Subsidieregelingen voor herstel sport, kunst, cultuur en welzijn verlengd tot 1 juni 2022

In het kader van het Crisis- en herstelplan corona zijn in november 2021 een drietal subsidieregelingen opengesteld die beogen organisaties sterker uit de crisis te laten komen en de lokale veerkracht te versterken. Hoewel er al ruim 40 aanvragen zijn toegekend, is er nog € 125.000 aan subsidies beschikbaar.

De sluitingstermijn voor aanvragen is daarom verlengd tot 1 juni 2022. Aanvragen kunnen via het subsidieloket worden ingediend en worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Het gaat om  subsidieregelingen voor coronaondersteuning van het maatschappelijk veld, het werven van nieuwe leden en cursisten en ondersteuning van culturele ondernemers.

Al ruim 40 aanvragen toegekend

Tot de oorspronkelijke sluitingstermijn van 1 februari 2022 zijn een zestigtal aanvragen binnen gekomen. Hiervan zijn er 43 inmiddels toegekend. Met het toekennen van deze aanvragen wordt een belangrijke impuls gegeven aan het weer op gang brengen van de Biltse samenleving.

Voorbeelden van toegekende aanvragen zijn projecten om maatjes te werven, een huiswerkklas voor kinderen met taalachterstand, muziekactiviteiten en optredens in verzorgingstehuizen, bijdrages aan culturele evenementen zoals De Kunstmarkt en Verhalenfestival De Wees, leerwerkplekken voor kwetsbare personen en een activiteitenprogramma voor een dorpshuis.

Financiële ondersteuning als gevolg van coronacrisis

Ook zijn een aantal verenigingen financieel ondersteund om de nadelige financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Criterium hierbij is dat er aantoonbaar sprake is van gevaar voor de continuïteit van de organisatie.
Verder hebben een aantal sportverenigingen subsidie aangevraagd voor ledenwerving en hebben twaalf culturele ondernemers voor hun project of initiatief een aanvraag ingediend.

Verlenging subsidieregeling tot 1 juni a.s.

Omdat het subsidieplafond nog niet bereikt is, de samenleving nu weer open gaat en veel organisaties een steuntje in de rug kunnen gebruiken, wordt de subsidieregeling verlengd tot 1 juni 2022. Er is nog € 125.000 beschikbaar.

De drie regelingen zijn:

  • Coronaondersteuning maatschappelijk veld (maximaal € 15.000 per organisatie)
  • Subsidie voor werving nieuwe leden en cursisten (maximaal € 1.500 per vereniging)
  • Coronaondersteuning culturele ondernemers (maximaal € 2.500 per aanvrager)

Meer informatie over de regelingen is te vinden op de pagina Subsidies.

Met het verlengen van de regelingen verwachten we de nodige extra of vernieuwende initiatieven die een maatschappelijk doel dienen en bijdragen aan het herstel van de samenleving.

Aanvragen van subsidies

De aanvragen kunnen via het Subsidieloket worden ingediend en worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Na verlenging is de sluitingstermijn voor aanvragen 1 juni 2022.

Voor vragen kan men contact opnemen met adviseur subsidiebeleid Gilbert de Boeck via e-mailadres subsidies@debilt.nl of telefonisch via telefoonnummer 030 - 228 95 65.