Gemeenteraad neemt Crisis- en herstelplan corona aan

Samen sterker uit de crisis komen: gemeente, maatschappelijke instellingen, ondernemers, verenigingen en inwoners slaan handen ineen.

De coronacrisis heeft genadeloos toegeslagen in de samenleving. Als gemeente hebben wij een belangrijke verantwoordelijkheid voor het in stand houden van maatschappelijke functies, het waarborgen van de leefbaarheid en de zorg voor onze lokale bevolking. Hoe kunnen we de coronacrisis het hoofd bieden en welke maatregelen zijn nodig om, binnen de beperkingen die nu nog gelden en in de periode daarna, sociaal en economisch herstel te stimuleren? 
Met inbreng van vertegenwoordigers van inwoners, instellingen, vrijwilligers, verenigingen en ondernemers is hiervoor een Crisis- en herstelplan corona opgesteld. De gemeenteraad heeft het plan donderdag 24 juni jl. aangenomen.

Crisis- en herstelplan corona

In het Crisis- en herstelplan corona staan de maatregelen die de gemeente vanuit haar verantwoordelijkheid op korte termijn wil inzetten om de lokale samenleving te versterken en een helpende hand te bieden om uit de crisis te komen. We zijn in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van diverse doelgroepen binnen onze lokale samenleving om te horen waar binnen de gemeente De Bilt door de coronapandemie de grootste klappen zijn gevallen. Waar is de nood het hoogst? Wat is er nodig? Wie kan daarin wat betekenen? Het Crisis- en herstelplan corona staat voor dat duwtje in de rug dat de samenleving nu zo hard nodig heeft. Dat kan een financiële impuls zijn, maar ook acties om mensen in de kernen weer opnieuw met elkaar te verbinden. 

Lokale organisatie- en verbindingskracht

De rol van de gemeente richt zich vooral op stimuleren, erop vertrouwend dat er veel organisatie- en verbindingskracht in onze lokale samenleving aanwezig is. Instellingen, verenigingen en andere vertegenwoordigers van inwoners en ondernemers hebben aangegeven graag mee te willen helpen en bij te willen dragen aan het herstel.

Ondersteunen van diverse doelgroepen

Onze jeugd, de ondernemers en zzp-ers, het verenigingsleven en maatschappelijke instellingen, inwoners die kampen met eenzaamheid, mantelzorgers en vrijwilligers en onze meest kwetsbare inwoners zijn het hardst getroffen. Maar ook de veiligheid en blijvende aandacht voor maatregelen in de openbare ruimte zijn belangrijk. 

Versterken en verbinden

Per doelgroep zijn maatregelen voorgesteld om te zorgen voor versterking en nieuwe verbinding. Het gaat om de versterking van de lokale economie en het ondersteunen van inwoners, zzp-ers en ondernemers met zorgen over werk en inkomen. 

Voor de jeugd is een actieplan opgesteld dat perspectief biedt met duurzame oplossingen. Dit is gedaan samen met scholen, de jeugd zelf en vele maatschappelijke organisaties die met en voor jeugdigen werken. Op korte termijn worden extra sport- en cultuuractiviteiten aangeboden en mogelijkheden voor zomerschool.

De activiteiten vanuit het verenigingsleven en maatschappelijke instellingen waren lange tijd beperkt en we zien een verlies aan leden, vrijwilligers en activiteiten. Voor deze doelgroep wordt het financiële vangnet uitgebreid en komen er subsidies, gericht op het werven van vrijwilligers, leden en het opstarten van nieuwe activiteiten.

De ondersteuning van instellingen en verenigingen richt zich vooral op (re)activering van inzet van vrijwilligers en op activiteiten voor eenzame en kwetsbare inwoners, in het bijzonder jeugdigen en ouderen. Mantelzorgers krijgen dit jaar extra waardering en ondersteuning.Wat betreft veiligheid is er extra inzet geweest van de boa’s om de coronamaatregelen te handhaven en de veiligheid in de openbare ruimte te waarborgen. Het ‘coronaproof’ inrichten van de openbare ruimte vraagt nog steeds  extra inzet. Daarnaast is meer aandacht en inzet nodig voor risicogroepen. Hier wordt voorzien in tijdelijke extra capaciteit.