Sluitende begroting ondanks stijgende zorgkosten

Om de tekorten beheersbaar te houden, steekt de gemeente De Bilt voor de laatste keer extra geld in de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De afgelopen jaren is er al fors bezuinigd om de nieuwe taken in het sociaal domein te kunnen blijven dragen. De gemeente De Bilt neemt voor het derde jaar op rij maatregelen om het tekort aan Rijksmiddelen te kunnen opvangen. Na een periode van stabilisatie stijgen de lasten voor inwoners met enkele procenten.

Einde financiële draagkracht gemeente in zicht

De effecten van eerdere bezuinigingen zijn zichtbaar in de Programmabegroting 2021. De schuldenpositie is verbeterd en er zijn minder tegenvallers op andere beleidsterreinen. Maar een steviger financiële positie is niet het antwoord op de structureel stijgende zorgkosten.

Veel gemeenten kampen met die tekorten. Voor wethouder financiën Dolf Smolenaers is de maat vol: ‘Wanneer de gemeente het komende jaar opnieuw extra taken krijgt zonder voldoende geld, of tegenvallers vanuit het Rijk gepresenteerd krijgt, is de grens bereikt. Bij veel gemeenten is dat al zo. Maar ik ben blij dat we ons huishoudboekje voor dit jaar weer op orde hebben gekregen zonder dat inwoners daar al te veel aan hoeven bij te dragen.’

Zorg blijven garanderen voor meest kwetsbaren

‘Tegelijk met de ophoging van het budget voor het sociaal domein zeggen we ook dat dit het plafond is. De kosten op dit terrein worden daarmee beheersbaar, want we kunnen geen geld vanuit andere beleidsterreinen als groenonderhoud of cultuur blijven overhevelen’, stelt wethouder Wmo Anne Brommersma. ‘Ons dilemma is, dat we geen kant op kunnen. We krijgen te weinig ruimte om de zorg op onze manier in te richten, bijvoorbeeld door het abonnementstarief. Dat gaat gepaard met meer kosten voor de gemeente, maar er staan onvoldoende inkomsten tegenover. Ik vind het belangrijk, dat we met onze beperkte financiële middelen zorg kunnen blijven garanderen voor onze meest kwetsbare inwoners. Dat betekent, dat we moeilijke keuzes moeten maken.’

Beperkte stijging woonlasten

De afgelopen jaren is het gelukt om te bezuinigen zonder de rekening bij de inwoner te leggen. In het jaar 2020 had gemeente De Bilt zelfs de laagste lastenontwikkeling van de provincie. De gemeente De Bilt zat in 2020 iets onder het gemiddelde ozb-tarief van de regio. Het college stelt nu voor om een beperkte stijging van 3% door te voeren voor 2021. Dit komt bij een gemiddelde woz-waarde uit op een stijging van circa € 15 per huishouden per jaar.

Programmabegroting

In de Programmabegroting 2021 staat beschreven welke keuzes het college voorstelt aan de gemeenteraad over het toewijzen van middelen aan de diverse programma’s en de daarmee samenhangende projecten en beleidsvelden. Per programma geeft de begroting antwoord op de vragen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? en Wat gaat dat kosten?

Met de vaststelling van de Programmabegroting 2021 bepaalt de raad hoe de middelen definitief zullen worden verdeeld. Daarmee is de begroting kaderstellend voor de uitvoering van het beleid in 2021 en de jaren daarna.

Begrotingsraad

De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2021 in een extra lange vergadering op 5 november aanstaande. Deze begint om 16.00 uur. Deze vergadering vindt (vooralsnog) digitaal plaats en is live te volgen via https://debilt.raadsinformatie.nl.

Naar overzicht