Ontwerp ‘Kapbeleid gemeente De Bilt’ ter inzage

Op 1 april 2021 zijn de regels over vergunningplicht gewijzigd over kappen van bomen. De raad heeft beslist dat in principe voor alle bomen met een stamomtrek van 80 centimeter een kapvergunning verplicht is. Dit is sinds 1 april 2021 in de Algemene plaatselijke verordening vastgelegd.

Het kapbeleid moet daarom ook worden herzien. Het college van burgemeester en wethouders heeft  op 6 juli 2021 nieuw kapbeleid in ontwerp vastgesteld. Daarin is onder meer bepaald dat bij elke boom die gekapt wordt, een nieuwe boom moet worden geplant. Of als dat niet kan, moet een bedrag aan het bomenfonds worden betaald. Hoe dit werkt, staat beschreven in het beleid.

Gelegenheid tot inspraak 

Het ontwerp ‘Kapbeleid gemeente De Bilt (pdf, 577 KB) ’ is met ingang van 15 juli tot en met 16 september 2021 ter inzage.

Tot en met 16 september 2021 kunt u, bij voorkeur schriftelijk, uw reactie geven op het ontwerp. Deze reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 

Vervolg

Eventuele inspraakreacties worden meegenomen bij  de definitieve vaststelling van het beleid. 

Zie ook pagina Boom kappen.

Naar overzicht