Jaarrekening 2019 laat effect maatregelen college zien

Nieuwe taken van het rijk aanpakken, schuld aflossen en tegelijkertijd de dienstverlening en het voorzieningenniveau op een hoog peil houden. Met deze aanpak werken burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt in een roerige tijd succesvol aan het herstel van de financiën - zonder dit met verhoging van de lastendruk af te wentelen op de inwoners.

Daling netto schuldpositie

Het gemeentebestuur streeft naar goede dienstverlening en een hoog voorzieningenniveau voor de inwoners. De forse investeringen, die daar in het verleden voor zijn gedaan, zijn we nog aan het afbetalen. Daarbij werkt het college stap voor stap oude schulden weg, de netto schuldpositie daalt met 3,8 miljoen euro. Zo blijkt uit de gepresenteerde jaarrekening over 2019.

Meevallers

Daarnaast kenmerkt de jaarrekening zich door winsten op de grondexploitaties, uitgestelde projecten en overschotten op de personeelsbegroting door een lagere bezetting. Ten slotte zijn er diverse meevallers op verschillende posten doordat ingeschatte kosten lager uitvallen dan begroot. Na de voorgestelde resultaatsbestemming gaat het saldo van 2,1 miljoen euro in de reserves – de gemeentelijke spaarpot.

Ingrijpende maatregelen

Ondanks het financieel positieve resultaat, ontkomt het college niet aan ingrijpende maatregelen. Deze zijn nodig om de structureel tegenvallende inkomsten, waaronder de opschalingskorting en structureel toenemende uitgaven, waaronder  de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), te kunnen compenseren. Dat is sinds 2015 een landelijk probleem. Het Rijk verplicht gemeenten namelijk om de zorg en ondersteuning uit te voeren, maar komt met onvoldoende geld over de brug. De hiervoor benodigde extra miljoenen moet de gemeente grotendeels zelf opbrengen. Dit lukt in De Bilt door de afgelopen twee jaar fors te bezuinigen: 2,5 miljoen bij de begroting 2019 en 2,7 miljoen afgelopen november bij de begroting 2020. Daarbij heeft het college de gemiddelde woonlasten voor de inwoners het minst laten stijgen van alle gemeenten in de provincie.

Besparingen op de organisatie

Verder heeft het college gekeken waar het kan besparen op de eigen organisatie. Voorbeelden hiervan zijn het terugbrengen van de openingstijden van de Gemeentewinkel en het verder verbeteren van de administratieve organisatie.

Naar overzicht