Vervolg participatie zonnevelden en windmolens

Samen met inwoners en organisaties verkenden wij de afgelopen maanden de (on)mogelijkheden voor zonnevelden en windmolens in de gemeente. Veel mensen leverden een belangrijke bijdrage, door deel te nemen aan één of meer bijeenkomsten of de online vragenlijst in te vullen. Hieronder leest u meer over de opbrengst en hoe we nu verder gaan.

Proces tot nu toe

Het afgelopen half jaar organiseerden wij in totaal 8 bijeenkomsten met inwoners en organisaties, waaraan naar schatting zo’n 450 mensen deelnamen. Tijdens deze bijeenkomsten bespraken we de noodzaak voor duurzame energieopwekking en de mogelijkheden die zonnevelden en windmolens hiervoor bieden. We vroegen inwoners naar hun mening en ideeën hierover. In deze gesprekken kwamen zorgen van inwoners naar voren over de effecten van zonnevelden en windmolens voor hun leefomgeving en welzijn. Naast bezwaren van tegenstanders, waren er ook positievere geluiden te horen. Het belang van het opwekken van duurzame energie werd door een aanzienlijk deel van de aanwezigen onderschreven.

Opbrengst

De bijeenkomsten brachten daarnaast ook veel informatie op. We spraken uitvoerig over zaken om rekening mee te houden in onze zoektocht naar mogelijk geschikte locaties. Samen inventariseerden we de landschappelijke, culturele en ecologische waarden die belangrijk zijn om mee te wegen. Ook onderwerpen als landbouw, kwaliteit van de bodem en recreatie kwamen aan de orde. De opbrengst van alle bijeenkomsten met inwoners en stakeholders zijn daarna verwerkt in een concept Kansenkaart Zonne-energie. Hierop staan de gebieden waar mogelijkheden kunnen zijn voor zonnevelden. Voor windenergie is er een technisch onderzoek gedaan naar geldende regels en beperkingen voor windmolens, de Verkenning Windenergie. We staan echt nog aan het begin van onze zoektocht.

Bijna 800 reacties op de online vragenlijst

Naast de bijeenkomsten konden inwoners en organisaties ook reageren op de digitale Kansenkaart Zonne-energie en de Verkenning Windenergie via een speciaal daarvoor ontworpen online vragenlijst. Bijna 800 mensen gaven hun mening over welke gebieden zij wel of juist niet geschikt vinden voor de plaatsing van zonnevelden of windmolens en onder welke voorwaarden. Eerder zijn ook al ruim 700 bewoners geraadpleegd over duurzaamheid in brede zin, dit in de vorm van een burgerpanel. Alle inbreng gaan we nu bundelen in een participatieverslag met een uitgebreid overzicht van alle participatieresultaten, inclusief de reacties op de vragenlijst.

Hoe nu verder?

Volgens de oorspronkelijke planning zouden we de participatie van het afgelopen jaar nu afronden en zowel de besluitvorming in de gemeenteraad als in de regio starten. De planning is echter iets opgerekt waardoor er wat meer tijd is ontstaan om een vervolg te geven aan de participatie. Op 19 februari is tijdens het Bestuurlijk Overleg RES U16 namelijk besloten om de planning voor het indienen van de RES 1.0  RES U16 te verruimen van 1 juli naar 1 oktober 2021. Bestuurders willen meer tijd nemen om tot een gedragen consensus te komen, om de participatie met inwoners en belanghebbenden goed te doorlopen en om volksvertegenwoordigers goed te informeren over de RES. De gemeente is in gesprek over de RES met bewonerscollectieven, waaronder het burgerinitiatief ‘Energie De Bilt’.

Regionale Energie Strategie

In het Klimaatakkoord staat dat elke energieregio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. Binnen iedere energieregio wordt onderzocht waar en hoe wij het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) kunnen opwekken. En welke duurzame warmtebronnen te gebruiken zijn voor het verwarmen van wijken en gebouwen. De uitkomsten van die verkenning leggen we vast in een Regionale Energiestrategie (RES).

U16

Gemeente De Bilt maakt deel uit van de regio U16, het samenwerkingsverband van 16 Utrechtse gemeenten. Ook de U16 stelt een RES op. In deze RES staat onder andere hoeveel energie de Utrechtse gemeenten denken op te kunnen wekken. Gemeente De Bilt moet ook aangeven hoeveel zij denkt op te kunnen wekken, het zogenaamde ‘bod’ voor de RES. Er is nu dus iets meer  tijd om dit bod te formuleren.

De komende tijd werken we ook aan een voorstel voor de gemeenteraad. Hierin staat hoeveel energie er opgewekt kan worden voor de RES en welke kansen er op basis van de participatie kunnen zijn voor zonnevelden. Om te bepalen of er op concrete locaties daadwerkelijk mogelijkheden bestaan voor windmolens, is er vervolgonderzoek nodig. Voor windenergie staan we echt nog aan het begin van onze zoektocht. In het voorstel voor de raad geven we aan in welke gebieden het zinvol kan zijn om meer kennis op te doen over windmolens. De gemeenteraad neemt in mei 2021 (dit was eerst gepland voor april) hierover een besluit.  

Planning

Wanneer Wat
Maart/April Opstellen participatierapport & raadsvoorstel en gesprek met inwonersinitiatieven
Mei Biltse bijdrage aan het regionale U16 RES bod
September Regionaal U16 RES bod aan de landelijke opgave