Evaluatie kapbeleid

Evaluatie kapbeleid

Met behulp van het kapbeleid bepaalt de gemeente of een boom gekapt mag worden. Het huidige kapbeleid is alweer zeven jaar geleden vastgesteld. Dit jaar wordt het kapbeleid geëvalueerd: sluit het beleid nog aan bij de belangen en wensen vanuit de samenleving? Inwoners, ondernemers en belangenbehartigers worden opgeroepen zich hierover via een online enquête uit te spreken.

Actuele thema’s

Bomen zijn belangrijk voor onze leefomgeving. Bomen vangen fijnstof op en verminderen CO2 in de lucht. Bomen zorgen ook voor schaduw en koelte. Dit zorgt samen voor een gezondere leefomgeving. Het tegengaan van hittestress (warmtetoename in een drukbevolkte omgeving die verstedelijkt is), het groene karakter van wijken en waterberging (regenwateropslag of -afvoer), zijn actuele thema’s waar de gemeente De Bilt zich sterk voor maakt. Bomen spelen een belangrijke rol bij de uitwerking van deze thema’s.

Kapbeleid en bomenlijst

Om tot een succesvolle evaluatie van het huidige kapbeleid te komen en aanbevelingen voor nieuw, actueel beleid aan te dragen, betrekt de gemeente inwoners, bedrijven en belangenbehartigers. Via een online enquête brengen we de wensen, behoeften, kansen en bedreigingen van het huidige beleid in beeld. De enquête gaat ook in op de ‘bomenlijst’. Op deze lijst staan de meest waardevolle bomen binnen de bebouwde kom, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of in de openbare ruimte. Het heeft geen zin om voor deze bomen een kapvergunning aan te vragen, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke omstandigheid zoals ziekte of onafwendbaar gevaar. Deelnemers aan de enquête kunnen bomen nomineren voor de lijst.

Enquête: www.debilt.nl/bomen

Bent u inwoner, ondernemer in de gemeente De Bilt of behartigt u belangen binnen de gemeente De Bilt? Vul dan de enquête over de evaluatie van het kapbeleid in. De enquête staat open tot 26 juli 2019. De antwoorden worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt als input voor de evaluatie van het kapbeleid en aanbevelingen voor nieuw beleid. U vindt de enquête via de projectpagina 'Bomen ons groene kapitaal'.

Naar overzicht