Duurzaamheid en aanpassen aan klimaat belangrijk

Inwoners van gemeente De Bilt vinden duurzaamheid en het bestrijden van de gevolgen van klimaatverandering zeer belangrijk. Dat blijkt uit een peiling van het inwonerpanel. Een onafhankelijk onderzoeksbureau vraagt ongeveer 800 inwoners regelmatig om hun mening en ideeën over actuele onderwerpen.

91% van de ondervraagde inwoners vindt duurzaamheid (zeer) belangrijk. Daarnaast vindt een ruime meerderheid (89%) het ook (zeer) belangrijk dat de gevolgen van klimaatverandering worden tegengegaan. Ook over groenadoptie gaven de panelleden hun mening. Het volledige rapport en de belangrijkste conclusies vindt u op www.debilt.nl/inwonerpanel. Wethouder Brommersma: ‘Het is goed om nu in onderzoek bevestigd te zien dat onze inwoners veel belang aan duurzaamheid hechten. We hebben een flinke uitdaging in de gemeente en iedereen kan bijdragen, ook door zijn/haar mening te geven.’

Thuis energie besparen of opwekken

Redenen die inwoners het meest motiveren om warmte- en elektriciteitsverbruik in hun woning te verminderen zijn de verlaging in energiekosten (79%) en een bijdrage leveren aan het klimaat (71%). Een kwart van de inwoners geeft aan hun huis al volledig/zo veel mogelijk verduurzaamd te hebben. Een derde heeft de woning al volledig geïsoleerd en een zesde wekt al eigen energieverbruik op met bijvoorbeeld zonnepanelen. Meer dan de helft van de inwoners noemt de kosten/investering als reden die hen tegenhoudt om hun woning (verder) te verduurzamen.

De gemeente streeft ernaar om in 2050 net zo veel energie duurzaam op te wekken als wij samen gebruiken. Volgens inwoners moet de gemeente hierbij vooral inzetten op het stimuleren van isolatiemaatregelen (65%) en het gebruik van zonnepanelen en zonneboilers op het dak (60%). Inwoners denken dat de gemeente het beste kan helpen bij het verduurzamen van hun woning door een stappenplan op maat te maken voor een energie neutrale woning.

Velden met zonnepanelen

Het inwonerpanel is ook bevraagd over energieopwekking met zonnevelden. Inwoners geven de voorkeur aan een locatie met een aantal gecentreerde velden (39%), op grote stukken open land (26%), zoveel mogelijk uit het zicht (52%) en zoveel mogelijk langs bestaande wegen en spoorwegen (52%). Circa een derde van de inwoners wil geen velden met zonnepanelen in de gemeente. In september gaat de gemeente ook met burgers in gesprek over duurzame energieopwekking tijdens verschillende informatiebijeenkomsten. U kunt u nog opgeven voor de online bijeenkomsten.

Inwonerpanel

Een paar keer per jaar laten we een onafhankelijk onderzoeksbureau de mening en ideeën van inwoners van onze gemeente over actuele onderwerpen peilen. Dat doen we met een digitale enquête onder het inwonerpanel. Dit panel is een van de manieren om inwoners te betrekken bij het beleid en bestuur van de gemeente. Wij vinden dat belangrijk, want zo kunnen we beter beleid maken en problemen gerichter oplossen. Voor het inwonerpanel hebben we in 2020 steekproefsgewijs inwoners van 18 jaar en ouder uitgenodigd. Er doen ongeveer 800 inwoners mee.