Noodopvang kinderopvang

Sinds maandag 16 maart zijn alle scholen en kinderopvangorganisaties gesloten. Voor gezinnen waar ouders behoren tot de cruciale beroepsgroepen, geldt dat hun kinderen gebruik kunnen maken van noodopvang.

Wij merken dat er bij veel ouders vragen leven over de regelingen die in het leven zijn geroepen. Op deze pagina leggen wij daarom uit wat dit voor u betekent.

Doelgroepen van de noodopvang

Kinderen van 0 tot 12 jaar, van wie een ouder werkzaam is in een cruciaal beroep. Voor een lijst van cruciale beroepen, zie: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/kinderopvang-open-voor-mensen-met-een-cruciaal-beroep. Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Het is de bedoeling dat iedereen zo veel mogelijk thuis blijft, om verdere besmettingen te voorkomen.  Als dat aantoonbaar niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang.

Voor sommige kinderen is opvang in de thuis- (of woon-) situatie geen goede optie. Er zijn kinderen van wie de thuissituatie door huiselijk geweld, psychische problematiek van één van de ouders of andere omstandigheden dermate onveilig is of onveiliger wordt, dat opvang thuis de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigt. In zo’n situatie moet het CJG betrokken worden. Dit kan via het algemene CJG nummer, 030 - 229 50 50 of via info@cjgdebilt.nl.

Uw kind komt in aanmerking voor noodopvang als het tot een van de doelgroepen behoort zoals hierboven omschreven.

Let op: Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodopvang, ook niet als ze tot de doelgroep behoren. Zij moeten thuis blijven. 

Noodopvang schoolgaand kind onder schooltijd

Als u een schoolgaand kind hebt, neemt u contact op met de school van uw kind. Veruit de meeste scholen verzorgen onder schooltijd noodopvang voor hun eigen leerlingen. Het kan zo zijn dat scholen ervoor kiezen om de leerlingen van een aantal scholen samen te voegen, omdat er maar erg weinig leerlingen naar de noodopvang komen. In dat geval kan het zo zijn dat uw kind op een andere locatie wordt opgevangen. De school van uw kind dient hierover zelf afspraken te maken en kan u hierover informeren.

Noodopvang schoolgaand kind buiten schooltijd

Na schooltijd hoeft de school geen noodopvang meer te verzorgen voor haar leerlingen. Als uw kind buiten schooltijd noodopvang nodig heeft, kan dit worden verzorgd door organisaties die Buitenschoolse Opvang (BSO) aanbieden. Als uw kind al bij een BSO staat ingeschreven, neemt u hierover contact op met de eigen BSO organisatie.

Indien uw kind niet bij een BSO staat in- geschreven, dan is het mogelijk dat uw kind toch noodopvang krijgt bij een BSO-organisatie. Wij hebben een overzicht van BSO organisaties die kinderen kunnen opvangen die niet bij hen staan ingeschreven. Indien deze situatie voor u van toepassing is, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 030-228 94 11.

Noodopvang kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar

Als uw kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar normaal al naar een kinderdagverblijf gaat, neemt u contact op met deze organisatie. Veruit de meeste opvangorganisaties verzorgen noodopvang voor de bij hun ingeschreven kinderen. Het kan zo zijn dat organisaties ervoor kiezen om de kinderen van een aantal locaties samen te voegen, omdat er maar erg weinig kinderen naar de noodopvang komen. In dat geval kan het zo zijn dat uw kind op een andere locatie wordt opgevangen. De opvangorganisatie van uw kind kan u hierover informeren.

Indien uw kind niet bij een kinderdagverblijf staat in geschreven, dan is het mogelijk dat uw kind toch noodopvang krijgt bij een kinderopvangorganisatie. Wij hebben een overzicht van organisaties die kinderen kunnen opvangen die niet bij hen staan ingeschreven. Indien deze situatie voor u van toepassing is, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 030-228 94 11.

Noodopvang bij gastouder

Ook voor gastouders geldt dat zij noodopvang kunnen aanbieden. U kunt met uw eigen gastouder contact opnemen met het verzoek om noodopvang. Gaat uw kind niet naar een gastouder, dan is het niet mogelijk dat uw kind noodopvang krijgt bij een gastouder. Wij hebben geen gastouders die kinderen kunnen opvangen die niet bij hen staan ingeschreven.

Kosten van de noodopvang

De Rijksoverheid communiceert hierover het volgende:

  • Aan de noodopvang zijn geen extra kosten verbonden. U hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld omdat u extra uren afneemt).
  • Indien u al kinderopvangtoeslag ontving, hoeft u niets te wijzigen. Wij vragen u uw normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang omdat u in een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij.
  • Indien u normaliter geen kinderopvang gebruikt, maar u dat nu wel nodig heeft omdat u in een cruciaal beroep werkt, hoeft u geen kinderopvangtoeslag aan te vragen. U maakt geen kosten voor het gebruik van deze kinderopvang.   
  • Eigen bijdrage: In het bericht van zaterdag 21 maart van de Rijksoverheid staat het volgende: ”De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3.500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het teveel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan ouders.”

Contact

Volgt u bovenstaande richtlijnen, maar loopt u tegen problemen aan die u met de school, opvangorganisatie of gastouder niet kunt oplossen? Dan kunt u contact opnemen met ons opnemen, bij voorkeur per email: i.vanhees@debilt.nl, of anders telefonisch via 030-228 94 11