Tijdelijke uitbreiding terras

Onder voorwaarden wil de gemeente voor de periode tot 1 november 2021 toestemming geven voor een tijdelijke uitbreiding van een terras. Doordat de ruimte rond horecagelegenheden beperkt is, zal het niet altijd mogelijk zijn het terras te kunnen uitbreiden. Ten opzichte van de voorwaarden voor tijdelijke uitbreiding terrassen van vorig jaar worden er strengere eisen gesteld om voldoende ruimte om het terras vrij te houden.

Criteria

Een toestemmingsverzoek voor tijdelijke uitbreiding van het terras wordt beoordeeld op de volgende criteria:

  • De volledige horecagelegenheid voldoet aan de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en eventuele toekomstige maatregelen COVID-19 wetten en regelingen. De tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is te vinden op de webpagina van de VRU;
  • Er moet reeds sprake zijn van een legaal terras (opgenomen in de drank en horeca-vergunning en de exploitatievergunning);
  • De uitbreiding van het terras wordt gebruikt voor een ruimere opstelling van het terras, waardoor afhankelijk van de beschikbare ruimte, het terras ondanks de coronamaatregelen op een vergelijkbare wijze geĆ«xploiteerd kan worden als het vergunde terras;
  • De 1,5 meter regel wordt op het terras, maar ook ten aanzien van personen buiten het terras tot aan de grens van terras gewaarborgd;
  • De bruikbaarheid van wegen wordt niet belemmerd. Van een belemmering van de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval sprake wanneer niet ten minste een vrije doorgang van 2,50 strekkende meter wordt gelaten op voetpaden en van 2 strekkende meter op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer;
  • De terrasuitbreiding moet geen belemmering vormen voor de veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan vrijhouden nooduitgangen, brandkranen, beschikbaarheid AED etc.
  • Als er door de terrasuitbreiding extra overlast bij een derde belanghebbende kan ontstaan, wordt gevraagd instemming(en) voor de uitbreiding te overleggen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het terras wordt uitgebreid op een plaats gelegen voor panden van derden.
  • De tijdelijke ontheffing heeft betrekking op de periode tot maximaal 1 november 2021. Indien de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 wordt ingetrokken of gewijzigd waardoor het vergunde terras (opgenomen in de drank en horeca-vergunning en de exploitatievergunning) weer normaal geĆ«xploiteerd kan worden, dan vervalt de toestemming tijdelijke uitbreiding terras.

Verzoek indienen

Een verzoek voor toestemming tijdelijke uitbreiding terras kunt indienen via een mail naar vergunningenloket@debilt.nl. De aanvraag moet het volgende bevatten:

  • Een tekening op schaal, van het terras en de directe omgeving, met de indeling van het terras en de maatvoering waaruit op te maken is dat aan afstandsvoorwaarden wordt voldaan;
  • Indien van toepassing, instemmingsverklaringen van derde belanghebbenden.

Het staat de gemeente vrij om een verleende toestemming (bijvoorbeeld na klachten) voor tijdelijke uitbreiding terras in te trekken.

Bij een volledige toestemmingsaanvraag die voldoet aan de voorwaarden streven we er naar om binnen 8 werkdagen de toestemming te verlenen.

Vragen

Heeft u vragen neem dan contact op met het vergunningenloket via vergunningenloket@debilt.nl of 030 - 228 94 11