Programmabegroting 2022: ruimte voor investeringen

Sluitend meerjarenperspectief – aflopende budgetten van het Rijk zijn onrealistisch.

Door de afgelopen jaren een gedisciplineerd financieel beleid te voeren, ontstaat er de komende jaren weer enige ruimte. In de komende programmabegroting stelt het college voor om te investeren in de lokale economie, sociaal domein, de versnelling van de woningbouw, de energietransitie en veiligheid.

Ruimte voor investeringen

Wethouder Financiën Dolf Smolenaers is voorzichtig optimistisch: "De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van forse bezuinigingen en maatregelen. De moeilijke besluiten werpen gelukkig nu ook hun vruchten af. Door de inspanningen van de afgelopen jaren kunnen we in ons laatste collegejaar weer vooruitkijken en een sluitend meerjarenperspectief 2023-2026 presenteren. 
We investeren in onze lokale economie, het sociale domein, de woningbouw en leggen bovendien een basis voor de noodzakelijke energietransitie. Met het corona crisis- en herstelplan bieden we extra steun voor de bedrijven en instellingen die getroffen zijn door corona. 
Desondanks blijft voorzichtigheid geboden. De aanstaande herverdeling van het gemeentefonds lijkt de provincie Utrecht hard te treffen, ook gemeente De Bilt. Daarmee ontvouwt zich toch weer een onzeker toekomstbeeld."  

Lokale belasting voor de inwoners

We zijn erin geslaagd om de lokale belasting (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) laag te houden. Gemiddeld stijgt deze niet meer dan 1,6%. Door een verschuiving van de lastendruk van de rioolheffing naar de afvalstoffenheffing zijn er echter wel wat verschillen tussen de verschillende typen huishoudens. Voor alleenstaanden met een huurhuis daalt de lastendruk licht en bij meerpersoonshuishoudens met een eigen woning is de stijging 2%. De definitieve tarieven worden vastgesteld in de belastingverordeningen. 

Herverdeling gemeentefonds

Op basis van de laatste informatie zal de gemeente De Bilt in de toekomst tussen de € 1,6 en € 2,0 miljoen minder gaan ontvangen door de aanstaande herverdeling van het gemeentefonds.
Wij scharen ons achter het standpunt van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) dat zij hieraan niet zal meewerken zonder voldoende compensatie voor de gemeenten.

Programmabegroting

Op 4 november wordt de programmabegroting besproken in de gemeenteraad. De raad neemt een besluit, waarna het college de begroting langs de vastgestelde lijn uitwerkt. 
U kunt de volledige begroting inzien ophttps://debilt.raadsinformatie.nl/ bij de agenda van bovengenoemde vergadering