hebt niet de personele taken van een klassiek leidinggevende. Deze liggen in de zelforganiserende teams. 

Concreet betekent dit onder meer het volgende: 

 • Je hebt visie en vertaalt strategische concerndoelen naar de organisatie. Je creëert duidelijkheid en overzicht. 
 • Je hebt begrip van het sociaal domein, en je weet wat de trends en ontwikkelingen zijn.
 • Je bent een gezaghebbend en stevig sparringpartner/adviseur voor collegeleden met een domein-overstijgende focus.
 • Je plaatst de bestuurlijke opgaven in het regionale perspectief van strategie en afspraken.
 • Je legt de verbinding tussen de gebiedsagenda’s van onze gemeente en de bestuurlijke opgaven, en bepaalt samen met de bestuurlijke opdrachtgevers wat de gemeente kan doen of kan bijdragen hierin.
 • Je bepaalt samen met de bestuurlijk opdrachtgever wat de opdracht inhoudt en met welke inzet van mensen en middelen de organisatie deze gaat uitvoeren.
 • Je prioriteert opdrachten waar door de organisatie aan gewerkt wordt. Passend binnen de bestuurlijk afgesproken kaders. En geeft conform de prioritering de opdracht aan de ambtelijke organisatie deze inhoudelijke taken op te pakken. 
 • Je beoordeelt of de kwaliteit (inhoudelijk en procesmatig) van de ambtelijke resultaten voldoende is voor bestuurlijke besluitvorming. 

Wat breng je mee?

De gemeenschap in De Bilt is betrokken en kent een actieve politiek met een betrokken raad die graag goed geïnformeerd wordt. De gemeentelijke organisatie heeft een platte structuur met korte lijnen en een informele cultuur, medewerkers zijn loyaal en werken hard. 

In een omgeving waar bestuur, directie, uitvoering en inwoners nabij zijn, is het voor de strategisch manager sociaal domein de kunst om ruimte en focus aan te brengen in de organisatie in de uitvoering en prioritering van onze opdracht. Door jouw sturing en menselijk leiderschap breng je rust bij de ambtelijke organisatie en breng je hen in positie. Je weet met je ervaring en kennis van de inhoud een goed en strategisch gesprek te voeren over koers, doelstellingen en prioriteiten met bestuur en directie, en hebt daarbij oog voor het resultaat én voor de relatie. Je bent analytisch, kritisch, en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden en het grotere geheel te blijven overzien. Vanuit een natuurlijk leiderschap en overtuigingskracht weet je de functie strategisch manager stevig in de organisatie neer te zetten. 

Om zowel in de politiek-bestuurlijke als ook in de organisatie-politieke dynamiek effectief te kunnen opereren, wordt van de strategisch manager verwacht dat deze over een uitgebreide set aan competenties beschikt.

Functie-eisen en competenties

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau
 • Ervaring in een vergelijkbare functie bij een publieke organisatie;
 • Aantoonbare affiniteit met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Ervaring met opgavegericht werken en/of programmamanagement;
 • Je dringt snel tot de kern door, waardoor je de essentie van een opgave goed weet samen te vatten. 
 • Humor, relativeringsvermogen en in staat rust en vertrouwen te creëren in een turbulente omgeving.
 • Je hebt The oddity factor (TOF).
 • Je kunt goed delegeren en prioriteren en bent in staat deze boodschap met aandacht voor de mens over te brengen.

(Overige) Persoonskenmerken: onafhankelijk durven opereren, sociaal vaardig, ingewikkelde zaken eenvoudig kunnen uitleggen, initiatiefrijk en pro-actief, oplossingsgericht, denkend in mogelijkheden en in kansen, daadkrachtig en overtuigend, omgevingsbewust, politiek-bestuurlijk sensitief, klantgericht, integer en betrouwbaar.

Wat bieden we?

Wij zeggen “never a dull moment in De Bilt!” Heb jij zin in meer dan een uitdaging? Dan kan jij je hart ophalen in De Bilt.

Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden we een salaris van min. € 4.777,- tot max. € 6.994,- (aanloopschaal 13/salarisschaal 14) bruto per maand, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Naast het salaris krijg je een Individueel Keuze Budget (IKB), dat circa 17% van het bruto salaris bedraagt. Het IKB is een bundeling van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof. Het IKB kan vrij ingezet worden voor het kopen van extra verlof, extra inkomen door uitbetaling, een opleiding, etc. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Heb je nog vragen?

Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Roelof van Netten (gemeentesecretaris) via telefoonnummer 030 - 228 95 71.

Denk je: deze is voor mij?

Solliciteer direct online via Gemeentebanen. We verwachten van je een sollicitatievideo waarin je je sollicitatie motiveert en een CV. Deze kan je tot en met 22 juni 2021 sturen naar Marloes van Andel (senior HR Business Partner).
De gesprekken voeren we 1 juli 2021 in de ochtend en 7 juli in de middag. Een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces. 

Delen? Ja graag!
Acquisitie? Nee, dank je.