Principe-uitspraak

Heeft u (bouw)plannen waardoor de bestemming of het gebruik van een perceel of bouwwerk verandert? Dan kunt u vooraf digitaal een zogenoemde principe-uitspraak aanvragen.

Bij een aanvraag om principe-uitspraak bekijkt de gemeente of uw plan haalbaar en kansrijk is en of de gemeente hieraan in principe medewerking wil verlenen. Dat kan u geld en risico besparen.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen met eHerkenning

Principe-uitspraak is geen omgevingsvergunning

Een principe-uitspraak vraagt u aan vóórdat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Een positieve principe-uitspraak is geen omgevingsvergunning. U kunt hiermee dus nog niet gaan bouwen of verbouwen.

De gemeente informeert u met de principe-uitspraak ook of u een omgevingsvergunning of een verzoek tot herziening van een bestemmingsplan moet indienen.

Vooroverleg

Heeft u voorafgaand aan uw aanvraag om een principe-uitspraak nog vragen over uw initiatief? Wellicht wilt u meer informatie over het relevante gemeentelijke of provinciale ruimtelijke beleid? Of u twijfelt of uw aanvraag wel voldoet aan de onderstaande indieningsvereisten? 

In deze gevallen kunt u contact opnemen met de gemeente om, voorafgaand aan de indiening, eenmalig en zonder kosten uw plannen te bespreken met de gemeente.  Afhankelijk van de inhoud van uw plannen en/of welke vragen u heeft, kijken wij welke gespecialiseerde collega‘s met u in gesprek gaan. Dit vooroverleg kan op uw verzoek zowel online plaatsvinden als fysiek op het gemeentehuis. 

Voor een vooroverleg kunt u bellen naar het algemene nummer 030 - 228 94 11.  U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. In dit vooroverleg worden geen uitspraken gedaan of de gemeente wel of niet medewerking wil verlenen aan uw initiatief. Daarvoor is de principe-uitspraak zelf. We helpen u wel uw aanvraag zo goed mogelijk voor te bereiden. 

De gemeente maakt onderscheid in twee soorten initiatieven: ideeën met een woonfunctie of woningbouw-component erin en ideeën zonder een woonfunctie of woningbouwcomponent. 

Het merendeel van de initiatieven gaat over woningbouw. Daarom selecteren we daar vooraf op. We kijken of initiatieven een substantiële bijdrage leveren aan de gemeentelijke woningbouwdoelstellingen én of ze voldoen aan het gemeentelijk woonbeleid. Door vooraf te selecteren geven we helderheid over de kansrijkheid van een ruimtelijk initiatief. Zo voorkomen we verspilling van tijd en geld aan initiatieven die geen kans van slagen hebben. 

Hierbij hanteren we de volgende voorwaarden:

 • Initiatieven zonder een woon/woningbouw-component kunnen te allen tijde worden ingediend;
 • Initiatieven met een woon/woningbouw-component kunnen daarom alleen worden ingediend als ze voldoen aan de volgende criteria:
 1. het initiatief behelst 10 of meer woningen/wooneenheden
 2. het initiatief voorziet in de realisatie van minimaal 30% sociale huurwoningen en minimaal 20% middenhuurwoningen;
 3. het initiatief voldoet aan de minimale woonoppervlaktes en de bijbehorende huurprijzen en/of vrij op naam (V.O.N.) koopprijzen zoals opgenomen in de Woonvisie gemeente De Bilt, te weten:
  • minimaal 60 m2 (GBO) per woning is het uitgangspunt
  • minimaal 75 m2 (GBO) specifiek voor een middenhuur woning
  • huurprijs sociale huurwoning is < € 752,33 / maand (=prijspeil 2021)
  • huurprijs middenhuur woning is € 752,33 - € 1.004,16/maand (=prijspeil 2021)
  • goedkope koopwoning (< € 300.000 V.O.N.)
  • middeldure koopwoning (€ 300.000 - € 450.000 V.O.N.)
 4. het initiatief voorziet in voldoende parkeercapaciteit op eigen terrein. Hiervoor wordt in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) standaard uitgegaan van de gemiddelde parkeerkencijfers van het CROW
 5. het initiatief  voldoet in ieder geval aan onderstaande gemeentelijke beleidsnota’s:
  1. Woonvisie gemeente De Bilt 
  2. Doelgroepenverordening
  3. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) (met name paragraaf 4.5 Parkeren)
  4. Beleidslijn omtrent het inperken van bouwmogelijkheden buiten het stedelijk gebied (pdf, 145 KB)

Ingediende initiatieven worden na ontvangst getoetst op ontvankelijkheid op basis van bovenstaande voorwaarden. Als daaruit blijkt dat ze niet voldoen, wordt het initiatief niet in behandeling genomen. De indiener wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Wordt uw ingediende initiatief niet in behandeling genomen? Dan kunt u een nieuwe aangepaste aanvraag indienen die wel aan de voorwaarden voldoet. U kunt ook kiezen om direct een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. 

Of heeft u een (bouw)plan waarvan u twijfelt of dat al dan niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan past? Om daar achter te komen kunt u een Schetsplan indienen.

 • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als ondernemer/organisatie
 • Een onderbouwing van uw aanvraag. In de Checklist haalbaarheidsonderzoek (pdf, 80 KB) ziet u welke informatie u moet opnemen in de onderbouwing
 • Een toelichting waarom het initiatief volgens u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.

Stuur de volgende bijlagen mee als ze van toepassing zijn op uw (bouw)plan, met een duidelijke maatvoering en inclusief bruto-oppervlakte:

 • Situatietekening (1:1000) van zowel de bestaande als de nieuwe situatie met daarop het bouwwerk en de ligging van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen, de (openbare) wegzijde en de directe omgeving weergegeven. Ook de ontsluiting en de parkeeropgave dienen hierop goed afleesbaar te zijn.
 • Plattegronden (ca. 1:200) van zowel het bestaande als het nieuwe bouwwerk/ situatie
 • Gevelaanzichten (ca 1:100) van de bestaande en de nieuwe situatie en van de gevels van aangrenzende gebouwen
 • Doorsnedetekening (1:100) van de bestaande en de nieuwe situatie, waaruit bouw-, goot- en nokhoogten goed afleesbaar zijn.
 • En indien van toepassing alvast referenties of een suggestie van de beoogde beeldkwaliteit en/of architectuur.

Wij raden u aan om bovenstaande bijlagen en de ruimtelijke onderbouwing van uw aanvraag te laten opstellen door een deskundige partij met kennis van ruimtelijke ordening. Aanvragen die onvolledig zijn kunnen wij niet in behandeling nemen.

Het aanvragen van een principe-uitspraak kost € 1284,-.

Trekt u uw aanvraag voor een principe-uitspraak binnen 4 weken in? Of handelt de gemeente uw aanvraag vroegtijdig af omdat u niet voldoet aan de voorwaarden en/of er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn? Dan krijgt u 50% van de kosten terug.

De gemeente bekijkt op hoofdlijnen of uw plan voldoet aan de ruimtelijke wet- en regelgeving, zoals het bestemmingsplan en gemeentelijk en provinciaal beleid.

De gemeente streeft ernaar om uw aanvraag binnen 16 weken schriftelijk af te handelen. Er is geen beroep of bezwaar mogelijk bij een principe-uitspraak.