Nieuwe aanpak woningbouwopgave De Bilt

In oktober en november is er veel te doen geweest over het collegevoorstel voor 13 woningbouwlocaties binnen de bebouwde kom van Bilthoven, De Bilt, Groenekan en Hollandsche Rading. Na drie inspreekavonden voor inwoners heeft de gemeenteraad op 28 november 2019 besloten dit voorstel voor 13 locaties van tafel te halen.

Het voorstel om in te gesprek te gaan met de Provincie over bouwen buiten de bebouwde kom, kreeg wel steun van de raad. Dit gaat om één nader te bepalen locatie.

De raad kiest voor een ander proces. De woningbouwopgave om te komen tot het bouwen van 845 woningen tot 2026, waaronder 450 sociale huur tot 2030, blijft uitgangspunt. De raad vindt het belangrijk om inwoners meer te betrekken bij deze plannen. Daartoe wil hij samen met inwoners en college een nieuwe opdracht formuleren en hierin ook alternatieve mogelijkheden betrekken. Bijvoorbeeld het transformeren van leegstaande kantoorpanden.

Enkele locaties uitgelicht

De raad heeft een motie aangenomen om de huidige bestemming van de 13 locaties ongemoeid te laten. In ieder geval tot de Omgevingswet is aangenomen en het gemeentelijke omgevingsplan is vastgesteld. Uitzondering hierop vormen de Jachtlaan, de Berlagelaan en de Begraafplaats.

De voorgestelde locatie Begraafplaats aan de Brandenburgerweg wordt ontwikkeld in samenhang met de planontwikkeling rond de Schapenweide. De omwonenden worden hierbij betrokken.

Kennisteam

Voor het vervolg wil de raad een Kennisteam met geïnteresseerde en betrokken bewoners instellen. Dit Kennisteam denkt mee over de invulling van de woningbouwopgave.

Naar overzicht