Principe-uitspraak

Heeft u (bouw)plannen waardoor de bestemming of het gebruik van een perceel of bouwwerk verandert? Dan kunt u vooraf digitaal een zogenoemde principe-uitspraak aanvragen.

De gemeente bekijkt of uw plan haalbaar is en of zij hieraan mee wil werken. Dat kan u geld en risico besparen.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen met eHerkenning

Principe-uitspraak is geen omgevingsvergunning

Een principe-uitspraak vraagt u aan voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Een positieve principe uitspraak is geen omgevingsvergunning. U kunt hiermee dus nog niet gaan bouwen of verbouwen.

De gemeente informeert u met de principe-uitspraak ook of u een omgevingsvergunning of herziening van een bestemmingsplan moet indienen.

Nodig

Meesturen

Stuur de volgende bijlagen mee als ze van toepassing zijn op uw (bouw)plan, met een duidelijke maatvoering en inclusief bruto-oppervlakte:

  • Situatietekening (1:1000) van de nieuwe situatie met daarop het bouwwerk en de ligging van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde
  • Plattegronden (1:100) van zowel het bestaande als het nieuwe bouwwerk
  • Gevelaanzichten (1:100) van de bestaande en de nieuwe situatie en van de gevels van aangrenzende gebouwen
  • Doorsnedetekening (1:100) van de bestaande en de nieuwe situatie, inclusief de peilmaten ten opzichte van het maaiveld
  • Vermeld het materiaalgebruik en het kleurgebruik, waaronder in ieder geval: uitwendige scheidingsconstructie, gevelbekleding, voegwerk, kozijnen, balkonhekken, dakgoten, boeidelen en de dakbedekking

Kosten

Het aanvragen van een principe-uitspraak kost € 1218,-.

Trekt u uw aanvraag voor een principe-uitspraak binnen 4 weken in? Of neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn? Dan kunt u 50% van de kosten terugkrijgen.

Reactietermijn

De gemeente toetst uw plan aan de ruimtelijke wet- en regelgeving, zoals het bestemmingsplan en gemeentelijk en provinciaal beleid. Als het nodig is, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de adviescommissie Welstand en Monumenten Midden-Nederland.

De gemeente streeft ernaar om uw aanvraag binnen 16 weken schriftelijk af te handelen. Er is geen beroep of bezwaar mogelijk bij een principe-uitspraak.

Bij een principe-uitspraak weegt onder andere de leeftijd van het bestemmingsplan mee bij de beoordeling. Het is niet altijd wenselijk om vlak na de inwerkingtreding alweer van een bestemmingsplan af te wijken. Heeft u een plan dat past binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente of een plan met bijvoorbeeld een maatschappelijk belang? Dan kan de gemeente toch bereid zijn om mee te werken. Een goede motivatie van uw verzoek is dan ook belangrijk.

Wordt voor het betreffende gebied een nieuw bestemmingsplan voorbereid, of wordt dit binnen een jaar vastgesteld? Ook dan kunt u een principe-uitspraak aanvragen. De gemeente kijkt dan of uw plan past in het nieuwe bestemmingsplan of dat het nog kan worden meegenomen in het in voorbereiding zijnde plan.

Kijk op Ruimtelijkeplannen.nl voor het bestemmingsplan dat voor uw plangebied van toepassing is.

Als u een positieve principe-uitspraak heeft ontvangen, kunt u uw plan verder uitwerken en een ruimtelijke procedure opstarten.

Wilt u een bouwplan realiseren van één of meer woningen, één of meer hoofdgebouwen of een uitbreiding van een gebouw met ten minste 1000 m²? Dan verhaalt de gemeente de kosten die daarmee samenhangen op u.

De te verhalen kosten bestaan uit:

  • Plankosten: de ambtelijke kosten om de ruimtelijke procedure te begeleiden
  • Planeigen kosten: kosten die de gemeente maakt om uw plan te kunnen realiseren
  • Bovenwijkse voorzieningen: een bijdrage aan investeringen op het gebied van infrastructuur
  • Bijvoorbeeld voor een vrije sectorwoning bedraagt het kostenverhaal € 8,-/m² grondoppervlak
  • Bovenplanse kosten: een bijdrage voor het realiseren van sociale huurwoningen. Als in een plan alleen vrije sectorwoningen worden gerealiseerd, bedraagt het kostenverhaal € 12.000 per woning.

Meer informatie over de procedure en het kostenverhaal onder de Omgevingswet kunt u nalezen in de Nota Kostenverhaal (raadsinformatiesysteem).

Heeft u een eenvoudiger plan wat waarschijnlijk in het bestemmingsplan past, zoals een dakkapel plaatsen of een aanbouw aan uw woning? Dan kunt u een schetsplan indienen.