Keuzepakket bezuinigingsmaatregelen sociaal domein

Vandaag legt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt een keuzemenu aan ingrijpende bezuinigingsmaatregelen op Wmo en Jeugd voor aan de gemeenteraad. Doel is de alsmaar oplopende kosten op maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp in het sociaal domein een halt toe te roepen. Deze maatregelen volgen op eerder doorgevoerde bezuinigingen op het sociaal domein.

De kostenoverschrijding op Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugd loopt inmiddels op tot een verwacht tekort van 950.000 euro, boven de laatst vastgestelde begroting 2019. Om zorg voor de meest kwetsbare inwoners beschikbaar en betaalbaar te houden, moeten er impopulaire keuzes gemaakt worden. Zulke keuzes worden nu aan de raad voorgelegd als ‘knoppen om aan te draaien’, samen met de verwachte maatschappelijke effecten en het mogelijke besparingspotentieel. De maatregelen lopen uiteen van het stoppen met de mantelzorgwaardering tot het verder terugbrengen van de regiotaxi-zones. Deze maatregelen volgen op eerder doorgevoerde bezuinigingen in het sociaal domein.
 
Wethouder Bakker (Jeugd): “De raad krijgt hiermee keuze uit maatregelen, waaronder ook pijnlijke of zeer moeilijk uitvoerbare maatregelen. Ook het college beseft dat het kiezen tussen kwaden is: elke ingreep raakt het welbevinden van inwoners. Maar de snelle toename in de zorgvraag van de afgelopen jaren en de daardoor stevig toegenomen kosten vragen hierom. Een enkele maatregel is direct uitvoerbaar, de meeste maatregelen vragen om nadere uitwerking. De raad kan zich de komende weken informeren en uitspreken over welke maatregelen verder uitgewerkt moeten worden.”

Wel verplichtingen, geen toereikend budget

Net als veel gemeenten heeft de gemeente De Bilt moeite om de wettelijke zorgtaken goed uit te voeren tegen het daarvoor door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde geld. Zowel de Jeugdwet als de Wmo kennen voor de uitvoering ervan geen budgettair plafond: zorg moet volgens deze wetten geleverd worden. De budgetten vanuit het rijk voor de uitvoering zijn echter wel gelimiteerd.

De uitgaven binnen het Sociaal Domein waren hierdoor al hoger dan de inkomsten vanuit het Rijk, onder andere door de toegenomen vraag naar ambulante jeugdhulp. Met de landelijke invoering van het Wmo-abonnementstarief in 2019 zijn de kosten voor zorg ook drastisch toegenomen. Zorgvragers met hogere inkomens betaalden tot die tijd veel meer zelf per maand.

“Vermogende mensen met een zorgindicatie, die eerst zelf een schoonmaker inhuurden voor 15 euro per uur, kunnen nu net als mensen met een laag inkomen voor 19 euro per maand huishoudelijke hulp krijgen via de gemeente. Die kloppen nu bij ons aan,” licht wethouder Brommersma (Wmo) toe.

Planning

Het college wil de maand mei gebruiken om de verschillende maatregelen met de raad te bespreken. De besluitvorming wordt voor het zomerreces verwacht. Na uitwerking van de maatregelen vindt de vertaling van de gekozen maatregelen zijn weerslag in de begroting 2021 en verder. Deze begroting wordt in november 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Naar overzicht