Iemand machtigen

Als u zelf niet in de gelegenheid bent om te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.

De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Kiezers kunnen geen volmacht verlenen in een stemlokaal.

Om een machtiging te geven, gebruikt een kiezer het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. De kiezer moet de gegevens invullen en hij én de gemachtigde moeten beiden tekenen. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente stemt.

Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan bij een onderhandse volmacht het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen.

Als u een kopie van uw identiteitsbewijs maakt, schrijf daar dan het volgende op: 

  • dat het een kopie is
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
  • de datum van de kopie
  • streep uw Burgerservicenummer door. In het document, maar ook in de strook nummers onderaan de houderpagina

Een volmachtgever die uiteindelijk toch in de gelegenheid is om zelf te gaan stemmen, kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet hij zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kan hij stemmen.

Hiervoor dient u een aanvraag in. Van deze mogelijkheid kunt u gebruik maken als u voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden

  • u nog geen stempas heeft ontvangen en daarop ook niet kunt wachten (stempas wordt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing toegezonden) of
  • u niet beschikt over een geldig (maximaal 5 jaar verlopen) identiteitsbewijs

Degene die u machtigt moet in de gemeente De Bilt wonen en kiesgerechtigd zijn voor deze verkiezingen. 

Let op: geef uw volmacht niet zomaar af!

Een schriftelijke volmacht aanvragen

U stuurt het formulier voor een schriftelijke volmacht (pdf, 70 KB)  naar de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (31 januari 2022) woonde. U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier naar verkiezingen@debilt.nl

U als kiezer en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens de andere kiezer kan stemmen. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 11 maart 2022 voor 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig verklaard. Het volgnummer van deze stempas komt vervolgens op de lijst van ongeldige stempassen te staan. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat de volmachtgever zijn stem uitbrengt of een vervangende stempas krijgt.

De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Deze persoon kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat de persoon mag stemmen. 

Als u als kiesgerechtigde niet in staat bent om zelf een handtekening te zetten om een volmacht te verlenen, dan kunt u toch een ander machtigen om bij volmacht te stemmen. In dat geval moet op uw identiteitsbewijs de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staan. Het formulier hoeft dan niet door de volmachtgever getekend te worden. Het uitbrengen van de stem kan in zo’n geval door middel van een schriftelijke of een onderhandse volmacht.

Het initiatief tot het verlenen van een volmacht ligt bij de kiezer, en niet bij zijn gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen om hun stempas te ondertekenen en af te geven). Iemand mag ook niet een kiezer omkopen door middel van een gift of een belofte of de kiezer op een andere manier dwingen om een volmacht af te geven.