Gemeente De Bilt presenteert jaarrekening 2021

In de raadsvergadering van 5 juli bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening van de gemeente De Bilt. De jaarrekening 2021 sluit af met een voordelig saldo van ruim €2,0 miljoen. Wel is komende jaren aandacht nodig voor het op orde brengen van de administratie.

Jaarlijks presenteert de gemeente na afloop van het boekjaar een jaarrekening. In deze jaarrekening staat beschreven hoeveel geld waaraan is uitgegeven. Het college van burgemeester en wethouders legt hierin inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid.

Toevoeging aan reserves

Een deel van het saldo dat de gemeente De Bilt in 2021 overhoudt, wordt toegevoegd aan de reserves, de gemeentelijke spaarpot, om eventuele tekorten in de toekomst op te vangen. Met dit overschot wordt de financiële positie van gemeente De Bilt versterkt.

Een positief resultaat

Enkele redenen voor het positieve resultaat zijn, dat tegen de verwachting in het aantal bijstandsgerechtigden is gedaald, wij meer geld krijgen van het Rijk voor het uitvoeren van onze taken en dat het aantrekken van leningen goedkoper was dan verwacht. Wel is er, mede door de coronacrisis, sprake van hogere kosten in de jeugdzorg als gevolg van meer intensieve trajecten met complexe problematiek. Ook ontstaan er verliezen in een aantal bouwplannen, waarvoor we geld opzij moeten zetten.

Inzetten op verbetering financieel beheer

Na de afgelopen jaren ingezet te hebben op het opvangen van tekorten en het verbeteren van de schuldpositie, zien we dat de focus de komende jaren moet komen te liggen op het verbeteren van onderdelen van de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren werden gekenmerkt door een bijzonder hoge werkdruk en ziekteverzuim. De coronacrisis en de extra opvang van vluchtelingen kwamen boven op de taken van het Rijk in het sociaal domein, die we de afgelopen jaren erbij hebben gekregen. Deze inspanningen hebben hun tol geëist. Een aantal bedrijfsvoeringprocessen, zoals inkoop en aanbesteding, zijn het afgelopen jaar niet goed gegaan. We zullen dat de komende jaren moeten verbeteren. De accountant bevestigt dat met een afkeurende verklaring op het deel rechtmatigheid.

Planmatig aan de slag

We willen de komende jaren rust voor de organisatie creëren, zodat kan worden geïnvesteerd in de bedrijfsvoering. Die ruimte kan ontstaan door te werken met behapbare prioriteiten en het voorkomen van overbelasting op lopende dossiers.

Wethouder Dolf Smolenaers: “Het is goed te zien dat ons financiële resultaat – door eerder ingrijpende maatregelen te hebben genomen –  positief uitpakt. Nu moeten we tijd en energie steken in onze primaire processen zodat we ook daar in de komende jaren een beter resultaat neerzetten.“

Deze vergadering is live te volgen via het raadsinformatiesysteem.