Verkenning naar onderzoeksboring voor aardwarmte gestart

De gemeente heeft informatie gekregen van EBN (Energie Beheer Nederland) over hun voornemen om met het programma SCAN een boring uit te voeren aan de oostkant van de gemeente Utrecht. Het college is op de hoogte gebracht van dit voornemen en de raad is hierover geïnformeerd. De komende maanden worden gesprekken gevoerd met SCAN om te verkennen of de gemeente hieraan wil meewerken.

Op 28 mei 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over waar eventueel een onderzoeksboring zou kunnen plaatsvinden, het zogenaamde zoekgebied. Het gaat om een gebied ten oosten van gemeente Utrecht, in de gemeenten Utrecht, De Bilt en Zeist. Het gebied is enkele vierkante kilometers groot en bevindt zich buiten de gebouwde omgeving. De komende maanden worden benut voor het voeren van gesprekken met omwonenden en gemeente. Er zijn nog geen besluiten genomen door de gemeente en het is op dit moment niet duidelijk of en waar SCAN een boring kan uitvoeren.

Keuze voor het zoekgebied  

SCAN vindt dit zoekgebied interessant omdat hier meerdere aardlagen aanwezig zijn, waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen zou kunnen worden. Deze lagen lopen in de Nederlandse ondergrond vaak ver door. Een boring op een strategisch gekozen locatie kan daarom informatie opleveren voor een veel groter gebied. Zo kan een boring hier niet alleen informatie opleveren over het noordelijke deel van de provincie Utrecht maar ook over Noord-Holland, Flevoland en Gelderland. Tijdens een boring kan SCAN metingen doen om de geschiktheid van deze lagen te onderzoeken voor de winning van aardwarmte. 

Hoe ziet het proces eruit?

De komende maanden werkt SCAN samen met de lokale overheden aan de verkenning van de haalbaarheid van een boring. Om goed zicht te hebben op wat haalbaar is, wordt onderzocht wat het effect op de omgeving is en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. En waar SCAN rekening mee moet houden wat betreft onder meer water, natuur en archeologische en landschappelijke waarden. Tijdens de verkenning worden stakeholders en omwonenden zorgvuldig geïnformeerd en op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.
Het boren zelf duurt enkele weken, de werkzaamheden hieromheen duren in totaal 6 tot 12 maanden. Vanuit een boortoren van 30 meter hoog, zal SCAN dan ongeveer 2.5 km diep boren. Na afronding van de boorwerkzaamheden en metingen verwijdert SCAN alle installaties weer en wordt de locatie teruggebracht in de originele staat. De boorput zal dus niet gebruikt worden voor de winning van aardwarmte, maar alleen voor het vergaren van kennis.

Het SCAN programma

SCAN wordt uitgevoerd door Energie Beheer Nederland (EBN) in samenwerking met TNO met een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en onderzoekt al sinds 2019 de Nederlandse ondergrond. De afgelopen jaren werd er seismisch onderzoekuitgevoerd ook in de omgeving van onze gemeente. Lees meer over het SCAN programmaen overaardwarmte.